2009 Yılı Vergi Tarifesi

64

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarifenin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.‏

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 271 seri nolu  Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifenin yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir…

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=Ws5Su2gkNbgIO4XI&type=teblig                

271 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Gelir Vergisi Genel Tebliği

(Seri No:271)

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifenin yeniden belirlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

  1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Vergi Tarifesi Gelir Dilimi Tutarları
  2. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında, 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.
  3. Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alıp, 2008 yılında uygulanan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları, 2008 yılı için % 12 (yüzde oniki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle tespit edilmiştir.

2. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

8.700 TL’ye kadar

% 15

22.000  TL’nin 8.700 TL’si için 1.305 TL, fazlası

% 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.965 TL, fazlası

% 27

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.525 TL, fazlası

% 35

Tebliğ olunur.