Vefatının 83. Yıldönümünde İman Ve Mücâdele Adamı Mehmet Âkif Ersoy’u Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ile Konuştuk.

34

Oğuz Çetinoğlu: Muhterem
Hocam, Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy için; ‘İnançlı bir Müslüman’dı, büyük
bir şairdi, değerli bir insandı.’ Diyoruz. Hakkında bu sözlerin söylendiği
insan, hangi ölçülere göre değerlendirildiğinde bu methiyelere/övgülere lâyık
olur?
                                        

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan: Bize
göre, bir Müslüman’ın değeri,
büyük hadisçi Süfyân b. Uyeyne’nin (v.197/813) işaret ettiği gibi, yüce Peygamberimize benzerlik durumuyla
ölçülür. İbn Uyeyne diyor ki: ‘En büyük ölçü/mizan, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Eşyâ/nesneler ve işler onun
ahlâk, yaşayış ve yoluna arz edilir. Ona uyanlar haktır/gerçektir; uymayanlar
bâtıldır/boştur
.’ Biz de bu kurala uygun olarak, iman ve mücadele
adamı olan Âkif’in, Peygamber Efendimizin ‘Müslüman’ tariflerine uygunluk
derecesini, şiirlerinden örnekler vermek, hayatından sahneler nakletmek
suretiyle araştırmayı, en doğru bir yol ve yöntem olarak benimsemiş
bulunmaktayız. Âkif merhum, 622 senelik Osmanlı yönetiminin temellerinin
sarsıldığı, sosyal hayatın tam bir karmaşa hâlini aldığı, daha kötüsü, dehşetli
mağlûbiyetlerin devam ettiği bir dönemde yetişmiştir. Buhranlı zamanlar, insanı
mânevi değerlere sarılmaya yöneltir. Yâni korku, insanı dindar yapar. Acaba,
bazılarının zan ve iddia ettikleri gibi, Âkif’in imanı da böyle bir zorlama ve korkunun
sonucu mudur? Yoksa yakîne/derin bir bilince dayanan, köklü, içten gelen,
olayların, sâdece kuvvetini artırdığı bir iman mıdır?

  Çetinoğlu: Şüphe
edilebilir mi?
 


  Çakan: Âkif’in hayatını kaba-taslak bilen bir kimse bile, bu ‘acaba’ kelimesine kesinlikle ‘hayır’ diyecektir. Zira böyle zoraki
imanlıların çoğu, tehlikeler atlatılınca, dine, imana hücum etme derekesine
düşmekten kurtulamamışlardır. Âkif ise, gittikçe artan bir iman şahlanışıyla
her zaman her yerde ‘imanının adamı’ olmasını ve
kalmasını bilmiş ender şahsiyetler arasındaki mümtaz yerini almıştır. 

 Çetinoğlu: Bunu
hangi mısralarından anlıyoruz?

 Çakan: Âkif merhum,
memleket ufuklarının karardığı, ümit ışıklarının söndüğü o günlerde; ‘İmanım,
sînemde müebbed fecr-i sâdıktır
.’ diye haykırarak durumunu,
özgüvenini ve duruşunu ilân etmiştir. ‘Müslümanız,
Hakk’a tapan Müslüman

İmansız olan paslı yürek sînede yüktür.’ mısralarıyla da millete, ne olmasının, nasıl olmasının
ve ne şekilde davranmasının gerektiğini hatırlatmıştır. Zira o, milletin
varlık, yaşayış ve mutluluğunda İslâm’ın vazgeçilmezliğine inanıyordu. Çünkü ‘Bir
millet kendi öz değerlerini değiştirmedikçe, Allah onlara bozgun vermez
.’
âyet-i kerimesi, değerlerine sâhip çıkmak isteyen toplumlara yeterli garantiyi
veriyordu.  Bu sebeple, Kur’an-ı Kerîm’e yürekten
inanmış bir insan olarak Âkif,  milletin
tehlikeleri atlatabilmesi ve kalkınabilmesi için iki büyük kuvvetin, kişilerin
ruhunda yer etmesini gerekli görüyordu: Bilinçli
ve güçlü bir iman, tükenmez bir mücâdele azmi ve aksiyon.

 Çetinoğlu:
Ölçünüz/miyarınız İslâmiyet olduğuna göre, konu ile
ilgili kaynaklardan da söz eder misiniz?

