Hepimiz Biraz Alevîleşmeliyiz

30

Aslında Maturidîleşmeliyiz diyecektim ama o da kim? Mezhep imamımız, nasıl; itikatta. Sanki amelde Hanefîyiz de İmam-ı Azam‘ı mı tanıyoruz. Arap şekilciliğini 5 asır her gün 1 tablet olmak üzre hap gibi yutmuşuz. İsrailiyattan geçen menkıbeleri de din kültürü / kültürlü dindar diye avama, vustaya satmışız.

Hekimoğlu İsmailDerdimi Seviyorum‘da günahlara tanınan serbestlikler sevaplara da tanınmalı, demişti. Yarı çıplak kıyafetler sudan ucuz, tesettür giysileri ateş pahası. Gel de kapan! İslâmî bir tatil mekânında tek gün kalacağın parayla 5 yıldızlı otelde yerli / yabancı turistler arasında 5 gün saydırabilirsin.

Misyonerler kiliseye gelene 100 dolar veriyorlar, gelenden – geçenden itinayla para tırtıklıyoruz. Dinî teşekküllerin kursları, okulları, dershaneleri özel sektörün en pahalısı. Hayır kurumlarımız her kıtada iyiliğin atlarını dolaştırıyor ama ‘komşu, komşu; hu, hu!‘ diyen eden yok

Müslümanlık ay-yıldızlı ülkemde zengin sporu haline geldi. Fakir istavroz çıkarsın. Bu Emevî Arapçılığına, bu nakilciliğine artık pes! Adamın dinle alakası yok, dindar partiye oy verdim tafrası yapıyor. 4 çekerli jipler Irak zulmüne hiç çekmiyor.

Ebu Hanife soylu bir mücadelenin adamıydı. Bizimkiler hemencecik Amerika‘nın kucağına atlıyorlar. Namazda ayaklarının arasını 4 parmak sayanlar katledilen çocukları ve kirletilen kadınları Müslüman‘dan saymıyorlar. Temel demiş ya: Uşağım, dinunuzun kiymetuni bilun!

Ebu SüfyanMuaviyeYezid çizgisi İslâmî bir çizgimidir, kabilevî bir çizgi midir? Peygamber torunlarını katledenler ahali dinlemiyor diye hutbeyi namazdan önceye mi aldılar, ehli-beyti sürgüne sonra mı saldılar?

Anadolu Türklerinin kırdığı ama dönme – devşirmelerin yönettiği Osmanlı, Anadolu Türklerinin kurduğu ve yönettiği Safevîleri 5 dakikada nasıl zındık, mülhid, rafızî, bîdin, yapmış? 16 büyük Türk Devleti arasında niye yokmuş? Yavuz, Kızılbaşları kesme faturasını hangi evliya mertebesindeki hazır fetvacıdan almış? Günümüzde de iktidarın ‘şeyine göre imam‘diye bulduğu soyadı denizlere fener olan cimbomlu kim?

Hırsızlığın, yolsuzluğun, namussuzluğun, edepsizliğin, ahlâksızlığın, namertliğin, ihanetin, ifsatçılığın Müslümancasına cevaz verilir mi?  El-cevap, ve’l şarap. Hoca Ahmet Yesevî‘den, Hacı Bektaş Velî‘ye, İmam-ı Azam‘dan İmam-ı Maturidî‘ye, piyasada onları tanımlayan ne kadar isim ve sıfat varsa hepsi sahte.

Akleden, akılı konuşturan, akıllı olan yok. Esatirü’l-evvelîn misali, ‘biz dededen böyle gördük‘ nakaratlı, ‘biz babalarımızı bu şekil üzere bulduk‘ pozlu bir din var ortada ama İslâm mı? Bunca fabrikasyon kul Müslüman mı?

Sarı Saltuk‘u Balkanlara göndertip de ‘bana özünüz lâzım‘ diyerek MüslümanHıristiyan herkesi mülâyemetle mürit eden ne? Din güzel ahlâk değilse ve kıssaların haricinde yaşatılmayacaksa biz niye varız? İslâm, zulme karşı bir tavır sergilemek değilse nedir?

Öze nüfuz adına biraz daha Alevîleşmeliyiz. Aklı bir mikyas olarak kullanma adına daha daha Maturidîleşmeliyiz. Dinî şekillerin sembollerle çarpımından doğan matematiğe hapsetmemek adına yeni baştan Hanefîleşmeliyiz, pardon İmam-ı Azamlaşmalıyız.

Lâ Edrî ne güzel demiş; Dinle ilgilenenler 3’tür: 1-Dinci geçinenler, 2-Dinden geçinenler, 3-Dindarlar.

Bayanlar, baylar; dinin sırtından inin! Vurun ama dinleyin!