Anayasa’nın 169. Maddesi (Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi)

654

“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.”

Biz Ağaçlarla Suyla Konuşuruz

Kasırgalarla taşla boğuşuruz

Böceklerle çiçek[1]le konuşuruz

Toprağa binlerce kökler salarız

Biz ağaçlarla suyla konuşuruz[2]

Yer yeşil gök mavi deniz masmavi

Balıklar yüzerler bulutlar kavi[3]

İnsan neslinde nedir bu davi[4]

Biz ağaçlarla suyla konuşuruz

Su biter ağaçlar yıkılıverir

İnsanın beli de kırılıverir

Gök kızıl o anda eriyiverir[5]

Biz ağaçlarla suyla konuşuruz

Yeryüzü mirası hor kullanılmaz

Bu iş böyle gider hesap sanılmaz

İsminiz Ahrette iyi anılmaz[6]

Biz ağaçlarla suyla konuşuruz

Kınasın bizleri yeşili yolan

Ağacı koruyan o Rahmet bulan

Özden sözü söyler anlar öz olan

 Biz ağaçlarla suyla konuşuruz

Saygı ve Dostlukla

Hilmi Özden

9. Ağustos. 2023


[1] Yunus der ki:

“Sordum sarı çiçeğe

Annen baban var mı dır?

Çiçek der derviş baba

Annem babam topraktır”

[2] Allah, gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır(Nahl suresi/65. Ayet).

[3] Sağlam

[4] Dava

Yunus der ki:

“Ben gelmedim Davi için

Benim işim sevi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim”

[5] Gök yarılıp da, gül gibi kızardığı, yağ gibi eridiği zaman haliniz nice olur?(Rahman suresi/3. Ayet)

[6] Göklerde ve yerde olanların; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğunun Allah’a boyun eğdiklerini görmüyor musun? İnsanlardan birçoğu da azabı hak etmiştir. Allah’ın hakir kıldığına saygı duyacak kimse yoktur. Doğrusu, Allah dilediğini yapar (Hac suresi/18. Ayet).