Çakan: Mümini
çeşitli yönleriyle tanıtan âyet-i kerime ve hadis-i şerîflerin sayısı bir hayli
kabarıktır. Hepsini ayrı ayrı zikretmemizin imkânı yoktur. Bu sebeple, ‘ilâhî
vahyin hareket hlindeki göstergesi
diyebileceğimiz Peygamber (sallallahu aleyhi ve
sellem
’in nezih ve temiz
hayatından çıkardığımız altı özelliği esas alacağız.. Bu özellikleri şöylece
sıralayabiliriz: 1- İman, ma’rifet, yakîn ve ilim
ister
. 2- İman, Allah ile
beraber olma şuuru, rıza, kanaat ve sabır ister
. 3- İman, dünya ve dünya nimetlerine
tapmama anlamında bir zühd ve sürekli Allah’a kulluk edilmesini ister
. 4- İman, yaratıklara karşı sevgi, samimiyet ve
dürüstlük ister
. 5-
İman, mücâdele /cihad ister
. 6- İman, ma’şerî bir
vicdan, sosyal bir çile, insanî bir düşünce ve hareket (aksiyon) ister
.                                                                             


Çetinoğlu: Hocam bu sözleri açıklamanız mümkün mü?

 Çakan: 1- İman, ma’rifet, yakîn ve ilim ister. Ma’rifet, derûnî
bilgidir. Yakîn, şüphe ve tereddüt korkusundan uzak olmak demektir. Âkif’te bu
iki özelliğin varlığını, Safahat’ı okurken hissedilen derûni/samîmi zevk
ve açık ifadelerden anlamak mümkündür.                                                                                                                                       

2. İman, Allah ile beraber olma bilinci, rıza, kanaat ve sabır ister: Allah’ı anmak, mümini dînî disipline ve kendini denetleme
(murakabe) bilincine sâhip kılar. Yâni mümine, sonsuz bir ümit ve dipsiz bir korku telkin eder.

Öte yandan, sınırsız bir ümit ışığını sürekli korumak
gerektiğini bilen Âkif, her şeye rağmen ye’se / ümitsizliğe düşmemenin bir borç olduğunu hatırlatır:

Ey, Hakk’a taparken şaşıran,
kalb-i muvahhid!

Bir sîne emelsiz yaşar ancak, o
da: Mülhid.

Birleşmesi kâbil mi ya tevhîd ile
ye’sin?

Hâşâ! Bunun imkânı yok, elbette bilirsin…

Âtîyi karanlık görerek azmi
bırakmak…

Alçak bir ölüm varsa, emînim,
budur ancak.

Ye’s öyle bataktır ki: Düşersen
boğulursun.

Ümmîde sarıl sımsıkı, seyret ne
olursun!

‘İş bitti.. Sebâtın sonu yoktur!’
deme; yılma.

         Ey millet-i merhûme, sakın ye’se
kapılma!

3- İman, yaratıklara karşı sevgi, samimiyet ve dürüstlük ister.

Âkif, Yaradan’dan ötürü herkese, her şeye karşı sevgi
duymuş ve samîmi/dürüst davranmış, her hal ve şartta doğruyu, doğrusunu
söylemiştir:

         Şudur cihanda benim en beğendiğim
meslek:

Sözüm odun gibi olsun, hakîkat
olsun tek
!

O, her şeyden önce dinine, imanına karşı samîmi idi. Bütün
hayatı boyunca aynı imânın sâhibi olarak kalmıştır. Bukalemun meşreblierden
asla olmamış ve onlardan hiç mi hiç hoşlanmamıştır. 

4-İman, dünya ve dünya nimetlerine tapmama anlamında bir zühd ve Allah’a
kulluk edilmesini ister.

Kalabalıklardan uzak kalmak, tefekkür ve ibâdete devam
etmek büyük insan olmanın şartlarındandır. Zira ‘ilham perisi, yalnız yaşayan
ruhların ziyaretçisidir
.’

Âkif, tâ küçük yaştan beri hep yalnızlığı seven bir ruha sâhiptir.
Hatta onun Çengelköy’de bir-iki dönümlük bir arsa aldığı, oraya bir ev yaptırıp
yalnız yaşamaya hazırlandığı, fakat bunun kendisine nasip olmadığı bir
gerçektir. O’nun hayatını anlatan yazarların hemen hepsi ‘sükûn adamı’ olduğu noktasında
birleşirler. Bir veya iki kişi ile sohbetleri neşeli geçtiği halde,
topluluklarda devamlı sustuğu çok görülen hatta göze batan bir özelliği idi.
Nurettin Topçu merhum bunun için, ‘Âkif’in inzivası, halk içinde bir idi.’
der. Hele son yıllarını Hilvan’ın bir köşesinde yapayalnız geçirmiştir.

