Okunacak Kitap

51

     Olayların
hikmetinden bahseden, bu konularda tam isabette bulunan,

     Lâhutî / Uluhiyet
âlemine mensup İlahî, Rabbanî,

     Arabistan’ın Hira Dağı’ndan
yükselen hitaptan haber veren,

     Her tenkidin
üstünde güzel ve açık bir anlatımla yazılmış, kusursuz,

     Edeple yoğrulmuş
lâfız ve söz hazinesiyle karşılaşmak,

     Hukuk deryasına,
bilgi okyanusuna dalmak,

     Hayatın
gerçeklerini tanımak,

     Dinsel bir rehber
edinmek,

     Edebiyat dehaları
ve büyük şairlerin karşısında eğildikleri,

     Kıyamete kadar
ellerden düşmeyecek olan,

     En açık sözlerle
süslenmiş,

     Din esaslarının
nasıl uygulanacakları hakkında yazılmış,

     Baştan başa
samimiyet ve hakkaniyetle dolu,

     Allah’ın birliğine
en kuvvetli delilleri bulabileceğimiz,

     Tam bir ahlâk
mecellesi / İslâm hukukunun muamelât kısmının bir araya getirildiği, bunların;

     Zamanın şartlarına
göre düzenlenmesiyle meydana gelen bir kanun,

     Hâlikın /
Yaratanın hukuku ile mahlûkun / yaratılanların hukukunu / haklarını görmek,

     Her türlü hürmet
ve saygıya lâyık,

     Tüm iyilik ve
fazilet esaslarını, toplu olarak bulmak,

     Ahlâk, hikmet ve
felsefenin bütün temellerini içeren,

     İnsanı dalâletten
/ yanlış yol ve yöntemlerden koruyacak, ahlâkî zaafların karanlığından;

     Gösterdiği yüksek
Ahlâk ile kurtaracak,

     Şiirden daha
yüksek sözlerle karşılaşmak,

     En seyyal / en
akıcı bir dille yazılmış,

     İnsanın mukadderatıyla
alâkalı,

     Mucizeliği dün,
bugün ve yarınlarda sabitleşmiş olan,

     Bütün büyük
adamların belâgat ve yüksek edebî seviyesi karşısında baş eğdikleri,

     Allah’ın şan,
celâlet / büyüklük ve azamet / yücelik sıfatlarını en güzel şekilde ifade eden,

     Putperestliği
imha, Allah’ın vahdaniyet akidesini / inancını tesis eden,

     Cinlere, perilere,
taşlara ibadeti iptal eden, kız çocuklarını diri diri gömmeyi kaldıran,

     Tüm hurafelere son
veren, birden fazla kadınla evlenmeyi sınırlayan,

     Muzaffer / galip
cumhuriyetler kurmaya sebep olan esasları içeren,

     Dünyanın kıvamı /
temeli olan dini bilmek,

     Basit fakat
mükemmel ve yerinde sağlık kaideleri sunan,

     Aklî bir dini
öğreten,

     Akılları hayrette
bırakan, mucizeliği belâgat ve fesahatı / edebî üstünlüğü yüksek,

     Üslûbu / usul ve
stili yani beyanı selâsetli / açık, Kıyamete kadar ihtiyaç duyulacak olan,

     Her hususa, tam
olarak cevap veren, dünya ve âhiret mutluluğuna yol gösterici,

     Tarih boyunca
Yaratıcı’nın isteklerini kullarına bildiren,

     Allah’ın birliğini
ve Allah’a imanı, inancı ve iman hakikatlerini ders veren,

     Muhteşem bir kitap
okumak isterseniz;

     Her şeyden önce,
Kur’an okuyunuz!

     Çünkü:

     Kur’an-ı Kerîm’i
aslından okuyarak,

     Kalb ve ruhunuzu
doyurabilir,

     Anlamına vâkıf
olmakla da aklınıza,

     Gerçekler
deryasına doğru,

     Yelken açtırmış
olursunuz.

Önceki İçerikDevlet Başkanı Ne Olur, Ne Olmaz?
Sonraki İçerikKazanacak Aday
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.