Vuslata Eren Derviş Yunus Emre’nin Mukaddes Görevi

23

Filolog ve filozof Yaman Arıkan, ömrünün 50 yılını, Yunus Emre‘yi incelemeye ve incelemelerinden elde ettiği bilgileri gönül teknesinde yoğurarak kitap hâline getirmeye hasretmiştir. Yedi cilt hâlinde hazırladığı ve ‘Yunus Emre Külliyatı‘ olarak isimlendirilebilecek eserlerinin birincisi ‘Bizim Yunus‘ adıyla 2009 yılında, ikincisi ‘Yunus Emre ve Sergilenen Maskaralıklar‘ adıyla 2010 yılında yayınlanmıştı. Serinin 3. Kitabı olan ‘Yunus Emre ve Mukaddes Görevi‘ ile 4. Kitabı olan ‘Vuslata Eren Derviş Yunus Emre‘ adlarıyla birbiri ardına Aralık 2014’te hazırlanarak 2016 yılında kültür hayatımıza sunuldu. 3. kitap 12 X 18,3 ölçülerinde 600 sayfa, 4. Kitap, aynı ölçülerde 536 sayfadır.

Yûnus Emre hakkında pek çok kitap yazılmış olmakla birlikte, bir kişi tarafından bu kadar çok sayıda kitap yazılmamıştır. Bu sebeple Yaman Arıkan, ülkemizin Yûnus Emre uzmanlarının birincisi ve en verimlisi ve en mühimidir.

Yaman Arıkan, Bizim Yûnus’un, daha önce hiç kimse tarafından tesbit edilememiş bir özelliğini ön plana çakıyor ve ‘Türkmen Evliyâsı Yûnus, bir mukaddes görevle dünyamıza gönderilmiştir. O, İlâhî İrâde tarafından tevdî edilmiş görevi başarı ile îfâ etmiştir.’ Diyor.

Bu ‘Mukaddes Görev’ 321-381. Sayfalarda, Türk milletinin millî varlık ve bekasının iki temel direği olan dilimizi (Türkçemizi) ve dînimizi sağlamlaştırmak‘ olarak açıklandıktan sonra anlaşılmasını sağlayacak tamamlayıcı bilgiler ve Yûnus’un mukaddes vazifesini nasıl başarı ile tamamladığı anlatılıyor.

Diğer bölümlerin başlıklardan bâzıları şöyledir: *Milletlerin Hayâtında Seçkin Şahsiyetler (21-31), *Seçkin Şahsiyetlerin İki Çeşit Hayâtı (31-137), *Mühim ve Zarûrî Açıklamalar (231-321), *Selçuklu Sarayında Durum (381-385), *Güneş Doğuyor (400-521), *Gaflet mi Cehâlet mi Hıyânet mi? (521-553), *Türklüğe Büyük Darbe (553-591). Bu bölümün 589-590. sayfalarında yer alan iki paragraf, yüksek sesle okunacak bir tebliğ gibidir:

Bizim sömürge aydını kafalı ve de kolay çözümcü yöneticilerimiz,  sanıyor­lar ki, çocuklarımıza sömürgecinin diliyle eğitim-öğretim yapdırınca, kısa bir müddet sonra biz de onların teknikde-teknolojide erişmiş oldukları o göz kamaşdırıcı durumlarına gele­ceğiz. Bu buluşları ve uy­gulamaları ile zevkden dört köşeler. Tabîî, sömürge aydını kafalı ve de kolay çözümcü yöneticinin bu sanısının, bünyesi hastalıklı bir kişiye, sağlam ve gürbüz birisi­nin elbisesini giydirince onun da sağlam ve gürbüz hâle geleceğini sanmanın ötesinde bir değeri yokdur. Zîrâ, hangi sâhada ve ne konu­da olursa olsun; kalkınma, ilerleme, herhangi bir sâhada varlık gösterme; ancak yaratıcılık rûhuna sâhip fertlerin veya toplulukların be­cerebileceği işdir. Yaratıcılık rûhu da, kişinin kendi ana dilinin zengin kelime hazînesine sâhip olmak ve dilde tam hâkimiyet kurmak­la kazanılır. Kendi ana dilinin kelime hazîne­sine sâhip olmayan, dolayısıyla dilde hâkimi­yet kuramayan, üstelik eğitim-öğretimi de bir başka,milletin diliyle gören kişiler ise, ancak kötü bir aktarmacı, kötü bir nakilci, bir taklit­çi, bir tercümeci,… olabilirler…