5-İman, mücâdele /cihad ister: Âkif, yaşadığı müddetçe imanın bu
gereğini yerine getirmek için çırpınmıştır. Cihad, aslında iman kelimesinin
özünde bulunmaktadır. Âkif, imanın en modern târifini şöyle yapar:

Yumuşak başlı isem, kim dedi
uysal koyunum.

Kesilir belki, fakat çekmeye
gelmez boyunum
.

Müslüman’ın şahsiyeti işte bu beyitte en ince anlamına
kavuşmuştur. Bir noktaya kadar susan, hoş gören iman, iş imânî gerçekleri
ilgilendirince var gücüyle er meydanında, mücâdele sahnesinde aksiyon
halindedir.

6-İman, ma’şerî bir vicdan, sosyal bir çile,
insanî bir düşünce ve hareket (aksiyon) ister
: Esasen her Müslüman,
biraz da din kardeşleri hatta insanlık için yaşayan insandır. Peygamber
efendimiz, ‘Müslümanların dertlerini dert edinmeyen, onlardan değildir.’ buyurur.
Bu bakımdan her Müslüman ister istemez bu mânâda ümmetçidir.

Çetinoğlu: Mehmet Âkif Ersoy, aynı zamanda bir
dâvânın adamı idi. Uğruna mücadele ettiği dâvâsı neydi?

Çakan: Âkif’in arzusu, Müslümanların tevhid dâvâsında birleşmeleri
idi. Bu ise, bir siyâsî arzu olmaktan çok, imanî bir gerek olarak
değerlendirilmeye lâyıktır. Bu tür düşünüş, Peygamber Efendimizin metoduna da
uygun düşmektedir. Zira Peygamber Efendimiz,  ‘akide/inançbirliğini temin edecek ve böylece insanların
vicdanlarına yerleşecek olan Tevhid
dâvâsıyla işe başlamış, tam on bir buçuk yılını sâdece tevhid/Allah’ın
birliği inancını yerleştirmeye ayırmıştı.

Çetinoğlu: ‘İslâmcılık’ kavramı, günümüzde, batılı ve
batıcı çevreler tarafından zararlı bir cereyanmış gibi gösteriliyor. Mehmet
Âkif Ersoy, ‘İslâmcılık’ kavramını nasıl yorumluyordu?

Çakan: Ersoy’a göre İslâmcılık; Müslüman fert ve toplumları, İslâmiyet’in
gerçek iman ve amel esaslarına döndürmek, İslâm’ın ruhunu anlamaları ve İslâm
ahlakı ile yaşamalarını sağlayacak duygu ve bilgilerle donatmak ve İslâm
dünyasında, din kardeşliğinden doğan birliğin gerçekleştirdiği maddî ve manevî
yardımlaşmayı sağlamak için çalışmaktır
.

Şu halde, ‘panİslâmist’,
ümmetçi’, ‘İslâmcı’ gibi tanımlamalarla Âkif’i tenkide kalkışanlar, aslında O’nu
Müslüman’ olduğu için tenkit
ediyorlar demektir. Oysa iman ve
aksiyon şâiri olmak, Mehmed Âkif için aslâ bir nakîsa değil, bir
meziyettir. Çünkü iman, Allah’a mutlak
teslimiyet ve ma’şerî bir vicdan ister.

 

Prof. Dr. İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN

1945 yılında
Samsun’un Ladik ilçesine bağlı Küçükkızoğlu köyünde doğdu. İlkokulu
bitirdikten sonra hafızlığını ikmal etti. 1966’da Kayseri İmam Hatip
Lisesi’ni, 1970’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi.

 

1977’ye kadar
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştı.
Ankara-Yenimahalle Vaizi iken İstanbul’da açılan Haseki Eğitim Merkezi’ne
kursiyer olarak katıldı. Kursun bitimine altı ay kala 5 Aralık 1977’de
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne hadis asistanı olarak göreve başladı. 1982
yılında Erzurum İslâmî Bilimler Fakültesi’ne sunduğu ‘Muhtelifu’l-Hâdis İlmi: Doğuşu, Muhtevası ve Çözüm Yolları’ adlı
teziyle doktor oldu. Yüksek İslâm Enstitüsü’nde kısa bir süre kültürel işlere
bakan Müdür yardımcılığı görevini yürüttü. 1987’de doçentliğe, 1993’te de
profesörlüğe yükseltildi. 1994-1997 öğretim yıllarında Marmara Üniversitesi
İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinde bulundu. Çakan, hâlen
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
olarak görevine devam etmektedir. Üçü erkek biri kız dört çocuğu vardır.

