Kur’ân-ı Hakîm Meâli Semantik Analizli, Açıklamalı ve Yorumlu

66

İslâm Felsefesi Ana İlim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İsmail Yakıt, eserinin adında kullandığı ‘semantik’ kelimesini şöyle açıklıyor:

Dil felsefesi açısından, ‘Semantik’ kelimesi, ‘anlam veren, anlamlayan, anlamını belirten
demektir. Buradan hareketle bir disiplin olarak ‘semiologie=anlam bilimi’ doğmuştur ki buna Arapçada ‘ilmu’l-ma’nâ=anlam bilimi’ terimi
karşılıktır.

Semantik, bir bilim dalı olarak,
kelimelerin anlamlarını analiz eder, etimolojik kökten itibâren târih boyunca
kazandığı müştakların (aynı kökten çıkmış / türetilmiş kelimelerin) ve
anlamlarının bir analizini verir. Hangi anlamın sonradan girdiği, hangi anlamın
çarpık ve kökten uzak olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bir kelimenin veya bir
kavramın semantik analizini yapabilmek için ilkin o kelimenin veya kavramın
etimolojisi (kelimelerin kökenlerini inceleyen ilim) bilinmelidir. Daha sonra
semantik kurallar gereği târih boyunca diğer anlamları ve o kelimeden türetilen
diğer kelimelerin anlamlarını tespit etmek gerekir. Bu işlemlerden sonra
etimolojideki anlam esas tutulmak kaydıyla hepsinde gizli olan bu kök anlamı
aranmalıdır. Buna uygun olmayanlar sonradan kazandırılmış anlamlardır. Uygun
olanlar zâten semantik tanıma hazırdır. Semantik tanımlar esas itibâriyle dilin
mantık örgüsüne uygundur. Etimolojik sözlüğü tam olarak hazırlanmamış bir dilin
kelimelerinin semantik analizini yapmak mümkün olmaz. Semantik analizi
yapılamayan bir dil üzerine ilmi terminoloji (terim ilmi) oturtulamaz. Bugün
semantiği yapılabilen ilme temel olmuş diller bilindiği kadarıyla; Sanskritçe,
Grekçe, Arapça ve Latincedir. Bugün Avrupa dillerinin bile kendi etimolojileri
Grekçe ve Latince üzerinden yapılmakta, semantik analizleri de bu dillerden
gelen kelimelere göre yürütülmektedir. Meselâ İngilizcenin kendi başına bir
semantiği yoktur. Zira İngilizcede bir fonetik birlik yoktur. Çünkü pek çok
kelimesi müstemlekelerden toplanmış olduğundan etimolojileri de farklıdır.
Türkçemiz, semantik analize uygun bir görünüm arzetmekte ama târihî ihmaller
sebebiyle etimolojisi tam hazırlanmamıştır.

Prof. Yakıt’ın verdiği detay
bilgilerden ve örneklerden anlaşıldığına göre, semantik ilminden
faydalanmaksızın Kur’ân-ı Kerîm’i tam olarak anlayabilmek mümkün değildir.

Kur’ân ve Semantik Metot
ilişkisini de şöyle açıklıyor:

Konuyu Kur’ân açısından ele alırsak
meselenin ne kadar önemli olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Kar’ânî kavramların
semantik analizleri, Kur’ân’ı çok daha iyi ve doğru anlamamıza yarayacaktır. Kar’ân’daki
temel bazı kavramların öz Arapçada kökünü aramak gerekir. Tâbiri câizse kelimelerin
deveden örneklerini bulmaktır. Eğer deveden örneği yoksa doğadan ve diğer
canlılardan örneğe geçilmelidir. Mesela: ‘şûrâ’,
istişâre’ kelimesini ele alalım.

Şûrâ
kelimesi Ş-V-R kökünden gelir. Bu, kök ‘açığa
çıkarmak ve toplamak
’ anlamındadır. Yalnız Klâsik Arapçada arının çiçeklerden
bal toplamasına verilen addır. Kovandan bal peteklerini (meşar) almak için de
kullanılır. Nitekim istişâre yapmak için yapılan danışmaya ‘Şûrâ’ denmesi adeta çiçeğe benzetilen
akıllardan, fikirlerin ve düşüncelerin açığa çıkarılarak toplanmasıdır. Tıpkı
arının çiçeklerden bal toplamasında olduğu gibi, hatta kovanlardan toplanmış
balları almak gibi akıl çiçeklerinden fikirler çıkarmaya ve toplamaya veya
danışılan kişilerdeki fikir ballarını toplayıp almaya da ‘Şûrâ’ veya ‘meşveret
(danışma, akıl alma işlemi) denmiştir. Ayrıca, arılardaki iş birliği ile bal
yapmaya da işâret vardır. Etimolojiden çıkarılan semantik anlamlar kısaca
böyledir.

