Dost ve Düşmanı Ayıramama Yanlışı

32

 

2000’li yılların değişik bir açıdan tahlilini yaparsak, ülkenin keskin kamplaşmalara, birbirine kapalı topluluklara, gruplara ayrılma eğiliminde olduğunu rahatlıkla görürüz. Maalesef önümüzdeki yıllar birbirinden rövanş almakla uğraşan güçler arasındaki mücadeleye sahne olabilecektir. Bu durum ülke sorunlarını çözmek yerine; daha da sorunlu hale getirebilir. Sorunlar yumağı karşımıza çıkabilir. Türkiye’nin stratejik önemi dolayısıyla sahip olduğu kültürel ve siyasi tesirlilik, caydırıcı olma özelliği zayıflayabilir.

Tehlike ve tehdit algılaması da değişmiştir. Terörü, terör örgütünü ve teröristi neredeyse barış savaşçısı, demokrasi aşığı gibi gösterme gaflet ve ihanetleri, ülkenin geleceğinde önemli sorunlar yaratacaktır. Bazıları şehit Mehmetçik ile ülkesine ihanet eden, aynı etnik grupta olanlarla çelişen davranışlar sergileyen teröristi aynı kefeye koymaktadır. Bu bakımdan, Türkiye artık tehlike algılamasında da, ülke yararının nerede olduğu konusunda da mutabık olmaktan uzaklaşmakta, yeknesaklığını ve ortak kolektif şuurunu kaybetme eğilimindedir.

Bu durum mevcut sistemin stratejik ortak düşünme mekanizmalarını köreltmekte, zayıflatma ve adeta ufalamaktadır. Yıllardır milli birlik ve bütünlük, demokrasi ve milli devlet için iç düşman olarak kabul edilenlerin müzakere ortağı haline gelmesi tehlike algılamasında da önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu tehlikeli gidiş dış politikada ve diğer birçok alanda pazarlık gücümüzü zayıflatmakta, caydırıcı olma özelliğimizi güçsüzleşmektedir. Böyle bir eğilim dün Osmanlı ile bugün de Cumhuriyet Türkiye’si ile kavgalı iç ve dış düşmanlara moral ve ümit vermektedir. Onları cesaretlendirmektedir.

Demokrasi anlayışımızda da çelişkiler vardır. Demokrasiyi işimize geldiği nispette kullanır ve savunur hale geldik. Milli birlik ve bütünlüğü dinamitlemeyi, etnik taassubu da demokratikleşme zannederek bunu yeni anayasaya taşımak istiyoruz. Güvenlik ve özgürlükler arasında da denge kuramadığımızdan özgürlükçülüğü ütopyalaştırarak ülke güvenliğini zora soktuğumuzun ya farkında değiliz; ya da buna dolaylı hizmet etmekteyiz. Demokratik parlamenter sistemi daha işler ve mükemmel hale getirmek yerine;başkanlık sistemi ile uğraşıyoruz. Dünyayı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Tecrübe ede ede tecrübe tahtasına dönüyoruz. Mutabakat ve uzlaşı, yerini hakarete varan siyasi beyanatlara bıraktı.  Demokrasi tek kalma, tek hükmetme, bir bahçedeki diğer çiçekleri yok saymak, paylaşmamak ve uzlaşmamak değildir.  Ancak milli davalardan ve hayati milli mutabakatlardan uzaklaşarak tavizler de verilemez.

Siz bu yazıyı okurken ben Kosova Türk Aydınlar Ocağının davetlisi olarak Prizren’deyim. Balkan’ların Türkiye’nin milli güvenlik çemberi içinde önemli bir yeri vardır. Türkiye Balkanlarda, Orta Asya’da, Ortadoğu’da güçlü olduğu oranda Anadolu coğrafyasına yönelik ihanetleri kırabilir ve caydırıcı olabilir. Balkanlardaki soydaş ve akraba toplulukları ülke için bulunmaz bir imkân ve kaynaktır. Bu siyasi ve kültürel etkinliği gerektiği gibi kullanabildiğimiz söylenemez. Soydaş ve akraba topluluklarına karşı daha çok imkânlar yaratmak durumundayız. Bu ekonomik yatırımlar yolu ile oralara götürülebileceği gibi, kültürel olarak kimliği koruma yoluyla da gerçekleşebilir. Türkiye’nin dışardaki tesirliliğini azaltmak için ülkede belirli çevreler milli kimlik tartışmaları açmaktadır.

Mehmet Akif’ten biraz farklı olarak, zevk ve duygularımızın, estetik değerlerimizin şairi olan Yahya Kemal‘in  “Türkçe’nin çekilmediği yer vatandır”sözleri birçok şeyi ifade etmektedir. Türkçeyises bayrağımız olarak gören ve vatandan bir parça olarak kabul eden rahmetli Prof.Dr. Muharrem Ergin Hoca da aynı noktalara temas etmişti.

 

 

Önceki İçerikKırım Türkleri
Sonraki İçerikDin Üzerinden Siyaset Felakettir
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)