Covit 19 Savaşımız ve bir Dostun Kaybı

44

İnsan corona
vir
üsleri, nezle gibi basit
belirtilerle atlat
ılan hastalık etkenidirler. Covit 19 ise
hayvanlarda
çoğunlukla hastalık yapmayan fakat geçirdiği mutasyonla
(genetik yap
ı değişikliği) insanlarda
a
şırı bulaşıcılık özelliğinde ve genelde solunum yollarını tutarak
hastal
ık yapan bir virüstür. Aralık 2019 da Çindeki  Wuhan şehrinin yabani hayvan alış-verişlerinin yapıldığı bir pazar yerinden gelen
hastalarda ilk defa tespit edilmi
ş ve şu anda tüm dünyayı etkisine alan büyük salgının(pandemi) sebebi olarak
bilinmektedir.
Ülkemizde ilk
hasta 11 Mart 2020 de tespit edilmi
ştir. Covit 19 virüsünü alanların %80 i basit şikayetlerle veya belli belirsiz şikayetlerle  hastalıklarını atlatmaktadır. %14 ü ise yüksek ateşöksürük ve hafif
solunum yetmezli
ği belirtileri şeklinde bir şikayeti yaşamaktadır. Kalan %6 sı ise önemli akciğer sorunlarının yaşandığı bazen diğer sistemleri de etkileyen bir
hastal
ık şeklinde
seyretmekte ve  ciddi bir sa
ğlık sorununa dönüşmektedir.
Maalesef bunlar
ın yarıya yakını
kurtulamamakta ve bu sebeble covit 19 hastalar
ının %2-5 i ölümle sonuçlanmaktadır. Aşırı bulaşıcılık özelliği ve bu  oran , covit 19 hastalığını önemli kılmıştır. Nitekim hastalık kısa sürede genel salgın (pandenmi) ş