 

Çakan,
İmam-Hatip Okulu’ndaki öğrencilik yıllarından beri mahalli ve ulusal gazete
ve dergilerde yazılar yazdı ve yöneticilik yaptı. Özellikle Kayseri Hâkimiyet
Gazetesi, Yeni İstiklal, Sebil ve Yeni Sabah Gazeteleri, Diyanet Gazete ve
Dergisi,  İslâm, Toprak, Tohum, İslâm
Medeniyeti, Hakses, Nesil, Din Eğitimi, Altınoluk, Bilim ve Hikmet, Yeni Ümit
ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi dergilerde çok sayıda yazıları
yayımlandı. İslâm ve Tohum dergilerinin açtığı makale yarışmalarında
birincilik kazandı.

Çakan, ayrıca
Yüksek İslâm Enstitüsü’nde öğrenci iken Türkiye Yüksek İslâm Enstitüleri
Federasyonu’nda sekreterlik görevinde bulundu ve İslâm Medeniyeti Dergisi’nin
idare ve yayın müdürlüğünü yaptı. 1974-1975 yıllarında Türkiye Din
Görevlileri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
Hakses Dergisi’nin Yayın müdürlüğünü yaptı.

 

İsmail Lütfi
Çakan, İSAV adına ‘İslâm’da
Kılık-Kıyafet ve Örtünme
’, ‘Hz.
Peygamber ve Aile Hayatı
’, ‘Sünnetin
Dindeki Yeri
’, ‘Yeni ve Çağdaş Bir
Tebliğ Metodolojisi
’ gibi tartışmalı ilmî toplantıların organizatörlüğünü
ve bu toplantıların kitaplaşmasında editörlük yaptı. ‘Gençliğin Kaleminden Üç Cephesiyle Âkif’ ve ‘Hadislerle Ahlâkî Davranışlar’ adlı anonim eserlerde belli
bölümleri yazdı. Sünen-i Ebû Davud Tercüme ve Şerhi’ne mukaddime yazdı ve
eserin ilk sekiz cildinin redaksiyonunu yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve ansiklopedinin ilk on
cildine yetmiş kadar madde yazdı. İslâm Medeniyeti ve Ensar vakıflarının
kurucuları arasında yer aldı.

 

Yurt içinde
düzenlenen birçok sempozyuma tebliğci ve müzakereci olarak iştirak etti. Son
üç yıldır İstanbul-Göztepe Gözcü Baba Camii’nde Pazar günleri öğle namazından
önce Mişkâtü’l-Mesâbih’ten Hadis dersleri yapmaktadır. Bu dersler Dost Tv.
tarafından yayımlanmaktadır.

 

Yayınlanmış Eserleri:

Çakan’ın, bir
çoğu bir çok kez basılmış olan eserlerini basım yer ve târihlerinden
arındırılmış olarak ismen şöylece sıralayabiliriz:

Hakkı Tavsiye
Metod ve Vasıtaları, Dinî Hitabet, Kur’an’ı Kerim’e Göre Peygamberler ve
Tevhid Mücadelesi (M. Solmaz ile birlikte), Hadislerde Görülen İhtilaflar ve
Çözüm Yolları, (Doktora tezi) Anahatlarıyla Hadis, Hadis Usulü, Hadis
Edebiyatı, Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis, Hadislerle Gerçekler,
Müslüman Kimliği, Müslümanca Yaşamak, Sırat-ı Müstakim ve Yolcuları,
Riyâzü’s-salihin Tercüme ve Şerhi (8 cilt, M. Yaşar Kandemir ve Raşit
Küçük’le birlikte), Ashâbının Dilinden Peygamberimiz, Hurafeler ve Bâtıl
İnanışlar, Olay ve Ölçü Olarak Hicret, İyi Müslüman, Örnek Kul Son Resul,
Sahâbe Kıvamı, Sıra Bizde, Onlar Böyleydi (piyes), Gizli Armağan (Çocuk
kitabı), Hadis Öğrenimi,-Târihî ve Güncel Boyut), Hadis Nasıl
Okunur/Okutulur? Âkifçe, Seçme Hadisler (33 Hadis 33 Yorum), İslâmî
Yapılanmada Siret ve Sünnet

 

Hocanın, bir çoğu sonradan yayımlanmış
sempozyum bildirileri ve çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.

Önceki İçerik17/25 Haftası veya Köşe dönmenin şifreleri
Sonraki İçerikDiyanet İşleri Başkanlığı’na
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.