İdeoloji Üretme Çiftlikleri

42

Prof. Dr. Mehmet Çelik, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 344 sayfalık
eserinin ‘Önsöz’ünde; ‘Efendi mi olacağız köle mi?’ sorusunu
sorduktan sonra bilenlerin efendi, bilmeyenlerin köle / sömürge olacağını
açıklıyor ve efendiler sınıfında yer alabilmenin tek şartının ilim üretmek
olduğunu ve ilmin ancak üniversitelerde üretilebileceğini belirtiyor. Üniversitelerimizin
ise vazifesini yapamadığını, ideoloji üretme çiftlikleri olduğunu açık ve net
bir şekilde söyleyip sebeplerini açıklıyor.

Hocanın tespitleri zihinlere çakılmış
paslı bir çivi gibidir: Eskiden milletler, birbirlerinin lokmasını almak için
savaşırlar, yenilen galip gelenin kölesi olurdu. Günümüzde maksat aynıdır: ‘lokmasını almak’ için kullanılan metod
farklıdır: ‘ilim üretmesini engellemek
bir başka ifade ile üniversiteleri ideoloji üretim merkezleri hâline getirip,
ilim üretmekten alıkoymak… Ülkeler üniversiteleri ile kalkınır. Ancak üniversitesi
olan her ülke kalkınmış değildir. Neden değildir? Eserde bu sorunun cevabı
Türkiye örneği üzerinden araştırılıyor.

Bulunanlar şunlardır: 24 Temmuz
1908’de İkinci meşrutiyet’in ilân edilmesini sağlayanlar, Siyonizm’in emrinde
Mason Localarının üyesi idi. Bunlar 27 Nisan 1909’da Sultan İkinci Abdülhâmid
Han’ı tahttan indirip ülke yönetimine el koydular. Askerî Tıbbiye ve Mülkiye
mektepleri ile ordu, siyâsete bulaştırıldı. Dârü’l Fünun olarak anılan
Üniversite, ilim yuvası olmaktan çıkarıldı, politika kazanı hâline getirildi.
İşin çivisi çıkmış, temelde çöküntüler başlamıştı. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
tasfiye edildi, Cumhuriyet kuruldu. Sanayi yok, enerji yok, yol yok, hastahâne
yok! Nüfusun %85’i köylerde yaşıyordu. Köylerde okul ve sağlık ocağı yoktu. En
önemlisi de evdeki çoluk çocuğun beslenmesini sağlamak için toprağa ekilecek
buğday, yetiştirilecek sebzenin tohumu yoktu. Seçkinler, çâreyi batılılaşmakta
arıyorlardı. Paslı demirin üzerine yalın kat boya sürülmek suretiyle görüntü
kurtarılmaya çalışılıyordu. 27 Mayıs 1960’ta ordu tekrar siyâsete bulaştırıldı.
Fikir dünyasında taşlar bağlandı, köpekler ortaya salındı…

***

İnsan topluluklarını millet
hâline getiren dilimiz Türkçe, Türk dil bilgisi kaidelerine aykırı olarak
türetilen ve batı dillerinden alınan kelimelerin istilasına mâruz bırakıldı. Dede
ile torun, hatta baba ile oğul anlaşamaz hâline getirildi. Yazılışı 1074
yılında bitirilen Dîvânu Lügati’t-Türk’de 9000 civarında hâlis Türkçe kelime
varken, 3875 kelimelik Öz Türkçe sözlükler hazırlanıp bu kelimelerle yazılıp
konuşulması dayatıldı. Bu kadar kelimeyle bırakınız ilim yapmayı, konuşup
anlaşmak bile mümkün olamazdı. Bir ulu çınar olan dilimizi, kuru bir dal
konumuna düşürenler, ‘Türkçe ile ilim
yapılamaz
’ safsatasını ortaya atıp bir kenara çekildiler. Batı zâten bunu
bekliyordu. ‘Un, şeker, sebze, meyve,
kumaş, iğne, iplik ve hatta kefen bezi… her ne lâzımsa siz üretmeyin, biz
verelim, hatta ücretsiz ilim de alabilirsiniz
’ dediler. İlim adı altında
bize ideoloji verdiler. Kelimenin iki mânâsı ile (hem batı taraftarı hem de
iğne gibi batan) batıcıların istediği de buydu. Gözünde hiçbir görme kusuru
olmamasına rağmen batılılar gibi monokl (tek gözde, kaş kemerinin altına
sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı) kullanan Efruz Beyler türedi.

