Olmadı Sn. Akşener

35

1215 tarihli Magna Carta Libertitum.

39. maddesi; “ Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından
ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden
tutuklanmayacak veya hapsedilmeyecek veya mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak
veya kanun dışı ilan edilmeyecek veya sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde
olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.” demektedir

40. maddesi; ”Kimseye hakkı ya da adaleti satmayacağız,
menetmeyeceğiz ya da geciktirmeyeceğiz ”.

 

1789 İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirisi

Madde VII: Yasanın belirlediği durumlarda ve
yasanın öngördüğü şekiller dışında hiçbir kişi suçlanamaz, tutuklanamaz veya
alıkonamaz. Keyfi emirleri teşvik edenler, keyfi emirler verenler, bunları
uygulayanlar ya da uygulatanlar cezalandırılır. Ancak yasaya uygun olarak
yakalanan, yasaya uymaya çağrılan her yurttaş anında itaat etmelidir, direnirse
suçlu olur.

Madde VIII: Yasa ancak açık ve zorunlu olarak
gerekliliği beliren cezaları koymalıdır ve bir kimse ancak suçun işlenmesinden önce
kabul ve ilan edilmiş olan ve usulüne göre uygulanan bir yasa gereğince
cezalandırılabilir.

Madde IX: Her insan suçlu olduğuna karar
verilinceye kadar masum sayılacağından, tutuklanmasının zorunlu olduğuna karar
verildiğinde, yakalanması için zorunlu olmayan her türlü sert davranış yasa
tarafından ağır biçimde cezalandırılmalıdır.

 

1948 Evrensel İnsan Hakları
Sözleşmesi

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve
sürgün edilemez.

Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve
kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız
bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde 11 1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için
gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre
suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası
hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu
sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha
ağır bir ceza verilemez.

 

Asırlarca, müstebit hükümdarların, keyfi uygulamalarla halkın
hürriyetlerini gasp ve zindan etmiş olmalarına karşı, halkın ve hukukun tepkisinin,
anayasal ilkeler sayılacak metinlere yansımasıdır bu.

Demek ki kişi hürriyeti, böylesine mukaddes bir şey olarak,
böylesine korunmaya alınmak istenmiş.

 

Emekli Amirallerimiz, yayınladıkları bir duyuru nedeniyle bir
haftadır gözaltındalar.

 

TC Ana yasası Madde 26 –
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek
serbestliğini de kapsar.

Eski
amirallerin duyurularını yorumlarken BENCE temel kriterler şunlar olmalıdır.

Bu
eski amiraller artık sizin benim gibi sivildirler. Ve artık silahsız
kuvvettirler.

Anayasanın
yukarıdaki 26. Maddesine göre böyle bir duyuruyu yapmaları yasaldır.

Demokrasilerde
tüm sivillerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, sendikaların,
derneklerin vb siyaset yapmaları, vazgeçilmez yurttaşlık haklarıdır. Kimsenin
takdirine, onayına bağlı değildir.

Bunlardan
dolayı Emekli Amirallerin duyurusu meşruti açıdan bir masumiyet karinesine
sahiptir

Bu
peşinen kabul edilerek ve buna saygı duyularak bu duyurun içeriği tabi ki
farklı şekillerde yorumlanabilir.

Ama
bir haftadır TV’lerde yapılan kumpas teorileri geyikleri vb ne olursa olsun

TC Ana yasası Madde 26 var
oldukça sonuç değişmez.

Emekli Amirallerimizin, yayınladıkları bir duyuru nedeniyle
bir haftadır hürriyetleri gasp edilmektedir.

 

Bütün kaos kumpas hesaplarının, siyasi hesapların dışına
çıkarak ve sadece adalet tanrıçası olarak, ülkemizin demokratik geleceği adına,
bu duruma HUKUKİ tepkinizi duymak isterdim, Sn. Akşener.