Öyleyse semantik metot Kur’ân’ın metodudur.
Zaten Kur’ân diğer yandan kendi sistematiği içinde âyetleri birbiriyle tefsir
etmekte, bir âyete verilen anlamın diğer âyetlerle tevfıki vurgulanmakta ve
insanoğlu âyetler üzerinde tefekküre dâvet edilmektedir. Semantik analizler sâdece
kavramlarda değil, kontekslerde (metin içerisinde cümlenin diğer öğelerine göre
sözün gelişi) ve stilistik anlatımlarda (üslûp –  anlatım bilimi) da görülür. Konteks
semiyolojisi (belirtilerden yola çıkılarak anlamaya çalışmak) diyebileceğimiz
bu özellik Kur’ânî icazda (sözü anlaşılır ve kısa söyleme sanatı)  daha sık rastlanmaktadır.

Kur’ân’da semantik olarak analizi yapılacak
kelime sayısı zannedildiği kadar çok değildir. Temel ve kilit kelimelerin
analizleri yapılmalıdır.

Meal Hakkında ise şu bilgiler veriliyor:

Kur’ân aslında Arapça olarak Hz. Peygamber’in
şahsında istisnâsız bütün insanlığa müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen
bir kitaptır. Şu hâlde bütün insanlığa tebliğ edilmesi, bütün insanların Kur’ân’ın
içeriğinden haberdar olması gerekmektedir. Bunun için iki ihtimalden birisi
olacaktır: Ya dünyada herkes oturup Arapça öğrenecek yahut da Kur’ân dünya
dillerine çevrilecek. Herkesin Arapça öğrenmesi hem mümkün değil hem de
gereksizdir. Öyleyse tek ihtimal kalıyor; Kur’ân diğer dillere çevrilmelidir.
Zaten Kur’ân ırkların ve dillerin farklı farklı olmasını Cenab-ı Hakk’ın
varlığının delillerinden sayar.

Bir metnin bütün özellikleriyle birlikte
bir dilden başka bir dile tam anlamıyla çevrilmesi mümkün değildir. Mütercim
metne sâdık kalırsa, tercüme hiç güzel olmaz. Tercüme güzel olsun derse metne
tam sâdık kalamaz. Nitekim ünlü bir İtalyan sözü vardır: ‘Her tercüman hâindir.’ Yâni tercümanlar, metne sâdık kalmazlar,
ihanet ederler demektir. Kısaca her dilin kendine göre özellikleri var. Hiçbir
tercüme aslının yerini tutmaz.

Hele ilâhî vahiy olan Kar’ân’ı çevirmek ise
tam anlamıyla mümkün değildir. Bunun için âyetleri kelime kelime tercüme etmek
ise hiç mümkün değildir. Bâzen kelimelerin anlamları kullanıldığı yere göre
değişiyor. Bir kelime bâzen birden çok anlam ifâde ediyor. Bunun hangisi oraya
daha uygun kestirilemiyor. İşte bunun için ‘çeviri’,
tercüme’ demekten ziyâde ‘meâl’ kelimesi kullanılır. Meâl,
sözlükte ‘bir sözün lafzen ve harfiyen
değil, mânâ ve mefhum cihetiyle aktarılmasıdır
.’ Bu sebeple ‘meâl’ kelimesi bütün Kur’ân çevirileri
için yaygın olarak kullanıla gelmiştir. Kur’ân, ‘anlaşılmaz bir kitap’ olmadığı
gibi, asla tercüme edilemez bir kitap da değildir, Hiçbir tercüme veya meâl
aslının yerini tutmaz. Bâzı ifâdeleri kapalı gibi gözükse de Kur’ân açık bir
kitaptır ve anlaşılmak için nazil olmuştur. O, amacını bâzen öyle zengin ve
derin kelimelerle ifâde eder ki bunun karşılığını bir başka dilde bulamazsınız.
Kur’ân bâzı yerlerde kısa ve özlü anlatım tarzını benimser, bir deyimle sorunu
çözer. Aslında ne kastettiği açıktır. Arapçaya yeterince vâkıf olunmazsa sözün
ne anlama geldiği tam olarak kavranılamaz. Her dil farklı bir dünya görüşü, farklı
bir kültür ve coğrafyalara mensup toplumların günlük hayatındaki kavram ve
tasavvurların ürünü olduğu için, bir dildeki deyim, bir başka dilde olup
olmadığını veya ne anlam ifâde ettiğini meâlcinin araştırması gerekir.
Unutmamak gerekir ki her meâl aslında bir yorumdur. Her yorum da kendi içinde
bir tefsirdir.

Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın
titizlikle hazırladığı emek ürünü eser, 15 X 24,2 santim ölçülerinde lüks ıvory
kâğıda basılı olarak göz ve gönül alıcı güzellikte bir cilt içerisinde
okuyucuya sunulmuştur.

Muhtevâsı kadar, bir bölümü
iktibas edilebilen umûmî bilgiler de son derece mühimdir.  Her sûre hakkında önce birkaç satırla efrâdını
câmi, ağyarını mâni bilgiler veriliyor, sonra da mısra-ı berceste (seçme
ifâdeler) kabilinden müfit ve muhtasar (faydalı ve kısa) mealler veriliyor.
Dipnotlarda ise gölgede kalan hususlara açıklık getiriliyor.

Şüphesiz Müslüman Türk’e âit her
evde, mutlaka birkaç adet meâl ve tefsir kitabı bulunur. ‘Kur’ân-ı Hakîm’ isimli eserin ise ayrı ve seçkin bir yeri vardır.

Gerek bu çok değerli eseri
hazırlayan Prof. Dr. İsmail Yakıt Beyefendi gerekse eseri en mükemmel görünümle
okuyucuya sunan Ötüken Neşriyat’a, gönül dolusu teşekkürler, duâlar…

(Parantez içerisindeki açıklamalar, sayfayı
hazırlayana aittir.)

 

 

 

  

Prof. Dr. İSMAİL YAKIT:

     1950’de Denizli’nin Tavas İlçesi
Kızılcabölûk Bucağı’nda dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde, liseyi
Denizli’de bitirdi. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi İlâhiyat
Fakültesi’nde (1970-1974) tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafindan burslu
olarak Fransa’ya gönderildi. Sorbonne Üniversitesi’nde Doktora yaptı
(1974-1979). Doktora tez çalışmaları sırasında, Sorbonne Üniversitesi’nde
Mukayeseli Felsefeler Dalı’nda İhtisas Diploması aldı (1976). Kahire
Üniversitelerinde araştırmalarda bulundu (1976-1977). Paris Tıp Fakültesi’nin
Juvisy Dokümantasyon Merkezinde araştırmalar yaparak Anthropologie biologique
sertifikası aldı (1978). 1979’da İslâm Felsefesi ve Mukayeseli Felsefeler
dalında Sorbonne Üniversitesi’nde hazırladığı evrim teorileri üzerindeki
Doktora tezini Pekiyi dereceyle savunarak yurda döndü. Erzurum Atatürk
Üniversitesi İslâmî İlimler (İlahiyat) Fakültesi’ne Dr. Asistan olarak girdi
(1980). KKTC’nde Yedek Subay olarak askerlik yaptı (1980-1981). Yardımcı
Doçent oldu (1982). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslâm
Düşüncesi Târihi Anabilim Dalı’na naklen tâyin oldu (1984). Doçent oldu
(1986). İslâm Felsefesi Profesörlüğüne yükseltildi ve akabinde Süleyman
Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı’na tâyin edildi
(1993). Üç dönem arka arkaya dekanlık yaptı 1993-2003). Bu arada Sosyal
Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü görevini de yürüttü (1993-1999). Akdeniz
Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Târihi ve Felsefesi Anabilim Dalı
Başkanlığına tâyin edildi (2010). Burada bir dönem Felsefe Bölüm Başkanlığı
da yaptı (2014-2017). 2017 yılı Temmuz ayında yaş haddinden emekli oldu.