Günümüzde, gelinen nokta şudur: ‘Adım adım ilerlemek’ yerine ‘step bay step’, ‘tanıtım’ yerine ‘lansman’,
‘yer’ mânâsında ‘lokasyon’, ‘varılacak yer’ için ‘destinasyon’ diyenler, atmasyoncular,
uydurmasyoncular cirit atıyorlar. Alışveriş merkezleri ve lüks siteler yabancı
isimlerle değer (?!) kazanırken, Türkçemizin beynine kurşun sıkılıyor, kalbine
hançer saplanıyor. İlim (?!) adamlarımız işgal ettikleri makamlardan, durumu
ancak seyrediyorlar.

***

Sayın Çelik, yukarıda anlatılanları,
aşağıdaki satırlarla elle tutulur, gözle görülür hâle getiriyor:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı bir
televizyon programında, hiç gündemde yokken, ‘Nedir bu TEOG, bizim zamanımızda TEOG mu vardı? Kaldırın gitsin şunu
dedi.

TEOG, ‘Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
’ isimli imtihanın kısaltılmışıdır.

Bu sistem, Sayın Erdoğan’ın Başbakanlığı
döneminde (2013-2014 Eğitim Öğretim yılında) getirilmişti.

Cumhurbaşkanının ‘kaldırın’ tâlimatını herkes gibi Millî Eğitim Bakanı da
televizyonlardan duydu.

Cumhurbaşkanının bu ekran tâlimatından bir
hafta önce Millî Eğitim Bakanı bu yıl yapılacak imtihanlarla ilgili bilgi
verirken, TEOG sisteminin eğitime getirdiği kaliteden ve müspet katkıdan
sitayişle bahsetmişti.

Cumhurbaşkanının talimatına karşı Millî
Eğitim Bakanlığı’ndan lehte ve aleyhte tek kelime edilmedi, talimata uyuldu ve
gereği hemen yapıldı.

Bu kararın doğru mu, yanlış mı olduğunu
burada tartışmayacağım.

Gelin hep beraber akıl yürüterek bu olayı
analiz edelim: Millî Eğitim Bakanı böyle bir olay karşısında nasıl hareket
etmeliydi?

1-Millî Eğitim Bakanı hemen bir basın
toplantısı düzenlemeliydi ve ‘Ben Millî
Eğitim Bakanıyım. Benden habersiz, hem de televizyon kanalından böyle bir
talimat verilmesi, onurumu ve şerefimi yaralamıştır. Görevimden istifa ediyorum
.’
Diyebilirdi.

2-Veya hemen randevu alıp Cumhurbaşkanının huzuruna
çıkar ve şunları söyleyebilirdi: ‘Geçen
hafta katıldığım bir televizyon programında, bu sistemin eğitim ve öğretimimize
müspet katkılarından bahsettim. Bütün bunları bir kenara bırakalım, tamam
kaldıralım. Ancak yüzlerce yayınevi bu imtihana yönelik kitap bastılar,
milyonlarca öğrenci de bu kitapları satın aldı ve bu sisteme göre hazırlandı.
Bu kararı şu anda yürürlüğe koyarsak, bu yayınevleri iflasın eşiğine gelir,
milyonlarca aile ve milyonlarca öğrenci de mağdur duruma düşer. Bu da siyaseten
bize oy kaybettirir. Teklifim şudur: Uygun görürseniz şurada birkaç ay sonra
imtihan târihi gelecek. Bu imtihanı da TEOG sistemine göre yapalım, kimse
mağdur olmasın, seneye de yeni bir sisteme geçeriz
. TEOG’u da kimseyi mağdur etmeden, partimiz de oy kaybetmeden kaldırmış
oluruz
.’

Bunun üçüncü şıkkı yok!..

Sayın Erdoğan’ı yakından tanıyan biri
olarak kalıbımı basarım ki ikinci şıkkı kabul ederdi.
 

Kitabın özetinin özeti: Kalkınma ilimle olur. İlim ise temel
prensiplerle olur. Temel prensipleri şu veya bu şekilde ayakta tutacak kadro
yoksa…

İbret alınacak hâdiselerle dolu
eserin ikinci cildinde İdeoloji Üretme
Çiftlikleri’nin günümüzdeki hâli
’nin ele alınacağı belirtilmektedir.

HAYAT YAYIN GRUBU:

Molla
Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi Nu: 15, Kat: 3 Fındıkzâde, Fâtih – İstanbul.
Telefon: 0.212 – 613 11 00 Belgegeçer: 0.212 – 613 11 55  e-posta:
hayat@hayatyayinlari.com  //  www.hayatyayinlari.com   

 

    
Prof. Dr. MEHMET ÇELİK

     1954 Elazığ doğumlu olan Prof. Dr.
Mehmet Çelik, ilk ve ortaöğrenimini kendi memleketinde tamamladıktan sonra,
Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Kelâm ve İslâm
Felsefesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini
bitirerek, çift lisans diplomasıyla yükseköğrenimini tamamladı.