Şimdi… Kendi mektebinde kendi ana diliyle eğitim görmeyen bizim bedbaht gençlerimiz eğitim gördüğü o yabancı dili, Afrika’daki sömürge halkı misâli bülbül gibi konuşuyor dahi olsa; onunla fikir üretimi yapamayacakdır, değer üretimi yapamayacakdır, meselelere çö­züm getiremeyecekdir. Zîrâ beyinler; her türlü fikir, değer ve düşünce üretimini yalnızca ve münhasıran, kişinin ana diliyle yapabilmekdedir. Eğer ayrı ve şahsî bir gayretle, kendi anı dillerini yâni Türkçe’lerini gelişdirmedilerse onunla da fikir, değer ve düşünce üretimi yapamayacaklar, meselelere çözüm getiremeyeceklerdir. Kısacası, bizim bedbaht gençlerimiz, kendi ana dillerini iyi öğrenemedikleri için, kıssadaki karga misâli, ortada kalacaklardır. Bu durumda, hayâtda onların yapabile­cekleri işler de, haçlı sömürgecilere tercümanlık, acente memurluğu, turistik otellerde gar­sonluk,… gibi şeyler olacakdır.

‘Okuyucularımızla Hasb-i Hâl’ başlıklı son bölümde ise şu satırlar dikkat çekiyor:

Bugün, topyekûn Türk Milleti olarak bizim bir numaralı düşmanımız, bir numaralı derdimiz, bir numaralı meselemiz ve önümüzü tıkayan yegâne engel; cehâletdir, pek çok konuda bilgisizlikdir, millî rûh ve millî şuur yoksunlunluğudur. Ve, bütün bunların neticesi, kim olduğumuzu bilmemek, kim olduğumuzun far­kında ve şuûrunda olmamakdır. O halde, en evvel ve her şeyden evvel, milletçe içine düşmüş bulunduğumuz cehâleti yok etmeli, bütün insanlarımızı bilgilendirmeli, bilgi ışığı ile aydınlatmalı ve Türk Milleti’nin bütün fertle­rinin kendine gelmesini sağlamalıyız. Bu, başarılamayacak bir iş olmadığı gibi, öyle âhım-şâhım zorluğu bulunan bir iş de değildir. Yeter ki; işi-gücü, mesleği-meşrebi, ictimâî seviyesi ve durumu ne olursa olsun her Türk evlâdı, milletimizin fertlerini cehâletden kurtarma konusunda kendisine de bir vazîfe düşdüğünün idrâkine varsın ve gereğini yerine getir­sin…

Vuslata Eren Derviş Yûnus Emre‘ isimli, külliyatın 4. kitabında Yaman Arıkan, ‘Vuslat‘ (13-21), ‘İman‘ (21-127) başlıkları altında kişinin Allah’a ulaşmasını sağlayacak yolu ve bu yolun kişiye açılma şartlarını açıkladıktan sonra ‘Eren, Evliya, Ermiş‘ başlıklı (127-303) bölümde, bu yolda ilerleyecek ve Allah’a ulaşacak kişilere Kur’ân-ı Kerîm Âyetleriyle rehberlik ediyor. Rehberlik bilgilerini de Türkmen dervişi, Bizim Yûnus’un; âyetleri duru ve çok kolay anlaşılır bir Türkçe ile yorumlayan mısralarından destek alıyor. Yûnus’un güzeller güzeli deyişlerinin mısralarının, beyitlerinin, ilâhilerinin en güzelleri sayfalardan gönüllere seller gibi, çağlayanlar gibi akıyor.

Türkmen Dervişi Bizim Yûnus’un en katıksız, saf ve tertemiz Türkçesi ile sunuluyor. Bizim Yûnus’un gönlünden sayfalara akan ilâhî güzellikleri, hiçbir değişikliğe uğramaksızın, sayfalardan da okuyanların gönlüne akıyor. Ana sütünün doğrudan bebeğine aktığı gibi… Tükenmez hazlarla…

303. sayfadan 369. Sayfaya kadar devam eden ‘Mûcize Nedir? Kerâmet Nedir?’ başlıklı son bölümde Yaman Arıkan, kavramların derin mânâlarını açıkladıktan sonra Kur’ân-ı Kerim’de yer alan mûcizelerden bazılarını tam metin hâlinde veriyor.

Bu bölüm; açıklamalarla, ilâhî müjdelerle, Rabbanî öğütlerle ve yüce dinimiz İslamiyet’i maddî kazanç kaynağı hâline getirenlere karşı korunmak için îkazlarla, kitabı okuyanlara bir armağan hüviyetine sâhiptir.

