Okumak, Bilmek ve Anlamak İçin

42

-Mucizelerin mahzen ve kaynağını bilmek,

     -Hz. Muhammed’in
en büyük mucizesini görmek,

     -Beyanı ve
açıklaması hikmet dolu bir kitabı okumak,

     -Kırka yakın
mucizelik yönleri olan bir eseri mütalâa etmek,

     -Büyük Kâinat
Kitabı’nın ezelî bir tercümesini okumak,

     -Çeşitli dillerin
ebedî tercümanından; Allah’ın varlığına işaret eden delilleri okumak,

     -Görünmez gayb ve
görünen şahadet âleminin tefsirini incelemek,

     -Zemin / arz ve
yerde ve gökte gizli olan İlahî isimlerin; manevî hazinelerinin

       Keşşafını /
keşfedicisini keşfetmek için,

     -Olayların
satırları altında gizli ve saklı olan hakikat ve gerçeklerin anahtarını elde
etmek için,

     -İçinde
bulunduğumuz şahadet / görünür âlemde, gayb / görünmez âlemin dilini çözmek
için,

     -Şahadet âlemi
perdesi arkasındaki, gayb / görünmez âlem cihetinden gelen;

      Rahman’ın ebedî
iltifatlar hazinesinden haberdar olmak için,

     -Allah’ın
yarattıklarına nasıl hitap edip seslendiğini bilmek için,

     -İslâmiyetin
manevî âleminin güneşi, temeli ve hendesesi ne olduğunu bilmek için,

     -Uhrevî âlemlerin
mukaddes haritasını görmek için,

     -Allah’ın zâtı,
sıfat, isim ve İlahî fiil ve işlerinin; beyan edici sözleri, açıklayıcı
tefsiri,

      Kesin delili,
parlak tercümanı kim olduğunu anlamak için,

     -İnsanlık âleminin
mürebbîsini / terbiye edicisi ve yetişdiricisini tanımak için,

     -En büyük, en
kapsamlı insanlık anlayışını içeren İslâmiyetin; su ve ışığı olan şeyin,

      Ne olduğunu
bilmek için,

     -Tüm insanların
hakikî hikmet / maksat, gaye ve hedeflerinin ne olduğunu anlamak için,

     -İnsanlığı saadet
ve mutluluğa sevkeden / ulaştıran, hakikî mürşid / irşad edici ve doğru yolu

      Gösteren rehberi
ve Allah’ın hoşnutluğunu; neyin kazandıracağını bilmek için,

     -İnsana hem bir
şeriat / Hak dinin yolunu gösteren kitabı,

     -Hem bir dua
kitabı,

     -Hem bir hikmet
kitabı,

     -Hem bir ubudiyet
/ kuluğun nasıl yapılacağını öğreten kitabı,

     -Hem bir emir ve
davet kitabı,

     -Hem bir zikir
kitabı,

     -Hem bir fikir
kitabı,

     -Hem bütün insanın
manevî ihtiyaçlarına merci / merkez ve kaynak olacak çok kitapları içinde

      Bulunduran tek,
çok yönlü mukaddes bir kitabın; hangi kitap olduğunu bilmek için,

     -Hem, bütün evliya
/ veliler, sıddıkîn / özü sözü doğru insanlar,

      Urefa / ârifler
yani irfan sahibi kimseler ve muhakkikînin / hakikati arayıp bulanların

      Muhtelif /
çeşitli meşreplerine / uyulacak yollarına ve ayrı ayrı mesleklerine,

      Her birindeki
meşrebin / yolun mezakına / zevkine lâyık

      Ve o meşrebi
nurlandırıp aydınlatacak

      Ve her bir
mesleğin mesakına / sevk edilecek yerine muvafık / uygun

      Ve onu tasvir
edecek birer risale / kitap ibraz eden / çıkaran

      Mukaddes / kutsal
bir kütüphane hükmünde olan bu semavî kitap; hangi kitaptır?

      Evet, tüm bunları
bilmek ve anlamak için, okumamız gereken; tek ve yegâne kutsal kitap;

      Kurân-ı Kerîm’den
başkası değildir.

      Nitekim bunu
tasdik anlamında denmiştir:

 

    “Elde Kur’an gibi
bir mucize-i bâkî varken,

      Başka bürhan
aramak aklıma zait görünür.

      Elde Kur’an gibi
bir bürhan-ı hakikat varken,

      Münkirleri ilzam
için gönlüme sıklet mi gelir?”

Önceki İçerikAKIL VE NAKİL
Sonraki İçerik100.000 İmza Hakkında!
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.