İslam’ı Anlamak

22

Türkiye’mizde din konulu kitaplar çok basılıyor ve çok satılıyor. Bilgi kirliliğine sebebiyet verenler var, oluşturan kirliliği gidermeye çalışanlar var.

Prof. Dr. İsmail Yakıt, İslam’ı Anlamak isimli eserinde, gerçek İslam’ı ortaya koyuyor. Ele aldığı konularla; bir yandan Kur’an-ı Kerim’e dönüşü sağlamaya çalışırken, diğer yandan da İslam’ın özüne aykırı yabancı unsurları sorguluyor.

642 yılındaki Nihavend Savaşı’ndan sonra Emevi ordusu, İran’ın doğu sınırını aşıp da Ceyhun ve Seyhun Irmakları arasında, Arapların ‘Mâverâü’n-Nehr’ olarak andıkları Türk vatanına ulaştı. Emeviler, Türk yurtlarına İslam’ı tebliğ için değil de toprak fethetmek, ganimet elde etmek için gelmişlerdi. Zaman içerisinde İslamiyet’i yaymayı kendileri için mukaddes görev bilen sûfiler de bölgeye geldiler. Onlar; ‘zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız’ emrine uyarak, İslam’ın özüne aykırı olmayan bazı hareketleri müsamaha ile görmezden geldiler. Zaten Türkler o dönemde ‘yüksek İslam’ olarak da adlandırılan kitâbî İslam’ı değil, ‘halk İslam’ı’ denilen yumuşak din hükümlerini uyguluyorlardı. O âdetlerin kalıntıları günümüzde hâlâ devam etmektedir. Ağaç dallarına çaput bağlamak, kapı eşiğine basmamak, ateşi su ile söndürmemek gibi.

İslamiyet’e sonradan karışmış veya heterodoks İslam mensupları tarafından karıştırılmış yanlış inançlar ve anlayışlar, hurafeler, mitolojik olaylar, ‘bidat’ olarak isimlendirilen hükümler vardır. Özellikle ‘hadis’ adı altında Peygamberimiz (sav) Efendimize ait olduğu iddia edilen sözler büyük bir yekûn teşkil etmektedir.

Prof. Dr. İsmail Yakıt; pergelin sivri ve sabit ucunu Kur’an üzerine koyduktan sonra, diğer ucu, büyük bir vukufiyetle, on dört asırlık İslam gelenekleri üzerinde dolaştırıyor. Pergelin gezgin ayağını dedektör gibi kullanarak İslamiyet’e sonradan eklenen hükümleri tespit edip bilgimize sunuyor.

Günümüzde en fazla tartışılan, en fazla yanlış anlaşılan ve yanlış anlatılan din, İslâm’dır. Gerek Müslümanlar tarafından gerekse diğer dinlere ve inanç kültürlerine mensup olanlar ile inançsızlar, doğu ve batı dünyasında; kitaplarda, yazılı ve sesli / görüntülü basında, farklı mesajlarla farklı İslâmiyet kavramları ortaya koyuyorlar. Kimileri geleneklerle, kimi ideolojilerle, siyasî beyanlarla kendi meşreplerine uygun İslam’ı anlatıyorlar. Kimileri İslam’ı terörle özdeşleştiriyor. Kimileri İslâm dünyasının perişan hâline vurgu yapıyor. İslamî hükümlere kendilerini uyduramayanlar, İslamiyet’i kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Bu tariflerin hangisi gerçek İslâm’ı yansıtıyor? Hangisi cihanşümul ilahî vahiy olan Kur’ân’ın dini İslâm’ı anlatıyor?

Oysaki insanlığın bugüne kadar bildiği bütün dinler içerisinde, beşerî bir tariften müstağni kalması gereken yegâne din İslâm’dır. Çünkü Cenab-ı Allah’ın bu din için uygun gördüğü ‘İslâm’ kelimesi, yüce dinimizin hem adıdır hem de bütün anlamlarıyla gerçek tarifidir.

