Büyük Selçuklular Alparslan, Büyük Selçuklular ve Safahât Bilgeoğuz Yayınları’nın Sâhibi Velût Yazar Ali Oğuzhan Cengiz, Üç Eserini Birden Okuyucularına Sundu.

41

Selçuklu
İmparatorluğu (1040-1308), Türklerin; Hun İmparatorluğu (MÖ 209-MS 567),
Göktürk Cihan Devleti (552-840), Karahanlılar (840-1212)’dan sonra kurduğu
geniş topraklara sâhip, uzun yıllar târih sahnesinde kalabilen dördüncü büyük
siyâsî yapılanmadır.

Oğuzhan
Cengiz, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 144 sayfalık eserinde; 1040 yılında
kurulup 1157 yılında Sultan Sencer’in vefatı ile dağılan Büyük Selçuklu
İmparatorluğu’nu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş safhasındaki
gelişmeleri, Haçlı Seferleri ile mücâdeleleri, 1077 yılında Süleyman Şah
tarafından kurulan Anadolu Selçukluları Devleti’ni, O’nun şehid oluşunu,
Birinci Kılıç Arslan’ın yönetimi ele almasını ve 1308 yılında İkinci Gıyâseddin
Mesut’un ölümü ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin târih sahnesinden silinmesini,
akılda kolayca yer edecek cümlelerle anlatıyor. Târihin akışı içerisinde önemli
hiçbir olay ihmal edilmiyor.

Eserin son
bölümlerinde Anadolu Selçklularında devlet yapısı, Atabegler ve Atabeglikler,
hakkında bilgi veriliyor. Lise öğrencilerine Selçuklu târihi hakkında bilinmesi
gereken her türlü bilgiyi veren kitap, Türk târihine meraklı olup da
teferruatlı metinleri okumaktan sıkılan okuyucuyu da tatmin edecek yapıdadır.

 

Büyük Fâtih Alparslan

Büyük Fâtih
Alparslan, sâdece Anadolu’nun kapılarını açmakla kalmamış, İstanbul’un fethinin
de alt yapısını oluşturmuştur. Oğuzhan Cengiz, 13,5 x 21 santim ölçülerindeki
166 sayfalık eserine, yazdığı ‘Önsöz’e, dikkatlerden kaçan bu büyük hakîkati belirterek
başlıyor. Önsöz’de dikkat çeken başka bilgiler de var: ‘Osmanlı Devleti’nin de
zeminini hazırlayan Alparslan’dır. Ancak Osmanlı kroniklerinde Malazgirt
Savaşı’na dâir kayıtlar yer almaz. Müneccimbaşı’nın Sahafiyü’l-Ahbâr*’ındaki
bilgi de sâdece üç dört satırdır. 23 Temmuz 1908 târihinde ilân edilen İkinci
Meşrutiyet’ten sonra millî uyanışla birlikte bahsedilmeye başlanmıştır.

Eserin birinci
bölümünde Alparslan’ın hayatı, ikinci bölümde Alparslan’ın taht mücâdelesi
hakkında bilgiler yer alıyor. Bu mücâdele çok çetin geçti. Sonrasında yeni ve
daha zorlu şartlarla karşılaştı. Selçuklu hükümdârı Tuğrul Beğ, Abbasi Halifesi
Kaim biemrillah ile 1058 yılında yaptığı anlaşmaya,  halife dînî otorite, Tuğrul Beğ ise siyâsî ve
askerî lider olacaktı. Halife, Tuğrul Beğ’in 1063 yılında vefatı üzerine
Selçukluların bütün yetkilerini iptal ettiğini açıkladı. Halkın ayaklanması
sebebiyle çıkan karışıklıklar, Sultan Alparslan’ın müdâhalesi ile Hutbenin
Alparslan adına okunmasının kabul edilmesi üzerine 1064 yılında bastırılabildi.
Hemen ardından vezirlik çekişmesi yaşandı. Bu meseleyi de kendi görüşleri
istikametinde neticeye bağladı.

Bu gaileleri
hallettikten sonra, babası Çağre Beğ’in başlattığı Anadolu akınlarına devam
etti. Oğlu Melikşah da babasına yardımcı oluyordu. Akınların semeresini de 1071
yılında alındı.

Bütün bu
olaylar, mâcerâ romanlarını andıran heyecanla sayfalarda yer alıyor.
Alparslan’ın Bizans ile mücâdelesinde, 1890-1915 yılları arasında Osmanlı
Devleti aleyhine hareket eden 
Ermenilerin Selçukluların safında yer alması, satır aralarında ibretle
okunuyor.