Yaman Arıkan’ın haşmetli ve târihî Türkçesi, okuyana ayrı bir haz veriyor. Düzgün ifâdeler ve harikulâde üslup, emsal alınacak mükemmeliyette.

UYANIŞ YAYINEVİ:

Ticârethâne Sokağı Nu: 41 Tevfik Kuşoğlu İş Hanı Daire: 14 Sultanahmet, Eminönü, İSTANBUL

Telefon: 0.212-527 29 49  Belgegeçer: 0.212-527 58 87  e-posta: info@uyanis.com.tr //  www.uyanis.com.tr

YAMAN ARIKAN:

1937 yılında Manisa’ya bağlı Salihli İlçesi’nin Gökeyüp Köyü’nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde bitirdikten sonra, öğretmeninin harâretli ısrârları üzerine babası onu şehre gönderip okutmak istedi. Ancak, mâlî imkânları elvermediği için buna muvaffak olamadı. Küçük Yaman, babasının keçi sürüsünü gütmek üzere çobanlığa başladı. Ne var ki, Gökeyüp’ün yeşil ve serin dağları ona âdetâ zindan geliyordu.

Bir şekilde kaçıp, şehirde tahsilini devam ettirmek için plânlar düşünmeğe başladı. Bu maksatla tasarladığı bir plân gereğince, Salihli’nin pazarı olan bir Çarşamba günü, gütmekte olduğu keçi sürüsünü dağda bırakarak şehre geldi. Pazar için şehre gelmiş bulunan köylülerinden, 6 kişiden 10’ar liradan 60 lira borç para alarak İstanbul’un yolunu tuttu. Orada; yokluklar, zorluklar ve sıkıntılar içinde, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulu’nda, liseyi de ülkemizin seçkin liselerinden olan Kabataş Erkek Lisesi’nde okudu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi ve Filoloji Bölümünü bitirdi.

1967-1987 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. Bu arada telif-tercüme, yirminin üzerinde esere imzâ attı. En kapsamlı çalışmasını ise BİZİM YÛNUS üzerine yaptı. Hâlen ülke meseleleri hakkında çeşitli projeler üzerinde çalışmaları devam ettirmektedir.

Yaman Arıkan evli ve dört çocuk babasıdır. Arapça, Farsça ve İngilizce bilir.

Telif Eserleri:

*İslâm Ahlâk ve Fazîleti ,*Gençlere Dînî Bilgiler. *Türklük Gurûr ve Şuûru.*Aklın Sesi veya Sağlıklı Çözüm. *Yayınlanmayan Mülâkaat veya Bâb-ı Âlî’den Hâtıralar. *Unutamadıklarım. *İki Millî Mürşîd. *Azrâil’e Meydan Okuyan İki Türk. *Millî Varlık ve Bekaamızın İki Temel Direği. *Ne Çabuk Unuttunuz. *Yûnus Emre ve Deyişleri (7 cild. Bu eserin henüz ilk 4 cildi basılmıştır.)

Tercümeler:

*Hak Yolcusunun Düstûrları (Ahmed Er Rufâî). *Gavs-ı Âzam Seyyid Abdülkadir Geylânî’nin Sohbetleri (Abdülkadir Geylânî). *Gafletten Kurtuluş – 2 Cild (Ebülleys Semerkandî). *Müzekkin Nüfus  (Eşrefoğlu Rûmî’den sâdeleşdirme). *İlâhî Nizâm (Gazâlî). *İlâhî Ahlâk (Gazâlî). *Kırk Esas (Gazâlî). *Âbidler Yolu (Gazâlî). *Ârifler Yolu (Gazâlî). *Ey Oğul (Gazâlî). *Ledün Risâlesi (Gazâlî). *Nûr Kandili (Gazâlî). *Va’z Risâlesi (Gazâlî). *Mukaddes Merdivenler (Gazâlî). *Kıstâs-ı Müstakîm (Gazâlî). *Kavâidü’l-Akaaid (Gazâlî)

 

KUŞBAKIŞI:

KORKACAK NE VAR! / KORKUNUN PSİKOLOJİSİ

Uzman Psikolog Yıldız Burkovik ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuz Tan, korkuların hayatınızı zehir etmemesi için kitap hazırlamış. Onun için ‘Korkacak Ne Var?’ Diyorlar. Kitapta, korkuyla baş etme yolları ve tedâvi yöntemlerinin yanı sıra korkuların müzikle tedâvisi, psikoterapi teknikleri, bu dertten mustarip insanların yaşadıkları ve fobiler sözlüğü gibi ilgi çekici mevzular yer alıyor.