     Fransızca ve Arapça bilen Prof. Dr.
İsmail Yakıt’ın birçok yayını bulunmaktadır. Çalışmalarının bir kısmı
İngilizce, Fransızca, İspanyolca Arapça, Almanca, Özbekçe, Uygurca ve
Japoncaya çevrilmiştir. 140’ın üstünde millî ve milletlerarası kongre, panel
ve sempozyumlarda yayımlanmış bildirisi ve millî ve milletlerarası dergilerde
yayımlanmış 70’in üstünde makalesi vardır.

    
Telif Kitapları:

1-İhvan-ı
Safa Felsefesinde Bilgi Problemi (1992); 2-Türk İslâm Kültüründe Ebced Hesabı
ve Târih Düşürme (2017); 3-Batı Düşüncesi ve Mevlâna (Üçüncü Baskı 2013);
4-Atatürk ve Din (2016);  5-İslâm’da
Bilim Târihi (2002); 6-Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük (2002); 7-Yunus
Emre’de Sembolizm: Çıktım Erik Dalına (2015); 8-Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine
Araştırmalar, (İkinci Baskı 2013); 9- Osmanlı Araştırmaları (2002); 10-Hz.
Peygamberi Anlamak (4. Baskı 2017); 11-Kur’ân’ı Anlamak (4. Baskı 2017);
12-İslâm’ı Anlamak (3. Baskı 2017; 13-Geçmişten Günümüze Uzunpınar (Pınarlar
2009); 14-Zaman Değirmeni (Dörtlükler, 2009); 15-Yakut’tan Târihler (2.
Baskı, 2012); 16-Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine (2. Baskı 2015; 17-Mevlâna’da
Aşk Felsefesi (3. Baskı, 2013); 18-Hatıralarıyla İz Bırakanlar (2016);
19-Türklüğü Tartışılan Meşhurlar (2016).

    
Tercüme ettiği eserler:

20-İbn
Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupa’sındaki Etkileri, (A.-M. Goichon’dan,
3.Baskı, (2000);                        
21-İbn el-Arabî ve Fahreddin el-Râzî’nin Düşüncesinde İlâhî ‘BEN’ ile
Beşerî ‘BEN’, (R. Arnaldez’den 1985); 22-Farâbî Galenos’u Niçin Eleştirdi?
Farâbî’nin ‘Er-Reddu Ala Câlinus adlı kitabının tercümesi: ‘Tıp Felsefesi ve
Etiği Üzerine’ adlı kitabımızın içinde; 23-Galenos’un ‘Erdemli Tabip Bir
Filozof Olmak Zorundadır’ Adlı Eseri, ‘Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine’ adlı
kitabımızın içinde.

İletişim
için:
ismailyakit@gmail.com  //  www.ismailyakit.com 

 

 

TÂRİHTEN HİKÂYELER:

Mehmet Yıldızgil,
13,5 X 21 santim ölçülerindeki 200 sayfalık eserinde, ders alınabilecek
yaşanmış olaylardan bir demet hazırlamış. Bunlardan birinde; Hitlerin
baskılarından kaçıp Türkiye’ye sığınan Yahudi asıllı Alman ekonomi profesörü Fritz
Neumark (1900-1991) tarafından söylenen ibretlik bir ifâde var. Türk
öğrencilerder biri sormuş: ‘Hocam,
Avrupalılar bizi niçin sevmiyorlar? Müslümansak, İslâmiyet’i Arap ve Farslardan
aldık. Bize duydukları kadar onlara kin duymuyorlar
.’ Ünlü Neumark
gülümseyerek şöyle cevap vermiş: ‘Siz
olmasaydınız, İslâmiyet Avrupalıların gitmek zahmetine katlanmadıkları Hicaz
çöllerinin bazı bölümlerinde kalırdı.

Siz olmasaydınız Anadolu ve Kuzey Afrika kesinlikle Avrupalıların olurdu.
Tekrar ayağa kalktığınız gün Batı’nın târihi yeniden yazılır. Ruhunuza
kavuştuğunuz zaman Avrupa’nın durumu çok şüpheli hâle gelir
.’

Prof. Neumark’ın, Türkçemiz hakkında
da dikkate alınması gereken, derin derin düşündüren tespitleri var. 2020
yılında yayınlanan kitaptan okunabilir.