Bu bilgiler 90
adet kaynağın incelenmesiyle elde edilmiştir. Eserin son 7 sayfasında, kitapta
adı geçen şahıs isimleri dizini bulunuyor.

2000 yılında
kurulan Bilgeoğuz Yayınları ‘Büyük Fâtih
Alparslan
’ isimli eserle 1070. Kitabını okuyucuya sunmuş oluyor.

……………………….

*‘Müneccimbaşı Târihi’ olarak da anılır. Yazarı
Müneccimbaşı Ahmed Dede’dir. Arapçadan Türkçeye İsmâil Erünsal tarafından
çevrilmiş, 197? yılında, Tercüman Gazetesi’nin 1001 temel eser dizisinden
yayınlanmıştır.

 

Safahât – Mehmet Âkif Ersoy

14 X 22 santim
ölçülerinde, sert kapalı cilt içerisinde 573 sayfalık eser, Oğuzhan Cengiz tarafından yayına
hazırlanıp Haziran 2021’de okuyucuya sunuldu.

Eserin
editörlüğünü üstlenen Dr. Cengiz Zengin,
Önsöz’ başlığı altında şu bilgileri
veriyor:

Mehmet Âkif deyince, bütün şâirleri bir
tarafa, Âkif’i bir tarafa ayırmamız gerekir.

Âkif, millî hassasiyeti yüksek samimî bir
Müslümandır

Millî Mücadele’yi desteklemek için Ankara’ya
geçmiş ve İstiklâl Marşı’nı yazmıştır.

 İstiklâl
Marşı, hiçbir şiiri olmasa bile başlı başına O’nu ‘Mehmet Âkif’ kılan bir
olgudur.

Kaldı ki, her bir şiiri birer manifesto,
birer hayat düsturudur.

 Âkif’i
diğer şâirlerden ayırın asıl özellik de O’nun bu ‘düsturlar manzumesi’dir.

Âkif, zevk için değil, hayata teşne ruhun
doyumu için okunur.

  Öyle
bir zamanda yaşadı ve yazdı ki, herkes Âkif’te, fikrî problemini çözecek bir
dokuyu mutlaka bulur.

Safahât, ilk defa Nisan 1911’de 272 sayfa
olarak yayınlanmıştır. Bu kitapta yer alan şiir 42’dir. Bir şiiri de önsöz
yerine konmuştur ve başlıksızdır. Safahât’taki şiirler kendisinin yayınına
öncülük ettiği, Türk fikir hayatında müstesnâ yeri olan ‘Sırat-ı Müstakim’ dergisinde çıkmıştır. Sırat-ı Müstakim, sonra
yayınına Sebilüreşad olarak devam etmiştir.

Birinci kitap Safahât, 44 şiirdir ve tamamı
3084 mısradır. Âkif’in sağlığında, 1918 ve 1928’de basılmıştır.

Safahât’ın ikinci kitabı, ‘Süleymâniye Kürsüsünde’ önce, 1912’de,
Sebüürreşad’da dokuz bölüm olarak yayınlanmıştır. 1002 mısradır. 1916, 1918 ve
1928’de de basılmışür.

Safahât’ın üçüncü kitabı, ‘Hakkın Sesleri’ dir. 10 şiir ve 482 mısradır.
1914, 1918, 1928’de basılmıştır. Dördüncü kitap ‘Fâtih Kürsüsünde’, 1692 mısradır. Tek şiirdir. 1914’te üç, 1924’te
dört baskı yapılmıştır. Beşinci kitap ‘Hatıralar’,
10 şiirdir ve tamamı 1314 mısradır. 1917,1918 ve 1928 baskıları vardır. 

Altıncı kitap ‘Âsım’, 2292 mısradır. 1924 ve 1928 baskıları vardır.

 Yedinci
ve son kitap ‘Gölgeler’, 41 şiirdir.
Tamamı 1374 mısradır. 1933 yılında Mısır’da basılmıştır.

Safahât’ın tamamı bir arada, Lâtin harfleriyle
ilk defa 1943 yılının sonunda yayınlanmıştır.

Mehmet Âkif,
İstiklâl Marşı başta olmak üzerine, birçok şiirini Safahât’a almamıştır. Bu
şiirlerden bazılarını Bilgeoğu Yayınları baskısının son sayfalarında yer verilmiştir.
 Safahât a girmeyen ‘Berlin Hatıraları’ şiirinin bir bölümü de bu baskıda bulunmaktadır.
 Âkif, dönemin şartlan gereği,
zamanımızda hiç kullanılmayan Arapça, Farsça kelimeler ve terkipler
kullanmıştır. O terkiplerin açıklamalarına da kitapta yer verilmiştir. Her
manzumenin bilinemeyecek, açıklanmaya muhtaç kelime ve terkiplerini o şiirin
altındadır. Değişik şiirlerde kullanılan aynı kelimeye, farklı anlamlar
yüklendiği görülmektedir.

