Türkiye’nin 2023 hedefleri (1)

49

Tübitak ve diğer kuruluşlar bu hedefe uygun ciddi çalışmalar yaptılar. Şu anda Türkiye’nin Tüm kamu ve özel kuruluşları Türkiye’nin “Refah Toplumu” olma yolundaki bu hedeflerine katkı koyma adına hedeflerini 2023’e göre revize edip ona uygun stratejiler uygulamaktalar.

Tübitak bu alanda bir “SWOT” analizi yapıp, vizyon, stratejik Amaç ve hedeflerini belirlemişti. Bu konularla ilgili bilgilerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bende kendimce önemli gördüğüm bazı konulardan bahsedeceğim

Bu hedefler tüm dünyadaki gelişmelere paralel olarak alınacağından küresel bakış açısıyla hazırlanmıştır. “….Başta ulusal Ar-Ge olmak üzere, “Bilim, Teknoloji ve Yenilikte (İnovasyonda) Yetkinlik” açısından küresel ölçekte en üst düzeylerde yer almak için yapılacak faaliyetler olduğu görülmektedir. Bu gerçekler çerçevesinde ülkemizin 2023 odaklı bilim ve teknoloji vizyonu;

“”Sürekli yeni bilgi ve teknoloji üreterek; yüksek ulusal gelir,  küresel rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan nitelikli iş gücüne dayalı yüksek katma değeri yaratacak; bilgi temelli bir refah toplumu olma hedefine uygun şekilde tüm topluma yayılmış; etkin işleyen ve küresel sistem ile etkileşim içinde olan  bir “bilim, teknoloji ve yenilik sistemi” ne sahip olmaktır.”” (Tübitak)

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik vizyonu yönündeki stratejik amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

     •  Yaşamboyu  öğrenim  modeline  dayanan  bilgi temelli topluma  uygun  insan kaynağını geliştirmek,

     •  Etkin yasal düzenlemeler, teşvik sistemi ve fon yönetimi ile yenilik (inovasyon) ortamını oluşturmak; bilginin yaratılmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmek,

     •  Enformasyon ve iletişim teknolojileri  altyapısını  yaygınlaştırarak, bilgi temelli topluma dönüşüm sürecini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak,

     •  Başta bilgi, enformasyon ve iletişim olmak üzere, belirlenen stratejik teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek, eşgüdümlü, özgün teknoloji ve özgün ürün hedefli araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetleri ile rekabet gücü yüksek, bilgi temelli ekonomi dönüşümünü gerçekleştirmek,

     •  Bu dönüşüm süreci ile ilgili olarak toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratarak, etkin katılımı ve sorumluluk alınmasını sağlayarak sinerji yaratmak ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli zeminin oluşmasına katkıda bulunmak,

     

  • Bu dönüşüm sürecini, tüm faaliyetleri ortak bir model çerçevesinde bütünleştirerek yönetmek, gelişmeleri ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile TASLAK sürekli izlemek ve gereken değişiklik ve düzeltmeleri zamanında gerçekleştirmek. Ülkemizin bu stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve temel bilim, teknoloji ve yenilik hedeflerine ulaşabilmesi için odaklanması gereken faaliyet alanlarına ilişkin stratejik amaçlar ise Vizyon 2023 projesi çerçevesinde belirlenmiştir. (Tübitak)

Temel alanlar; eğitim ve insan kaynakları alanında, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında,  bilgi ve iletişim alanında,  malzeme ve makine imalatı alanında, savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında, tekstil alanında, kimya alanında; sağlık ve ilaç alanında, tarım ve gıda alanında, inşaat ve altyapı alanında, ulaştırma alanında, turizm alanında; enerji alanında çalışmalar yapılmaktadır.

Bu alanlardaki kamu ve özel sektör hazırlıklarını yapmıştır 2023 hedeflerini belirlemişlerdir. Kamu ve özel sektörde ciddi bir yapılanma görülmektedir. ARGE çalışmaları artmış, Hukuki düzenlemeler ona göre değişmiştir. Bu alanlarda faaliyet gösterenler işleri kolaylaşması anlamında kolaylıklar getirilmiş Türkiye’de 16 tane Bölge kalkınma ajansları kurulmuştur.

Türkiye’nin sosyo-ekonomik hedefler şunlardır:

  • Sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanması
  • Yaşam kalitesinin yükseltilmesi
  • Sürdürülebilir kalkınma
  • Bilgi temelli toplum için teknolojik altyapının güçlendirilmesi

Bu kapsamda 2023 yılına kadar;

1.  Dünya Bankası Rekabet Gücü Endeksi’ne göre yapılan sıralamada dünyanın ilk 25 ülkesi arasına,

2. Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Endeksi’ne göre yapılan sıralamada dünyanın ilk 25 ülkesi arasına girilmesidir.

Hep beraber “Refah toplumu” olma adına en azından psikolojik olarak bile kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Gelecek geçmişten hem güzel, hem daha özgür, hem daha rahat, hem birçok problemi geride bırakmış olarak dünya miller cemiyetinde hak ettiği üst sıralarda yerini alacaktır.