PARANA
YAYINLARI:
Ömerli Mahallesi Terme Sokağı, Kiptaş
Sitesi C-6 Apartmanı Nu: 4 F/17 Arnavutköy, İstanbul. Telefon: 0.212-699 20 10
Belgegeçer: 0.212-20 20

 e-posta: bilgi@paranayayincilik.com  // www.paranayayincilik.com

ATABEYLİKLER

Atabeylik, genelde padişah hocası
olarak karşımıza çıkmakta ise de çoğu kere de şehzade eğiticisi olan bu kişiler
zaman zaman da ölen Sultan’ın dul eşi ile evlenerek şehzadenin hem hocası ve
hem de babalığı görevini üstlenmiştir. Bundan dolayı da devlet yöneticiliği
yönü ağır basmıştır. Tabi bu dönemle ilgili fazla bir bilgi ve belge
bulunmadığından mevcut bilgiler sathî kalmaktadır.

Oğuz geleneklerine bağlı, büyük
kabilelere dayanan ve devletin aslını oluşturan bu Selçuk sülalesinin daha
İslâmiyet’i kabulünden önceki dönemlerde atabeylik müssesinin var olduğu
söylenebilir. Yani; Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Karluklar ve diğerleri
kabileler, yeni devletler de aslını adı geçen kabile olmak üzere diğer
kabilelerden meydana gelen konfederasyonlar tarafından kurulduğunu ifâde
edenler vardır. Atabeylik müessesesi Selçuklular devrinde meydana gelmiş
değildir. Türklere ait ve eski bir ictimaî ve siyâsî müessese olarak olarak
ortaya çıktığı görülmektedir.

Atabeylik veya yeni devlet olarak
ortaya çıkan yaklaşık otuza yakın devlet veya devletçik ortaya çıkmıştır.
Bilhassa Haçlılara karşı mücâdele etmişlerdir.

 Dr. İsmâil Hakkı Mercan, 2020 yılında
yayınlanan 14 X 21 santim ölçülerindeki 235 sayfalık eserinde konuyu bütün
teferuatı ve örnekleriyle anlatıyor. 

BERİKAN YAYINEVİ:

Kültür
Mahallesi, Kızılırmak Caddesi Nu: 61 Gonca Apartmanı Dâire: 6 Kızılay, Çankaya,
Ankara.

Telefon:
0.312-232 62 18 Belgegeçer: 0.312-232 14 99 e-posta:
berikan@berikanyayinevi.com  www.berikanyayinevi.com 

 

İNSANLIĞA YÖN VEREN SÖZLER

Ateş İsmail Çalışır,
eserinde insanı cihanşümul bir bütünlük içinde kavramaya, hayatın güzelliğinin,
harikuladeliğinin farkına varmaya ve okuyucuyu hayatın özüyle karşı karşıya
getirmeye çalışıyor.

Hayata dâir bütün ifâdelerde
rüyâlarımıza ve duygularımıza tercüman olmasını istediğimiz derin sözlerde ‘vicdan’ ölçüsü vardır ve olmalıdır da.
Zira derin mânâlı kelimeler, Lerna Bataklığı’nın kötülük kalesi olmuş bir
dünyada kurtuluş imkânının bileği taşıdır.

Birinin itaati diğerinin üstünlüğünü;
birinin mazoşizmi diğerinin sadizmini beslerken merhametsiz dünyada, ‘vicdan’
ölçüsünden faydalanabilmek için hassasiyet gösteren sözlerin yer aldığı bir
kitaptır. Biz insanları güven verici, tanıdık titreşimlerle hüzün bulaşığı
garip bir insanlık devrimine çağırıyor. Eser, psikolojik, târihî, iktisâdî ve
başka sosyokültürel faktörlerden doğan bilgilerden oluşuyor.

16 X 24 santim ölçülerinde 571
sayfalık kitap, Ağustos 2020’de yayımlandı.

GECE KİTAPLIĞI:                                                                                                                                           
Kızılay Mahallesi, Fevzi Çakmak 1. Sokak, No: 22/A Çankaya / Ankara. Telefon:
0.312-384 80 40

e-posta:
gecekitapligi@gmail.com // www.gecekitapligi.com 

KISA KISA… KISA
KISA…

1-KIRIM TÜRKLERİ: Metin
Erendor / Kame

Önceki İçerik97 Yıl Önce Yaşanan Mucizevi Gerçek
Sonraki İçerikAlışkanlıklara Reset, Kandillere Güncelleme
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.