‘Önsöz’den sonra 13-30.
Sayfalarda, ‘Mehmet Âkif Ersoy’un Hayatı
ve Edebî Kişiliği
’ başlığı altında önemli bilgiler veriliyor.

 

BİLGEOĞUZ
YAYINLARI:
Alemdar Mahallesi Molla Fenarî Sokağı Nu: 35/B
Cağaloğlu, İstanbul. Tel: 0.212-527 33 65 Belgegeçer: 0.212-527 33 64 Whatsapp
hattı: 0.553-129 86 86 E-posta:
bilgekitap@gmail.com   WEB: www.bilgeoguz.com 

 

OĞUZHAN CENGİZ

     19 Mayıs 1959 tarihinde İstanbul’da
doğdu. Gençlik yıllarında, 12 Eylül 1980 Darbesi öncesi, siyâsî mücâdelelerde
aktif olarak yer aldı; 1980 öncesinde İstanbul
Ülkü Ocakları
Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu, bölge başkanlıkları
yaptı. 1978 yılında girdiği hapisten 1990’da çıktı. Sağmalcılar, Maltepe Askerî Cezâevi, Paşa Kapısı, Edirne, Malatya ve
Sakarya‘da toplamda 12 yıl hapis
yattı. 2000 yılında, gazeteci Arslan Tekin’le haftalık Türk Haber gazetesini çıkardı. 25. sayısından itibâren gazetenin
genel yayın müdürlüğünü üstlendi. 56. sayıda gazete kapandıktan sonra Bilgeoğuz Yayınlarını kurdu.

      Bilgeoğuz Yayınları’nın sâhibi olan Oğuzhan
Cengiz evli ve 3 çocuk (Oğuzalp, Bilge ve Erdem) babasıdır.      

      2020 yılına kadar 1000’den fazla kitap
yayımladı ve halen yayınevinin genel yayın müdürlüğü görevine devam
etmektedir. 

ESERLERİ:
     1-Yanık
Kale(1999-2015)
, 2-Kapıaltı (2000-
2018), 3-Sürgündeki Derviş (Özbekistan
Erk Partisi lideri Muhammed Sâlih hakkında, 2005), 4-Bir Yıldız Kaydı (12 Eylül öncesi olaylarında öldürülen kardeşi
Erhan Cengiz hakkında, 2005), 5-Teşkilat
Ercan
(Ülkücü İşçiler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ercan Poyraz hakkında
2006), 6-Okul ve Aile Etkinlikleri
(2008-2012), 7-Gün Sazak  (2008).
8-Başkan Recep Haşatlı (MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı hakkında,
2009), 9-Bir Türk Münevverinin Seyir
Defteri (
2012), 10-Prof.Dr.
Ekmelettin İhsanoğlu
(2014), 11-Türkmen
Beyi Devlet Bahçeli
(2014), 12-Ertuğrul
Gazi Kuruluş
(2015), 13- Alparslan
Türkeş
(2015), 14-Attila (2016),
15-Timur (2016), 16-Cengizhan (2016), 17-Metehan (2016), 18-İz Bıraktılar Şehit Erhan Cengiz
(2017), 19-Zindan Okumaları (2018),
20-Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük (2018-2019),
21-Eski Türklerde Kadın (2020),
22-Alparslan Türkeş Başbuğ (2020), 23-Harezmşahlar ve Celaleddin Harezmşah
(2020), 24-Dede Korkut Hikâyeleri (2020),
25-Sorup Dinlediklerim (2020). 26-1944 Irkçılık Turancılık Dâvâsı (2021), Hacı Bektâş-ı Velî (2021).

 

 

DERKENAR:

‘Kitâbiyat’a Bir Mektup Var! Çoook
Teşekkürler Ederim


SADIK KEMAL TURAL <turalsa1771@hotmail.com>

29 Temmuz 2021 10:50

Alıcı: OĞUZ ÇETİNOĞLU
<oguzcetinoglu@gmail.com>

OĞUZ BEYEFENDİ

1.”Önce
Vatan” Daki  Kitâbiyat Sayfanıza Hayran  Kaldım. Helal
Olsun. Şahsım Ve Arkadaşlarım Adına Teşekkürler Ederim.

