Türkiye’nin Milli Bütünlüğü ve Güvenliği

38

Bir ülkenin bütünlüğü ve güvenliği konusunda o ülke vatandaşlarının çoğunluğu ülkelerinin bütünlüğünü ve güvenliğini en yüksek değer olarak kabul ediyorlarsa, o ülkenin önü ve geleceği sonsuz bir teminat ve güvence altındadır. Biz diyebilen dış dünyadan gelebilecek tehdit ve saldırılara karşı her türlü fedakârlığa hazır bir milleti, onun devletini kimse yok edemez. Türk Milleti böyle bir millettir. Türk Milleti devletine sahip çıkar. Ancak böyle bir güvence milletimizin bu uğurda büyük ıstıraplar çekmesine ne sebeptir ve nede uygarlık ve refah yarışına da zaman kaybetmesine manidir.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada olup bitenler dünyada hakim güç olan ülkelerin Türkiye’ye dönük politikaları, Türk okumuşunun epeyce etkili bir kesiminin ideallerinden sapan davranışları, saplantıları ihmaller bu gün bazı sıkıntılara yol açmakta ve yarın daha büyük ıstıraplara yol açacağının sinyallerini vermektedir. Bu gün içine kolayca düşebileceğimiz bir dizi tuzak önümüzdedir.

Türkiye Cumhuriyetinin önü biraz açıldığında Türkiye’nin müttefik bildiği ülkeler önünü kapamak onun başına dert açmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Türkiye Cumhuriyetinin güçlü olduğunu dosta ve düşmana duyurmak çok önemlidir. Batı Türkiye’nin bitişiğinde ve içinde kukla bir devlet kurma gayreti içindedir. Bu amaçla ayrılıkçı Terörizmle mücadelemizi tanımaz, yada PKK’ya özgürlük mücahitleri muamelesi yapar.

Çatışmalarda ölen teröristleri yargılamadan infaz edilmiş masum siviller olarak ilan ederler. Türkiye de demokratik bir rejim olduğunu kabul etmez. Bunlar yerli işbirlikçilerinden devamlı destek alır. Bu işbirlikçiler Türkiye’yi bölmeye çalışan batı çevreleriyle işbirliği içindedirler. Onlara göre Türkiye bir Federal devlet olmalı ve içinde de Federal Kürt Devleti yer almalı.

Türkiye’yi bölmek isteyenler Federal çözüm peşinde koşanlar bu arzularını açık ve net olarak söyleyebilmektedirler. Güneydoğu da 40 bin insanımızı katleden Terörist başına af isteme cesaretini de gösterebilmektedir.

Türkiye’nin milli bütünlüğünü ve güvenliğini anlatırken jeopolitik konumunu da iyi bilmek gerekmektedir. O bakımdan bu konu üzerinde durmak istiyorum.

Bir devletin kültürel, iktisadi, sosyal, tarihi, dini koordinatlarının okunması jeopolitik durumunu gösterir. Başka bir deyişle milli güç milli hedef ve tehditler arasındaki dengeyi temin edecek değerlerin dış politika denklemine dahil edilmesidir. Jeopolitik durum Atatürk’ün dediği gibi “siyasi sınırlar imkânlarla ideallerin muhassalasıdır”

Türkiye dünya adasının hem menteşesi ve hem de bu menteşe üzerine vurulan kilidi ve aynı zamanda da anahtarıdır. Bulunduğu geniş coğrafyada Türkiye’yi ilgilendirmeyen bir bölge sorunu düşünülemez. Politikanın, milli menfaatler, milli politikalar, milli hedefler, milli stratejiler sıralamasına göre tespit edilmesi gerekir.

Türkiye çevresindeki çatışmalara ve olumsuzluklara rağmen güçlü bir devlettir ve bu gücünü bütün dünyaya kanıtlamıştır. Köklü tarihinin derinliklerinden süzülüp gelen gelenekleriyle dimdik ayakta duran bu büyük devletimizi içeriden ve dışarıdan yıkmak isteyen düşman ve işbirlikçi güçlere karşı uyanık olmalıyız.

Türkiye’nin bölgesinde güç olması güçlü devlet konumuna ulaşabilmesi için aşağıda maddeler halinde belirttiğimiz tekliflerimizi devlet olarak hayata geçirmemiz şarttır.

1-Türkiye komşularıyla sağladığı iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmelidir. Suriye üzerinde oynanan oyunların niçin ve neden oynandığını iyi tespit etmeli ve bu konuda tarafsız kalınmalıdır.   

2-Türk Cumhuriyetleri ile yaşanan tecrübe yeterli olmalıdır. Türk Cumhuriyetleriyle dilde, fikirde, işte birlik mutlaka sağlanmalıdır.

3-Türkiye geleneksel olarak kendi topraklarının ve sınırlarının bütünlüğünü statükocu politikaları benimsemekle güvence altına alma yolunu tercih etmiştir. Bu politika belirleme değildir. Politika mevcutla yetinmeme sanatıdır. Türkiye’nin uluslararası etkinliğinin zayıf oluşunun sebebi milli menfaat tarifinin sınırlar ötesi ekonomik ve politik menfaatleri ihtiva etmemesi salt güvenlik endişesiyle belirlenmesidir.

4-Haritaya bakmayı, coğrafi, kültürel, siyasi etnik haritaları okumayı öğrenmeliyiz.

5-Türkiye Avrasya, Avrupa, Ortadoğu bölgelerine belli korudurlar açacak şekilde davranmalıdır.

Yüce Allah Büyük Türk Milletini korusunu ve yüceltsin.