Ulusçuluk’ ve ‘Milliyetçilik’

32

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan röportajda şunları söylüyor: ‘Ulusçuluk 19. yüzyıl ideolojisidir.  Bu ideoloji, Avrupa’da bölünmüş yapıları bir araya getirip ulus devletleri doğurdu. Bizde ise tarihten gelmiş organik yapıları dağıtarak geçici ve suni kimlikler ortaya çıkardı. Hepimizin bu ayrıştırıcı kültürle hesaplaşma zamanı geldi.’  

Ertuğrul Özkök, 18 Eylül 2012 tarihli yazısında; birçok kişinin kendisinden beklemediği bir tarzda tepkisini ortaya koydu. Özkök, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘Ulusçuluk‘ kelimesinin karşılığının: 1- ‘Milliyetçilik‘, 2- ‘Her ulusun kendine özgü kültür ve geleneklerine bağlı kalma arzusu‘ şeklinde verildiğini belirtiyor. Bu karşılığın doğru olduğunu kabul ediyor olmalı ki, Sayın Bakana soruyor: ‘Siz milliyetçi misiniz, değil misiniz?

*   *   *  

Tanzimat’tan günümüze, ülkemizde kavram kargaşası yaşanıyor. Ulusçuluk, ulusal, ulusalcı ve ulusalcılık kelimelerinin ‘milliyetçilik‘ kavramını karşılamadığı kesindir. Hangi mânâda kullanıldığı da çoğu zaman anlaşılamamaktadır.  Sayın Bakan, Türk Dil Kurumu ve Sayın Özkök bu kargaşa sebebiyle yanılıyorlar ve de yanıltıcı oluyorlar. Konu, ayrı bir yazıda ele alınmayı gerektirecek kadar engin ve derindir.

Teoride öyle görünüyor olsa bile, uygulamada; ‘Ulusçuluk = Milliyetçilik‘ değildir. Milliyetçilik kavramını, bilerek veya bilmeyerek ırkçılıkla-şovenizmle eş anlamlı gösterip milliyetçiliği suçlayanlar var. 

Türk milliyetçiliği; Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar dönemlerinden beri; ırk, dil ve din temeline oturtulmuş bir düşünce sistemi olmamıştır. Eğer öyle olsaydı, Türk’ün hüküm sürdüğü bölgelerde Türk ve Müslüman olmayan, Türkçe konuşmayan tek bir insan kalmazdı. 31 Mart 1492 Elhamra Kararnâmesi ile İspanya’dan kovulan Musevileri, Zâlim Saddam’ın 16 Mart 1988’de başlattığı el-Enfal Harekâtı’ndan kaçan Kürtleri bağrına basan, onlarla ekmeğini paylaşan bir millete ‘ırkçı‘ diyebilmek, ‘aklî özür belgesi‘ gerektirir.   

Başa dönelim: ‘Ulusçuluk‘, sözlükte belirtildiği gibi ‘Milliyetçilik‘ kavramının; 19. yüzyıl ideolojisi olduğu iddiası, Avrupa için doğru olabilir. Biz Türkler; yukarıda 2. maddede belirtilen anlamdaki milliyetçilik vasfımızı, Orkun Kitâbeleri’nde ortaya koymuştuk. Hiçbir zaman da kaybetmedik. Kaybetseydik, Kurtuluş Savaşı’na giremez ve girdikten sonra da savaşı kazanamazdık.

Sayın Bakan, ‘ulusçuluk’ düşüncesi için; ‘Bizde ise tarihten gelmiş organik yapıları dağıtarak geçici ve suni kimlikler ortaya çıkardı.‘ Diyor.

Sayın Bakanın ifâdeleri, organik yapıları dağıtan gücün, ‘Türk milliyetçiliği‘ olduğu mânâsını taşıyor.

Organik yapıları dağıtan, Türk milliyetçiliği değil; Arap, Ermeni, Rum, Sırp, Hırvat… yâni, Türk unsurunun dışındaki etnik grupların ulusçuluğudur. (Dikkat buyrulursa bunların arasında Kürtler yoktur. Onlar daha sonra ortaya çıkartılacaklardır.)

Evet! Sözü edilen etnik grupların ulusçuluğu da kendi tercihleri değildir. 1800’lü yılların ikinci yarısından itibâren, Türkleri zayıflatıp tarih sahnesinden silmek isteyen batılıların fikrî ilkah yoluyla oluşturduğu suni bir yapılanmadır. Aynı yapılanma, günümüzde ayrılıkçı Kürtlerde de görülmektedir. Bu yapılanmayı oluşturan da destekleyen de, batılar ve uzak batılılardır. Türkiye’mizde bir tek Türk’ün; ‘Biz Anayasal vatandaşlık hakkı istiyoruz.’ Veya ‘Özekliğimizi kazanacağız.’, ‘Ayrı bir devlet kuracağız‘ dediği duyulmuş mudur?

Bu istekleri kim dile getiriyorsa; tarihten gelmiş organik yapıları dağıtmaya teşebbüs edenler de onlardır. Onların dağıtıcılığını-bozgunculuğunu; asil ve necip ‘milliyetçilik kavramının sebebiyet verdiği bir netice‘ olarak göstermek inşallah geçici bir akıl tutulmasıdır.

Sayın Bakan şâyet; ‘Ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi‘ derken, Türk milliyetçiliğini değil de batının piyonu olan bölücülerin-ayrılıkçıların ulusçuluğunu kast ediyorsa, milyon defa, milyar defa özür dilemeye hazırım. Cezâmı çekmeye de…

Fakat hemen sorarım: ‘Onlarla, 30 yıldan beri hesaplaşmıyor muyuz?’

Önceki İçerikHesaplaşma Kiminle Olmalı?
Sonraki İçerikAvrupa’nın Sünnet Düşmanlığına Belgeselli Cevap
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.