 
SANIRIM 27  YIL OLDU,  “Yeni kitap ve  dergilerin 
tanıtımı ve tahlili  konusunda büyük bir eksiklik olduğundan, yayınevlerinin
bu konuda yeterince duyarlı  çabalar göstermediğinden yola çıkıp 
yılda dört sayı olmak üzere yayınlanan  B İ L G E  adıyla bir
derginin yayınını başlatmıştım.  Atatürk Kültür Merkezi  Başkanlığı’nın
olan bu derginin yayını –haset başta olmak üzere– makul ve meşru olmayan
sebeplerle  o t u z uncu sayıya ulaşmadan durduruldu. Düşünmenin, Tanıtım
Ve Tahlilin Olmadığı Yerde Bilim Sanat Bilgelik Nasıl Yeşerip Ağaç Olur,
Bilmiyorum…

Sizin
Kitabiyat Sayfanıza Yansıyan  Işıklar,   Çölleşen  Fikir 
 Ve Sanat Hayatımız      İ Ç İ N,   Cehalet
Ve İdeolojinin, Merdiven Altı  İman, Bilim Ve Hikmet Satma 
Bezirganlarının Yüzünden  Çoraklaşan    Bilgelik
Toprağımız  İ Ç İ N   Can  Suyu  
Hükmündedir. Değerini Erbâbı Bilir. Rabbim Sizden Razı Olsun…

Tarihin
Ruhunu, Ataların Ruhunu, Toprağın Ruhunu Memnun Eden Bu Hizmetleriniz İçin
Ben Minnet Ve Şükranlarımı İfade Etmekten Başka Bir Şey Yapamamanın
Mahcubiyetiyle Bunalıyorum.

2.
HOŞ SADA’nın  KETEBE  yayınevince  yeni baskısı 
–diğer eserlerini de basmaları için anlaşmaya varıldı — yapılması
öncesinde   İŞ BANKASI  baskısını yeniden okudum. 
TRT  Müzik dairesi başkanlığı yapmış,  şef, besteci  ÖZGEN
GÜRBÜZ HOCA ‘dan   Sayın Nevzat Atlığ’ın Bir Yazı Yazmasını
İstirham Ettiğim Hususunda  A R A C I  Olmasını İstedim. Sayın
Atlığ çok güzel bir yazı yazdı, minnettar kaldık.

3.Anarhan
Hanım Kardeşimin Kitabı Konusundaki Duyarlılığınız İçin Teşekkürler
Edrim… O’nu Tanımanızı Da Çok İsterim… O’nun Kitabının Tanıtılmasıyla
İlgili Faaliyetleri   Kırgızistana Da İletiyorum, Çok Mutlu
Oluyor.

4.ÜZERİNDE ADIM BULUNAN YAYINLAR 
 VE ŞAHSIM İÇİN    İLTİFAT, TEŞVİK VE TAKRİZ
HÜKMÜNDEKİ  CÜMLELERİNİZ İÇİN VALLAHİ TEŞEKKÜRLER EDERİM. A B D ‘DE
yaşayan oğlum ve torunlarıma –İnşaallah 2022’de temelli dönecekler– yaklaşık
yirmibeş kişilik  daimi  yazıştıklarıma o sayfalarla ilgili
linklerin adreslerini ileteceğim… EĞİTİM DOSTLARI VAKFI’nın  web
sayfasında da  EYLÜL ayında  benimle ilgili olanları –SİZİN
İZNİNİZİ  ALIP — yer alacağını  az önce  BAŞKAN 
 bildirdi.

5.Sanıyorum HOŞ SADA 
SİZE ULAŞTI, İBNÜLEEMİN MERHUMUN ONİKİ SAYFALIK  METNİNE BENİM GİBİ
SİZ DE HAYRAN OLMUŞSUNUZDUR.  SAYIN ATLIĞ’IN HATIRLADIKLARI VE
HATIRLATTIKLARIYLA ZAMANA DÜŞTÜĞÜ NOTLAR İSE YARININ ARAŞTIRICISINA EL
FENERİ OLACAK TÜRDENDİR.

SELAM SAYGI  VE SAMİMİ DİLEKLERİMİ
İLETİYORUM… HAKKINIZI HELAL EDİN, LÜTFEN. 29 Temmuz 2021
 

Prof.
Dr. SADIK KEMAL TURAL

 

KUŞBAKIŞI

HZ.
PEYGAMBER’İN VEDÂ HACCI HUTBELERİ

Sempozyum
Tebliğleri / 2-3 Kasım 2019

Türkiye Millî Kültür
Vakfı, kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle düzenlediği sempozyumda sunulan
tebliğleri, Diyânet İşleri Başkanlığı’nın katkıları ile, 16 X 23,5 santim
ölçülerinde kuşe kâğıda   basılı 405
sayfalık kitap hâlinde yayınladı.