Prof. Yakıt, İslam’ı Anlamak isimli eserinde Kur’an’ın belirlediği tarif ve çerçeve üzerinde odaklanan anlayışın ne olması gerektiğini belirliyor. O’nun muhtevasından, beşer tarafından ve sonradan yapılmış olumlu olumsuz, doğru yanlış bütün tanım, yaklaşım ve yorumları açığa çıkartıyor. Böylece insanlara gerçek İslam’ı sunuyor. Bunu yaparken Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (sav) Efendimiz ile Kur’an-ı Kerim’i bir bütün olarak mütalaa ediyor. Çünkü belirttiğine göre; ‘Onlar, birbirlerini tamamlamaktadırlar. Birini anlamadan diğerini anlamak

gayr-i kabil bir keyfiyettir. Bir diğer ifadeyle, Hz. Peygamber’i anlamadan Kur’ân’ı, Kur’ân’ı anlamadan da İslâm’ı anlamak mümkün değildir.’

Kitap, her birinde tek merkezden kaynaklanan farklı konuları beş bölümde inceliyor:

Birinci bölümde; İslamiyet’in Arabistan Yarımadası ile sınırlı kalmak üzere Araplar için gönderilmiş bir din olduğuna dair sapkın iddialar çürütülüyor, bütün insanlığa hitâbeden cihanşümul din olduğu ispatlanıyor. Diğer dinlerle karşılaştırılarak İslâm’ın tevhid esası ve hedefi işleniyor ve nihayet, akıl, ilim, sevgi ve ahlâk açısından İslâm’ın öngördüğü cihanşümul değerler ele alınıyor.

İkinci Bölüm, okunması ve anlaşılması kolay bir ilmihal kitabı gibidir. Kur’ân açısından inanç ilkeleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Konular, kitabı okuyan herkesin; kendi inancının Kur’an-ı Kerim’e ne kadar uygun olduğu hususunda, kendisinin bir değerlendirme yapmasına imkân sağlayacak şekilde ele alınıyor. İçinden çıkılmaz kabul edilen kader probleminin ne olup ne olmadığı da, anlaşılır bir üslupla ayrıca ele alınıyor.

Üçüncü bölümde ‘kıyamet alametleri’ adı verilen ve üzerinde çok tartışılan konular tek tek ele alınarak ne kadar Kur’ân’î veya İslâmî oldukları gözler önüne seriliyor.

Dördüncü bölümde, tarih boyunca Müslümanları birbirine düşüren konulardan, hilafet, mezhepler ve tarikatlar anlatılıyor, nasıl ve niçin ortaya çıktıkları inceleniyor. Bugünkü farklı dinî ve siyasî sosyal grupların tarihteki köklerine iniliyor.

Beşinci ve son bölüm de millî ve siyasî konulara ayrılmıştır. Bu bölüm, yazarın verdiği konferansların metinlerinden ve katıldığı ilmî toplantılarda sunduğu bildirilerden oluşuyor. Kitabın, en fazla ilgi çekecek bölümüdür. Bu bölümü oluşturan yazılardan bazılarının başlıkları şöyledir: *Gençliğin üç problemi: eğitim, kimlik ve inanç. Bu problemleri oluşturan sebepler ve çözüm yolları. *Dinî yayınlar. *İslam dünyası niçin geri kaldı?

Eserin son sayfalarında Kaynaklar, İsim, Bölge ve kavram indeksi ile Sûre ve âyet indeksi yer alıyor. Özellikle sûre ve âyet indeksi, Kur’an-ı Kerim hakkında kısa zamanda geniş bilgiye sâhip olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.

12 X 19,5 santim ölçülerinde 443 sayfalık kitap, İslamî konulardaki tartışmalardan kafası karışmış kişilere rehberlik edecek bir kaynak eserdir. Okuyanlar huzura kavuşacaklar, okuyup öğrendikleriyle kendilerini yenileme imkânı bulacaklardır.