Daha önce 3 baskısı yapılan kitabın 4. baskısı kapak değişikliği ve geliştirilmiş içerikle, 13,5 X 21 santim ölçülerinde 256 sayfa olarak Temmuz 2016’da okuyucuya sunuldu..

İnsan, hayata gözlerini ilk açtığı andan itibaren korkularla tanışıyor. Sonrasında çocukluktan yaşlılık dönemine kadar birçok farklı korkuyla karşılaşıyor. Bâzı korkuların üstesinden kolaylıkla gelirken bâzıları ömür boyu yakasından düşmüyor.

Gündelik hayat içinde hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve hayatı sekteye uğratan bu endişe ve korkular, insanların hayatını karartmaya devam ediyor. Üstelik korkularla yaşayanlar çoğu zaman bunların kaynağını, sebebini, tedâvi yöntemini ve daha da önemlisi kime başvuracaklarını dahi bilemiyorlar.

Yıldız Burkovik ve Oğuz Tan, korkudan ne yapacağını bilemeyenlere yol-yordam, yöntem tavsiyesinde bulunuyor.

TİMAŞ YAYINLARI:

Alayköşkü Caddesi Nu: 11 Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-511 24 24 Belgegeçer: 0.212-512 40 00                                    e-posta: timas@timas.com.tr /  www.timas.com.tr

ZİYALI CEVAPLAR:

Erol Faik Birlik’in hazırladığı kitap; 13,5 X 21 santim ölçülerinde, 104 sayfa olarak Mayıs 2016’da yayınlandı.

Türkçede bir deyim vardır: ‘Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur’ diye. İşte bu mânâda ‘Ziyalı Cevaplar‘ adlı bu kitap, yazarın 2009 yılında yayınlanan ‘Ziyalı Sözler‘ adlı ilk yayınlanan kitabın hazırlık safhasında doğmaya başlamış.

Kitaptaki küçük hikâyelerin kahramanları bazen çok ünlü bir devlet adamı siyasetçi, asker, filozof, bilim adamı, din adamı, bir şair, yazar olduğu gibi bazen de bir çocuk hatta bazen de intak sanatı kullanılarak konuşturulan bir ağaç, bir bitki, bir hayvan da olabiliyor.

Şüphesiz verilen cevap, mühim bir kişiden sâdır olmuşsa kıymetlidir. Tanınmamış insandan, çocuktan ve ağaçtan verilen zekice, ders ve keyif veren cevaplar da kitapta yer alıyor.

BİLGEOĞUZ YAYINLARI:

Alemdar Mahallesi Molla Fenarî Sokağı Nu: 35/B Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-527 33 65

Belgegeçer: 0.212-527 33 64  e-posta: bilgi@bilgeoguz.com.tr www.bilgeoguz.com.tr

BELÂGAT-I OSMÂNİYYE:

Ahmet Cevdet Paşa’nın (1822-1895) bu eseri, yayımlandığı dönemde, alaka ile karşılanmıştı. Osmanlı Türkçesine dâir bir güzel konuşma kitabıdır.

Cevdet Paşa, her münevverin dili çok iyi kullanması, kelime hâzinesinin zengin olması, mantık konularına hâkim olması, ülke gündemini yakından tâkip etmesi ve içinde yaşadığı toplumu iyi tanıması gerektiğini belirtiyor.

13 X 21 santim ölçülerinde, 268 sayfalık kitap, Temmuz 2016’da yayınlandı.

KAPI YAYINLARI:

Ticarethâne Sokağı Nu: 53 Cağaloğlu, İstanbul. Tel: 0 212-511 53 03

e-posta: bilgi@kapiyayınlari.com / www.kapiyayinlari.com

 

KISA KISA… KISA KISA…

1-AFŞAR AĞITLARI: Emir Kalkan / Ötüken Neşriyat.

2-SUNA KIRAÇ / ÖMRÜMDEN UZUN İDEALLERİM VAR: Yayına Hazırlayan: Rıdvan Akar / Suna ve İnan Kıraç Vakfı.               3- İNTERNET ÜZERİNE: Hubert l. Dreyfus – V. Metin Demir / Küre Yayınları

4- AMERİKA BAŞKANLIK SİSTEMİ: Kubilay Çelik. As Kitap.

