CIO (Chief Information Officer)

55

“CIO” kavramı her geçen gün dünyada ve ülkemizde çeşitli saygın dergilerde kendinden fazlaca bahsettiriyor. Bu kavramın algılanışındaki farklılıkları makaleleri okuduğumuzda görüyoruz.

Günümüzde Bilgi Teknoloji ekipleri , sadece BT(Bilgi Teknolojileri) hizmetlerini yerine getiren anlayıştan çıkıp şirketin performansını, verimliliğini, karını etkileyen  bir pozisyona doğru gidiyor. CIO’lar ve CEO(Chief Executive Officer)’ların “sağ kollarından” biri olarak algılanıyor.

CIO’lardan beklenenler ile birlikte  bakıldığında onların kurum içindeki yerlerini  çok kritik bir pozisyon haline getirmiştir. CIO ; kurum vizyonu çerçevesinde Bilgi Teknolojilerini en üst düzeyde ve verimli olarak kullanan , bu doğrultuda doğru yöntem ve süreçlerinin kuruma kazınılmasını sağlayan liderdir.

CIO’ların kurumun, tedarik yönetimini, şirketin vizyon ve hedeflerini iyi anlamasını, iş birimlerinin BT’den beklentilerinin doğru analiz edilip ihtiyaçlarının çözülmesini, kurumu teknoloji konusunda yönlendirmesini, BT kapasitelerini iyi yönetip üst yönetime konunun öneminin anlatılması, BT yatırımlarının BT departmanı için bir maliyet merkezi olmayıp, kurumun kar etmesine destek veren bir yapıya kavuşmasını sağlayan, ileri görüşlülük, vizyoner bir bakış açısı, bunlar için etkin bir BT ekibinin oluşturması ve yönetilmesini, her şeyden önemlisi güçlü bir iletişim yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

Bilişim teknolojisinin özel sektörde karşı karşıya olduğu en büyük 10 fırsat ve zorluk Deloitte’un tavsiyeleri şöyle sıralanıyor:

BT ve hukuk: Yasal düzenlemelerin gitgide karmaşıklaşması CIO’ları iş süreçlerini, sistemleri ve örgütsel yapıları tasarlayıp oluştururken, mevcut kuralların gelecekte alabilecekleri şekli de öngörmeye zorluyor.

Güvenlik ve risk: Yönetici ekibin tehditleri belirlemesi, risk-maliyet dengesini kurması, insan, mal, bilgi ve tesis güvenliğini sağlamak için zayıf noktaları, planları ve varsayımları test etmesi gerekiyor.

İş entegrasyonu: Bilgi ve teknoloji, iş süreçlerini basitleştirmek, daha güçlü, daha etkin ortaklıklar ve tedarikçi ilişkileri kurmakta kullanılabilir. CIO’lar, diğer yöneticilerle birlikte çalışarak, olasılıkları ve engelleri belirlemelidirler.

Değer: CIO’lar proje ve varlıkları gelir yaratması en muhtemel alanlara yönlendirmek, değer yitiren varlık ve faaliyetleri ise tasfiye etmek için diğer yöneticilerle birlikte çalışmak zorundalar.

Ortaklık = işbirliği: BT’nin şirket stratejilerine entegre edilmesiyle oynayacağı rol açığa kavuşturulmalı ve harcamalar hedeflerle ilişkilendirilmelidir.

Yönetişim ve fonlama: Yerinde kararlar, sağduyulu davranışlar ve makul sonuçlar getirecek, basit bir yönetişim modeli benimsenmelidir.

BT satın alımları: Kalite-maliyet dengesinin, esas uzmanlık alanlarının ve etkin yönetim/kontrol yapılarının değerlendirmesine dayalı bir satın alma stratejisi geliştirilmelidirler. Dış kaynak kullanımı her zaman istenen sonucu vermeyebilir.

Performans kıstasları: CIO’lar şirket içindeki gelişme hedeflerinin geçerliliğini kontrol etmek ve başarı düzeyini belirleyebilmek için performansı düzenli olarak değerlendirmeli ve “kıyaslamalıdırlar.”

Yetenek yetiştirmek: Üst düzey yönetim, çalışanları ilgi ve becerilerine uygun işlere getirerek eldeki yeteneği daha etkin şekilde kullanmalıdır. Çalışanların eğitim ve deneyim yoluyla uzmanlaşmalarını sağlayacak imkanlar yaratılmalıdır.

Müşteri hizmetinin ötesinde: BT kıt bir kaynaktır ve müşterilerin tüm taleplerini karşılayamaz. Müşteri segmentasyonuna odaklanılarak müşterinin ihtiyaçları, hizmetin maliyeti ve şirket için yaratacağı değer ölçülmelidir. (CIO’ların Önlenemez yükselişi – Deloitte Türkiye)

Bilişim Teknolojileri hayatı kolaylaştırması, verimliliğin arttırılması, karlılığın arttırılmasının yanında ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Yasal düzenlemelerin karmaşık hale gelmesi ile birlikte hukukta işin içine giriyor BT yapılanmasını yeniden organize edilmesi kaçınılmaz hale geliyor. Bu da CIO’ların kurumlardaki önemini pekiştirirken , iyi pozisyonlara gelmesini zorunlu hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde de ülkemizde gelişebilecek sorunları ve fırsatları önceden görebilen, şirket yönetimini ile beraber hareket ederek konuları onlarla paylaşabilen, ilgili konularla proje ve çözümler sunabilen, iletişime açık  CIO’lar kurumlar için ciddi bir öneme sahip olacaklardır.