Ötüken Neşriyat: İstiklal Caddesi, Ankara Han Nu: 65 Kat: 3 Beyoğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-251 03 50 Belgegeçer: 0.212-251 00 12

Ankara irtibat bürosu: Yüksel Caddesi Nu: 33 Daire: 5 Telefon: 0.312-431 96 49 İnternet: www.otuken.com.tr E-posta: otuken@otuken.com.tr

Prof. Dr. İsmail Yakıt: 1950 yılında Denizli’nin Tavas İlçesi Kızılcabölük Bucağı’nda dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde, liseyi Denizli’de bitirdi. 1970 yılında başladığı Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1974 yılında tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Fransa’ya gönderildi. Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde 1974-1979 yıllarında Doktora yaptı. Doktora tez çalışmaları esnasında, 1976 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde Mukayeseli Felsefeler Dalı’nda İhtisas Diploması aldı. 1976-1977 yıllarında Mısır’da Kahire üniversitelerinde araştırmalarda bulundu. Paris Tıp Fakültesi’nin Juvisy Dokümantasyon Merkezinde araştırmalar yaparak 1978 yılında ‘Anthropologie biologique sertifikası’ aldı. 1979’da İslam Felsefesi ve Mukayeseli Felsefeler dalında Sorbonne Üniversitesi’nde hazırladığı evrim teorileri üzerindeki Doktora tezini savunarak yurda döndü. 1980 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler (İlahiyat) Fakültesi’ne Dr. Asistan olarak

göreve başladı. 1980-1981 yıllarında KKTC’nde yedek subay olarak askerlik yaptı 1982 yılında Yardımcı Doçent oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı’na naklen tayin oldu. Burada 1986 yılında Doçent oldu. İslam Felsefesi Profesörlüğü’ne yükseltildi ve 1993 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı’na tayin edildi. 2003 yılına kadar üç dönem arka arkaya dekanlık yaptı. 1993-1999 yıllarında, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü görevini de yürüttü. 2010 yılı itibariyle İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede Fransızca ve Arapça bilen Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın birçok yayını bulunmaktadır. Yayınlanmış kitaplarının sayısı 15’den; Mahallî ve Türkiye genelinde yayın yapan televizyonlarda katıldığı sohbet ve tartışma programlarının sayısı 30’dan; Atatürk, Din, Laiklik ve Cumhuriyet konularında asker ve sivillere verdiği konferansların sayısı 50’den, millî ve milletlerarası sempozyum, kongre ve panel gibi katıldığı ilmî toplantıların sayısı 100’den; Yurtiçi ve Yurtdışında ilmî ve kültürel konularda verdiği konferansların sayısı 500’den fazladır. Hâlen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarının bir kısmı İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Almanca ve Japoncaya çevrilmiştir. YAYINLANMIŞ KİTAPLARI: 1-Atatürk ve Din: Ötüken Neşriyat, 2006. 2- Kur’an’ı Anlamak: Ötüken Neşriyat, 2003. 3- Türk-İslâm Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme: Ötüken Yayınevi, 2003. 4- Hz. Peygamber’i Anlamak: Ötüken Neşriyat, 2003. 5- l’Attitude du Christianisme et de l’Islam en Face du Darwinisme. (Positions Exégétiques)-Etudes Comparées-Paris-IV, Sorbonne Üniversitesi’nde hazırlanmış ve savunulmuş Doktora Tezi: Paris, 1979. Gerekli ilave ve düzeltmelerden sonra l’Origine et l’Evolution de l’Homme Selon le Darwinisme, la Bible et le Coran adıyla yayındadır. 6- Ihvân-ı Safâ Felsefesinde Bilgi Problemi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1992. 7- Batı Düşüncesi ve Mevlâna: Ötüken Yayınevi, 2000. 8- İslam’da Bilim Tarihi: Isparta, 2002. 9- Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük: Isparta, 2002. 10- Yunus Emre’de Sembolizm / Çıktım Erik Dalına: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002. 11- Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar: Ötüken Neşriyat, 2002. 12 Osmanlı Araştırmaları: Isparta, 2002. 13- İslamı Anlamak: Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005. 14- Atatürk ve Milli Haysiyet: (Baskıya hazırdır). 15- Evrim ve İslam: (Baskıya hazırlanıyor). TERCÜME ETTİĞİ KİTAPLAR 1- İbn Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupa’sındaki Etkileri: (Prof.Dr. A.M. Goichon’dan): Ötüken Yayınevi, 2000. 2- İbn el -Arabî ve Fahreddin el-Râzî’nin Düşüncesinde İlâhî “BEN” ile Beşerî “BEN” (Prof.Dr.R.Arnaldez’den): İstanbul, 1985.

 

 

Önceki İçerikDevleti Kim yönetsin?
Sonraki İçerikİslama Göre Milliyetçilik
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.