Türk Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları

61

Hemen her zaman ve zeminde üzerinde durulan bu konuyu burada bir defa daha dile getirmekte yarar görmekteyim. O da Türk tarımındaki işletme sayısının azaltılması, tarımda fazla nüfusun, Tarım dışı sektörlere aktarılması, fakat bu nüfusun büyük şehirlere değil bulundukları bölgelerde istihdam edilmesi, tarımsal sanayiye önem verilerek bir avuç toprağın bile boş bırakılmamasıdır.

Tarımda desteksiz düze çıkmak söz konusu değildir. Çünkü diğer sektörlerde de gerek Sanayi ve Ticaret sektörü, gerekse hizmetler sektöründe de gelişme ve büyümeler Devletin destek ve teşvikleriyle olmaktadır. Bu destek ve teşviklerin sonucu; yatırım ve üretimlerin artması ve yayılması gelişip zenginleşmesidir. Tarımda bu güne kadar üretim planlaması yapılmamıştır. Gerekli hassasiyet gösterilerek plan dâhilinde Tarımdaki yapı bozukluğu ve işletmeler rehabilite edilmelidir.

Bugünkü uygulamalara göre; hububat dışında hiçbir bitkisel ürünün üretim sonrası işlemlerinde, pazarlanmasında depolanmasında iç ve dış Ticaretinde Tarım ve Köy işleri Bakanlığının hiçbir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Özellikle Şekerpancarı ve çay üretiminin her hangi bir sürecinde bu Bakanlığın hiçbir katkısı olamamaktadır. Dolayısıyla birbirinin alternatifi olan ürünlerin ekiminden pazarlanmasına kadar olan tüm aşamalarında değişik kurum ve kuruluşların görevli ve yetkili olması bazı ürünlerde üretimin düşmesinin en başta gelen sebeplerden birisi olmuştur.

Tarımda Başta Çözümlenmesi Gereken Sorunlar İse:

Tarımsal Politik hedeflerin belirlenmesi,

Sürdürülebilir Tarım temel ilkelerinin tespit edilmesi,

Uzun vadeli Tarımsal Planların yapılması,

Tarımsal destekleme modelinin belirlenmesi,

Tarıma ayrılan finansmanların rasyonel bir şekilde kullanımının sağlanması,

Üretici ve yetiştirici birliklerin kurulmalarının desteklenmesi

Tarımsal örgütlenme çalışmalarının tek elden yürütülmesinin sağlanması,

Yönlendirmede görevlendirilecek müdahale kuruluşlarının belirlenmesi,

Ürün deseni ve ürünler arası parite çalışmalarının yapılması,

Tarımsal ürünlerin doğal afetlere karşı sigorta ettirilmesinin teşvik edilmesi,

Devletçe yapılacak prim desteği ile ilgili esasların düzenlenmesi,

Doğal ve sınırlı kaynak olan Tarım topraklarının korunması ve geliştirilmesi,

Toprakların ve su kaynaklarının üretken ve verimli kullanımının sağlanması,

Arazilerin kulanım önceliklerinin belirlenmesi, toprağın amaç dışı kullanımlarının ve yanlış tarım uygulamalarının önlenmesi,

Üretim parsellerinin ekonomik işletme büyüklüğü altında parçalanmasının önlenmesi,

Tarımsal üretime konu olabilecek her türlü gen kaynağının korunması,

Modern Tarım tekniklerinin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Ekolojik Tarımın ve sözleşmeli tarımsal üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi, hizmetlerin tek elden etkili bir şekilde bir bütünlük içerisinde yürütülmesini ve dolayısıyla tarım sektörünün yeniden yapılanması sağlanmalıdır.