Rahmetli Kabaklı Hoca’nın Bir Sorusu Üzerine

31

Edebiyatçı, yazar ve fikir adamı kıymetli büyüğümüz Ahmet Kabaklı Hocamız vefat edeli 10 yıl oluyor. 1924 Harput doğumlu olan Kabaklı Hoca, uzun yıllar Tercüman Gazetesi’nde “Gün Işığında” adlı köşesinde makaleler yayımlamıştı. 1961 yılında başlayan Tercüman köşe yazarlığı uzun yıllar sürdü. O zamanki Tercüman son yıllarda yayın hayatına son veren Tercüman’dan çok farklıydı. Bizim neslimiz Kabaklı Hoca ve onun aynı gazetede köşe yazarı arkadaşı olan Ergun Göze’nin yazılarıyla büyüdü. Her iki değerli büyüğümüzü saygı ve rahmetle anarız.

Elazığ’da Harput Aydınlar Ocağımızın ev sahipliğinde düzenlediği Aydınlar Ocakları’nın 33. Şura’sında gerek rahmetli Kabaklı Hoca, gerek rahmetli Ergun Göze rahmetle anılmışlardır. Kabaklı Hoca 1978 yılında Türk Edebiyatı Vakfı’nı kurmuştu. Kendisi Aydınlar Ocağı İlim İstişare Kurulu Başkanlığını da yürütmüştü. Hoca’ya Aydınlar Ocağı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan bir törenle “Şeyh-ül Muharririn” ünvanı verilmişti. Bu husus çoğu kere gözden uzak tutulur. Rahmetli Kabaklı yazan, eser veren ve çalışan herkesi teşvik ederdi. Bir İlim İstişare Kurulu toplantısında bizlere bir soru yöneltmişti: “Türk Dünyası’ndan ve diğer bölgelerden bize heyecanla yaklaşanlar, daha sonra neden bizden uzaklaşır?” Bu soruyu hep düşünmemizi istemişti.

Rahmetli Kabaklı için Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği vefa ve anma toplantıları yapıldı. Davetiyeyi alınca ister istemez toplantıda oturum başkanlığı ve konuşma yapacak olanlara gözüm takılıverdi. Maalesef, Hocanın fikir çizgisiyle bugün hiç uyuşmayan bir hanımın oturum başkanı yapıldığını hayretle gördüm ve doğrusu üzüldüm. Bu konuda fazla bir yorum da yapmak istemiyorum.   

2007 yılı UNESCO tarafından Mevlâna Yılı olarak kabul edilmişti.  Bu vesileyle Mevlâna ile hümanizm arasında ilişki kurularak Mevlâna’yı sözde tanıtıcı faaliyetler yapıldı. Bu faaliyetlerde Mevlâna’yı hümanist diye takdim edenler olmuştu. Bir yabancının Mevlâna’da hümanizmi araması yadırganacak bir şey değildir; ama Müslüman bir Türk aydınının Mevlâna’da hümanizm araması önemli bir çelişkidir.

Rahmetli Ahmet Kabaklı da bu noktaya eğilmiş ve Mevlâna’nın hümanizme ihtiyacı olmadığını bir yazısında belirtmişti. (Tercüman, 31 Aralık 1982) Böyle bir yaklaşım, Mevlâna’ya dindışılık yükler ki; bu da İslâm’la ters düşer. Çünkü; Batı’daki hümanizm Ortaçağ karanlığına ve kiliseye karşı insan aklını, insanı ve dindışılığı öne çıkaran bir akımdır. Mevlâna’nın da nasiplendiği İslâm ise, insan sevgisine dayanır, bütün müminleri kardeş sayar,  İslâm dininden olmayanlara da iyi muamele edilmesini ister. Doğuştan elde edilen statüyü değil; takvayı esas alır. Bu konu bugün de tartışılabilmektedir.

Rahmetli Kabaklı’nın Aydınlar Ocağı İlim İstişare Kurulu Toplantısı’nda bize yönelttiği sorunun cevabını günümüzde yaşanan bir olayda bulabiliriz. Bize yaklaşanlar ve ümit olarak görenler yaşadığımız çelişkileri gördükçe hayretlerini gizleyemiyorlar. Türk Dünyası ve Türk Toplulukları Genel Müdürlüğü kurduk. Ülkeyi yönetenler ne gariptir ki; bir taraftan Türk kimliğini tartışmaya açar ve dışlayıp anayasalardan çıkarmayı düşünürken, diğer taraftan bir genel müdürlük kurma ihtiyacını duymuşlardır.  

1 Nisan 2011 tarihinde Kosova’da nüfus sayımı yapılacaktır. Bu sayımda Türk nüfus üzerinde yoğun bir baskı olduğu ve bir kimlik zorlamasının bulunduğu bilinmektedir. Türklerin çeşitli gerekçelerle Arnavut nüfus içinde gösterilme çabaları vardır. Bütün bunlara rağmen; Türk Dünyası ve dış Türklerle ilgili Bursalı Bakan, bir toplantıda Arnavut giysileri içinde poz verme ihtiyacını duyar. Bu çelişki yüzlerce çelişkiden sadece birisidir. Ama, düşündürücüdür. İşte, bu gibi yanlışlar ve çelişkiler bize dışarıdan bakışı değiştirmekte, Türkiye’yi ümit olmaktan çıkarmaktadır.   

Önceki İçerikAziz Valentin’li Mevlid Kandili Kutlaması
Sonraki İçerikDr. M. Şefik Postalcıoğlu’nu evde yakaladık
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)