Mirac Kandili ve Evrensel Prensipleri

64

Mirac; âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in, Yüce Allah’ın yüksek huzuruna kabul edildiği, ilâhî sırların kendisine gösterildiği mübarek bir gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in en büyük mucizelerinden biri olan Mirac, Cenâb-ı Hakk’ın, hiçbir beşere vermediği, sadece kutlu elçisi Hz. Muhammed (s.a.s.)’e lütfettiği büyük bir ihsanıdır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.),  hicretten bir yıl kadar önce bir gece vakti, Cebrâil (a.s.) tarafından,  Mekke-i Mükerreme’deki Mescid-i Haram’dan alınıp, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmüş, oradan da Yüce Allah’ın katına yükseltilmiştir.Bu kutlu yolculuğun“İsrâ” adı verilen bölümü Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan,  çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı yücedir. O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsrâ,17/1)Hz. Peygamber (s.a.s.) de hadis-i şeriflerinde, Mirac yolculuğunun Mescid-i Aksa’dan sonraki kısmında Cebrâil(a.s.)’in refakatinde göklere yükseldiğini, orada bazı peygamberlerle karşılaştığını, nihayet Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna çıktığını haber vermiştir. (Müslim, İmân, 264)

Hz. Peygamber (s.a.s.) Mirac’tan Yüce Allah’ın lütuf ve ikramları olan bir takım hediyelerle dönmüştür. Bunlar; beş vakit namaz, iman esaslarını ifade eden ve mü’minlerin sorumlulukları hafifleten Bakara suresinin “Amenerrasûlü” diye anılan son iki ayeti, Allah’a şirk koşmayan mü’minlerin günahlarının bağışlanacağı müjdesi. (Nisâ, 4/ 48)

Allahu Teâlâ, Mirac’ta ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s)’e, insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetmiştir. Bütün insanlığın dünya ve ahiret mutluluğu için gönderilen bu evrensel prensipler, Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmiştir:

1. “Rabbin, başkasına kulluk etmemenizi, sadece kendisine kulluk etmenizi emretti.”(İsrâ, 17/ 23)

2. “Ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘of!’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: ‘Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!’ diyerek dua et.”(İsrâ, 17/23-24)

3. “Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.  Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” (İsrâ, 17/26-27)

4. “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” (İsrâ, /17/29)

5. “Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.” (İsrâ, 17/31)

6. “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.”(İsrâ, 17/32)

7. “Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın.”(İsrâ, 17/33)

8. “Yetimin malına yaklaşmayın, rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle yaklaşın.”(İsrâ, 17/34)

9. “Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.”(İsrâ,17/34)

10. “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.”(İsrâ, 17/35)

11. “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”(İsrâ, 17/36)

12. “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”(İsrâ, 17/37)

“Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin nezdinde sevimsizdir. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir.”(İsrâ, 17/38-39)

Bu mübarek gecede çokça Kur’an okumalı, dua edilmeli, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’e salâtü selâm getirmeli, tevbe ve istiğfar ederek günahlardan arınmaya çalışılmalıdır. Namazın Mirac gecesinde farz kılındığının idraki içinde olarak,  kaza ve nafile namazlarla gece ihya edilmelidir.  Özellikle Peygamber Efendimize Mirac gecesi verilen Bakara Suresinin son iki ayeti ile İsrâ Suresinin 23-39. ayetlerinin manası üzerinde tefekkür etmeli, ahlâkî değerlerin tekâmülü için gerekli olan bu evrensel prensipler çerçevesinde hayatımızı gözden geçirmeliyiz.

Bu vesileyle, 16 Haziran Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece idrak edeceğimiz mübarek Mirac kandilinizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ilimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederim.