Muhammedi Nur

51

 

“İ’lem eyyühe’l-azîz! (Ey azîz kardeşim bil ki!) Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazariyle bakılırsa, nûr-u Muhammedî (Hz. Muhammed’in nûru) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.” (Mesnevî-i Nûriye’den)

Mürekkep, âdeta renkli bir su. Kalemi tutan el; kalemin ucundan dökülen mürekkebe yön ve çeki düzen vererek yazılar yazar. Her konuda. Sanki bir şey, her şey olur. İşte Hz. Muhammed’e  verilen nûr da, kâinatta binbir çeşit canlı cansız varlıkların ortaya çıkmasında rol sahibi. Allah’ın yaratılış kaleminden akan mürekkep damlaları da küçük-büyük mevcudat olarak yerlerini almasında bir sebep, bir cevher, bir nûr, bir ilahî potansiyeldir.

Evet, Hz. Muhammed’in nûru, İlâhî kalemin mürekkebidir. Çünkü, Hz. Peygamber’in istekleri; Allah’ı rü’yet /görmek, ebedî olmak ve cenneti isteyiş gibi; hem dünya hem ahiret, hem madde hem mânâ için olup; kâinat ve evrenin yaratılış sebebidir.

“Es-sebebü ke’l – fâil.” / “Sebep olan yapan gibidir.” Sırrınca, bütün ümmet, tüm insanlık ona, o Nebiyyi zîşana / o şanlı Nebiye medyûn-u şükran. Şükran ve teşekkür borçludur.

X

“Eğer o âlem-i kebîr (büyük âlem denen kâinat) bir şecere (bir ağaç) tahayyül (ve hayâl) edilirse, nûr-u Muhammedî (Hz. Muhammed’in nûru) hem çekirdeği, hem semeresi (netice ve meyvası) olur.” (Mesnevî-i Nûriye’den)

Hz. Muhammed’in nûru büyük âlem denen kâinatın çekirdeği derken; onun isteklerinden onun mahiyetine / mânevî bedenine dercedilen / konulan potansiyelleri anlıyoruz.

Evet, Hz. Peygamber’in istekleri Kâinat ağacının yaratılış sebebidir. Nasıl ki, ortaya konulan inşaat malzemeleri; büyük bir binanın yapılacağını gösterir. Hz. Muhammed’e verilen çeşitli esma / isimler de onların gereği olan kâinat ve içindekilerin yaratılacağına birer işaret, birer sembol, birer delildir.

X

“Eğer dünya mücessem (tecessüm etmiş, cisimleşmiş yani maddî bir oluş olarak ortaya konulmuş) bir zîhayat ( hayat sahibi, canlı) farz edilirse (kabul edilip, var sayılırsa), o nûr (Hz. Muhammed’in nûru), onun (yani dünyanın ) rûhu olur.”

Evet, rûh beden ister. Görüneceği bir âyîne / ayna ister. Çünkü, Allah’ın zâtını hakkıyla bilmeye, görmeye yol olmadığı gibi, Allah’tan olan ve rûh’tan “nefahtü” / “üfledim” diye bahsedilen rûh’un da zâtını bilmeye, bulmaya  -bilhassa bu dünyada-  yol yok. İmkân yok. Bundan dolayı, rûh bedene ihtiyaç duyar. Beden ise kâinattır. Taşıyla toprağıyla mücessemlik / cisimlenmişlik arzeden  büyük âlem yâni kâinat ve evren’dir.

Gerçekten, dünya büyük bir insan sayılırsa, Hz. Muhammed’in nûru onun rûhu yerindedir. Rûhsuz beden cansız olduğu gibi, Hz. Muhammed’in can veren, canlar bahşeden rûhundan ve onun nûrundan mahrûm bir dünya canlı olamaz, canlı sayılamaz.

X

“Eğer (dünya) büyük bir insan tasavvur edilirse (bir insan olarak tasarımlanır, fikren o şekilde düşünülürse), o (Muhammedî) nûr onun (yâni dünyanın) aklı olur.”

Esmanın kısmı a’zamı / İlâhî isimlerin büyük bir kısmı Hz. Muhammed’de tecellî etmekte, üstünde yansımakta; âdeta görünür hâl almaktadır. Çünkü o  “ve inneke le alâ hulukin azîm” (Kalem: 4) sırrına mazhardır.

3601

Nitekim zikri geçen âyet der: “Sen, kesinlikle yüce, büyük, faziletli, saygı değer bir ahlâkı, insan tabiatına uygun üstün bir hayat tarzını, yaşamaya, benimsetmeye, öğretmeye, savunmaya memursun.” (Tefsîrî Meal – Ahmet Tekin)

Akıl ise, nûr gibi insanın sağını solunu, önünü arkasını, geçmişini, geleceğini, her türlü maddî – mânevî yolunu aydınlatmakta, her hususta bir çıkış kapısını insana göstermektedir.

Tabii o akıl, akıl olacak. İmam Gazalîlerin, İmamı Rabbanîlerin, Abdülkadir Geylânîlerin, Bediüzzamanın  aklı. Marifetullahta kendini yetiştirmiş, yâni ilmi kendi ihtiyarı / kendi isteği ile kesb etmiş / kazanmış. Ayrıca kendisine ilmi ledün / Allah katından ilim verilmiş olanların, mevhibe-i İlahiye / İlahî vergiye mazhar olmuş olanların aklı.

Yoksa: “Benim de aklım var.” diye ahkâm yürütmeye kalkanların aklı değil.

Akıl göz gibidir. Göz nasıl ki, karanlıkta bir şey göremez. Çünkü ışıktan mahrum. İşte akıl gözü de bir ışığa muhtaç. Bu ışık vahiy ışığıdır.

Nitekim, vahyin projektörlüğünden mahrum kalan akıl gözü de bir şey göremez. Yani hakikatleri lâyıkı veçhile anlayıp kavrıyamaz. Çünkü karanlıktadır.

Yukarıda zikrettiğimiz allâme ve kutuplar ise, hakikatları ancak vahiy ışığı sayesinde görenler ve gösterenlerdir.

Üstelik, akıl terazi gibidir. Üretmez ama üretileni, verileni ve var olanı tartmaya yarar.

Evet, akıl gözü ancak vahiy ışığında yanlışı görür. Doğruyu kavrar. Güzel şeylerin farkına varır. Çirkin ve kötü şeylerden  uzaklaşır.

Çünkü Allah, aklı, bize kendi başımıza yolumuzu bulalım diye değil. Aklı, vahyin ışığında harekete geçirerek doğruları bulma, gerçekleri  kavrıyabilme  âleti olarak vermiştir.

Bunun içindir ki, Bediüzzaman: “Nübüvvet, beşerde zaruriyyedir.” Demekle, aklı; Nebî’nin getirdiklerini anlamakta bir terazi gibi kullanmamızı istemiştir.

Nitekim, kitap ve peygamber göndermedikçe azap etmiyeceğini yüce Allah bildirmekte.

Zira, akıl; Hakkın varlığını sezse de, ona ne şekilde tapılacağını, kulluk yapılacağını ve onun muradını bilemez. Çıkaramaz. Bulamaz. Bunun içindir ki, mes’ûl ve sorumlu da olmaz.

Çünkü âyet der: “Ve ma künna muazzibîne hattâ neb’ase resûlen.” (İsra: 15) / “Biz elçi göndermedikçe azap edecek değiliz.” (Prof. Dr. Süleyman Ateş’in Mealinden.)

 

3602

 

 

Önceki İçerikGünahlardan Sakınmak (2)
Sonraki İçerikNegatif Etiketlemenin Zararları
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.