5- LONTANO: Jean Cristophe Grange / Tankut Gökçe. Doğan Kitap.

 

 

DERKENAR:

DİLİMİZ

(İKİNCİ BÖLÜM)

Prof. Sabri Esat Siyavuşgil

 

Kelime ırkçılığı ve onun tabiî bir neticesi olan uydurma ve yakıştırma kelime imali, yalnız memleket maarif ve kültürünü değil, millî birliğin temellerini sarsacak bir tehlike olmağa yüz tuttu. Aşırı tasfiyecilik ve uydurmacılık, bilhassa manevî kelimeler hazinemizi kuruttu. Öyle ki, günlük hayatın en basit ihtiyaçlarını bile sözle ifâde edemez bir hâle geldik. Bu hareketi bütün kuvvetiyle destekleyen devlet otoritesi, mekteplerden başka, matbuata, edebiyata, radyoya, hattâ tiyatro ve filmciliğe fiilî müdâhaleleriyle, münevverleri ve halkı alışık oldukları kelimeler yerine uydurma tabirler kullanmağa zorladı. Bu devirde, emre itaat edenlerin yevmî gazetelerin bir günlük ömrüne münhasır kalan yazıları bugün araştırılıp gözden geçirilecek olursa, bu tazyikin zaten fakir olan fikir hamulesini nasıl büsbütün mahvettiği kolaylıkla anlaşılır. Hakikaten uzun bir müddet, en mâsum mevzularda bile kalem oynatmak zorluğu, birçok değerli insanları yazı hayatından uzaklaştırdı ve bunların yerine ellerindeki kalemi pîşekâr şakşağı olarak kullananlar kaim oldu. Nihayet, zoraki bir gayretkeşlikle yaratılan bu kelime fakirliği ve anarşisi, bu tasfiye hareketinin en hararetli taraftarlarını bile susmağa veya kemküm etmiye mahkûm edince, nasıl kötü bir çıkmaza girildiği gün gibi âşikâr oldu. Artık daha geç kalınırsa, bir daha telâfisi mümkün olmıyacak bu zararlı yoldan hemen dönmek icabettiği anlaşılmıştı. Nitekim, bu yolda ayak diremek istiyenlerin çıkardıkları güçlüklere rağmen, uydurmacılığa bir son verilmek düşünüldü, acele ve tazyikli bir tasfiyeciliğin bir müddet dilden koparıp atmağa çalışmış olduğu kelimelere yeniden vatandaşlık hakkı tanındı.

Fakat bu doğruyu ve uzağı gören hareket, tam şuurlara ve gönüllere huzur ve emniyet vereceği sırada, tafsili ve izahı hiç de güç olmayan bâzı hâdiseler, ruh hâletleri ve nihayet menfaatler yüzünden, kundaklandı ve tasfiyecilikle uydurmacılık afeti, o zamana kadar görülmemiş bir savletle yeniden dilimize çullandı. Tabiî bütün bu zikzaklı sergüzeştler esnasında, diline bile sahip olamıyan milletin birçok milyonları harcandı ve heba edildi. Bugün dilimize bu sâyede üç beş kelime sürülmüş olduğunu iftiharla söyleyenler, bu yolda sarfedilen milyonların azametine mukabil elde edilen neticenin sönüklüğünü artık idrak etmiş olsalar gerektir. Acaba iktisadî kalkınmamıza sarf edilmiş olsaydı, bugün nimetini milletçe göreceğimiz o muazzam paranın pek küçük bir kısmiyle Türkçemiz için çok daha hayırlı bir mesaiye girişemez miydik? Çok daha verimli bir eser yaratamaz mıydık? Ama bunun için dili dar görüşlü ve kaprisli bir politikadan kurtarmak ve bütün hayatlarını vicdanlı bir bilgi ve temiz bir sanat aşkı ile Türkçeye, onun edebiyat ve kültürüne hasretmiş olan kimselere başvurmak lâzımdı. Belki bundan sonra bu yola sapacağız. Hiç olmazsa bu sefer, sağlam adımlarla hakikat ve güzelliğin bulunduğu istikamete doğru yürüyelim.

(Yazıyı gönderen Alparslan Yasa Beyefendiye teşekkür ederim. O.Ç. )

 

 

Önceki İçerikAraştırmacı Yazar Av. Habib Hürmüzllü Anlatıyor: Kerkük Petrolleri ve Irak Türkleri (İkinci ve Son Bölüm)
Sonraki İçerikKimin Aklına Gelir Preveze!
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.