Vakıf Başkanı Prof.
Dr. Salih Tuğ, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Diyânet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın protokol konuşmaları, İslâm Düşüncesi Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez’ın konferansından sonra Prof. Dr. Nâil Yılmaz
Başkanlığında, Dr. Mustafa Özel, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Ali
Bardakoğlu ve Prof. Dr. Cağfer Karadaş’ın iştiraki ile Birinci oturum
gerçekleştiriliyor. Tebliğ konuları: Vedâ Haccı Hutbelerinde İktisat Ahlâkı,
Veda Hutbelerinde İnsan Hakları, Veda Hutbelerinde Hukuk, Vedâ Hutbelerinde
Kulluk Bilinci.

Prof. Dr. Hûriye
Martı başkanlığındaki ikinci oturumun tebliğ sunucuları ile konuları: Prof. Dr.
Mustafa Sabri Küçükaşçı: Mekke’deki Dînî Görevler. Prof. Dr. Mustafa Fayda:
Câhiliye Araplarında Takvime Müdâhale. Prof. Dr. Adnan Demircan: İslâm’dan Önce
Araplarda Hac. Prof. Dr. Cengiz Kallek: Hac ve Ticâret İlişkisi.

Prof. Dr. Adem Apak
Başkanlığındaki Üçüncü Oturum: Prof. Dr. Halit Özkan: Hadis ve Târih
Kaynaklarında Vedâ Hutbesi Rivayetleri. Prof. Dr. Ahmet Özel: Hz. Peygamber’in
Haccı ve Umreleri. Prof. Dr. Ahmet Önkal (merhum) – Prof. Dr. Bünyamin Erul:
Hz. Peygamber’in Tebliğ Yükümlülüğü Açısından Vedâ Hutbeleri. Dr. Öğr. Üyesi M.
Kâmil Yaşaroğlu: Hitâbet ve Belâgat Özellikleri ile Vedâ Hutbeleri. Doç. Dr. M.
Suat Mertoğlu Başkanlığında Dördüncü Oturum: Prof. Dr. Zekeriya Güler: Dinin
iki Kaynağı: Kuran ve Sünnet. Doç. Dr. Ülfet Görgülü: Vedâ Hutbesi Ekseninde
Âilede Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Âdem Apak: Müminlerin Kardeşliği.
Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı: Vedâ Hutbelerinde Ahlâk İlkeleri.

Değerlendirme: Oturum
Başkanı Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu. Konuşmacı Prof. Dr. Adem Apak, Doç. Dr. Hâlit
Özkan.

TÜRKİYE
MİLLÎ KÜLTÜR VAKFI:

Nişanca Mahallesi, Fethâne Caddesi,
Kızıldeğirmen Sokağı Nu: 1 Eyüpsultan, İstanbul.

Telefon: 0.212-417 64 78 Belgegeçer:
0.212-417 61 85 e-posta:
bilgi@üktv.odg.tr  //  www.tmkv.org.tr 

 

OSMAN GAZİ OĞLU
ORHAN GAZİ

 

Orhan Gazi, üç kıtaya yayılan cihan ülkesi, Devlet-i
Aliyye’nin, yâni Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahıdır. Babası, Devletin
kurucusu Osman Gazi’den devraldığı mesuliyetin idrakinde olan Orhan Gazi, bu
sorumluluğun hakkını vermiş ve daha babası hayatta iken Bursa’yı fethedip
başkent yapmış, Avrupa kıtasına ilk defa o asker çıkarmış, civar illeri
fethederek Osmanlı Devletini büyütmüştür.

 

Orhan Gazi ile Osmanlı Devleti sistemleştirilmeye
başlanmış, muhtelif müesseleler ve teşkilât kurularak, Devlet’in önü
açılmıştır. Yapılan imar ve ihya çalışmaları ile Osmanlı şehirleri, câzibeli
birer ticâret ve sanat merkezi hâline dönüşmüştür. İlk Osmanlı parası olan akçe
sikkelerini bastıran, ilk vezir tâyin eden, Başşehir Bursa’ya bağlı sancaklara
kadılar tâyin eden ve civardaki beylikleri Osmanl

Önceki İçerikCovid 19 Salgınında 4. Dalga Korkusu!
Sonraki İçerikKendini (Bizi De) Kandıran Halk!
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.