     1980 yılında İslâmî İlimler
Fakültesi’nde akademik hayata başlayan Prof Çelik, 1982-1987 yılları arasında
Mor Gabriel Manastırında Hz. İsa’nın konuştuğu dil olan Aramca/Süryanca öğrendi
ve Hıristiyan Teolojisi üzerine ilmî çalışmalar yaptı.

     Sırasıyla Atatürk Üniversitesi İslâmî
İlimler Fakültesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fırat
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Târih Bölümü ve Manisa Celâl Bayar
Üniversitesi Târih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

     Başta Hıristiyanlık ve Yahudilik olmak
üzere Genel Dinler Târihi uzmanı olan hocamız, Doçentlikten sonra akademik
çalışmalarına Ortaçağ İslâm ve Bizans Târihi alanlarında devam etti.

     Fırat Üniversitesi’nde çalışırken başta
Süryânîler, Ermeniler, Yahudiler, Rum Ortodokslar, Nasturîler, Keldanîler,
Marunîler, Melkitler olmak üzere dinî azınlıklar üzerinde önemli çalışmalara
imza attı. Fırat Üniversitesi’nde kurduğu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ile
bölge coğrafyası üzerinde yaptırdığı yüksek lisans ve doktora tezleri
sâyesinde Ortadoğu’nun etnik, dinî, târihî, sosyolojik, ekonomik, siyâsî
yapısı hususunda devletin külliyatına önemli bilgiler kazandırmıştır.

     Yine bu merkezin yaptığı 16. Milletlerarası
Ortadoğu Sempozyumuyla bölge akademisyenlerinin ve akademik dünyasının yakın
ilişkiler içerisine girmesine, Batı emperyalizminin Arap-İslâm dünyasında
yüzyıldır devam ettirdiği Osmanlı düşmanlığının bertaraf edilmesine önemli
katkılar sunmuştur.

     Hocamız
40 yılı aşkın akademik birikimiyle bir yandan Devletimizin çeşitli
birimlerine danışmanlık hizmeti verirken, bir yandan da yurtiçi ve
yurtdışında Devletimizi ve millî menfaatlerimizi ilgilendiren toplantılarda
sık sık yer almaktadır.

     Hocamız son yıllarda çalışmalarını
Cumhuriyet dönemi Türkiye’si ile beynelmilel emperyalizmin İslâm
coğrafyasında Ilımlı İslâm – Radikal İslâm isimleri altında örgütleyip aparat
olarak kullandığı örgütler üzerine yoğunlaştırmıştır.

     Akademik ve sosyo-politik alanda 27
kitaba ve 100’ün üzerinde ilmî makaleye imza atan Prof. Mehmet Çelik’in
çeşitli dergilerde yayınlanmış yüzlerce güncel, târihî ve sosyo-politik
yazıları bulunmaktadır.

     11 yıldan beri Ülke Tv’de Turgay Güler
ile Sıradışı Târih Programları yapan Prof. Çelik, birçok televizyon kanalında
da gündeme ilişkin programlara sık sık katılmaktadır. Yurtiçinde ve
yurtdışında 40 yılı aşkın zaman sürecinde binin üzerinde konferans veren
Prof. Mehmet Çelik, yazılı medya alanında Güneş Gazetesi köşe yazarlığı,
Târih Bilinci Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Derin Târih dergisinde
yazarlık yapmaktadır.

     Prof.
Dr. Mehmet Çelik’in kitap olarak yayınlanmış eserlerinden bazıları:

     Süryânî Kilisesi Târihi, Ortadoğu
Mozaiği: Süryânîler-Nasturîler, Süryanca Dilbilgisi, Resmî İnciller /
Kaynakları ve Yazarları, Siyâsî Sistem Açısından Bizans İmparatorluğu’nda
Din-Devlet İlişkileri, Fener Patrikhânesi Meselesi, Fener Patrikhânesi’nin
Ekümenik İddialarının Târihî Seyri, Edessa’dan Urfaya, Fatih Dönemi Ferman ve
Arşiv Belgeleri, İçişleri Bakanlığı Târihi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi,
Târihin Hafızası, Güne Düşülen Notlar, İhtişamdan Sefalete, Cumhuriyetin
Tozlu Sayfaları, Kumhuriyetin Kamburları, Üst Aklın İslâm Coğrafyasındaki
Ilımlı İslâm Eldiveni,  Küresel Emperyalizm:
Üç Neslimizi Nasıl Yok Ettiler.

 

 

KUŞBAKIŞI

DEDE KORKUT KİTABI

Asıl ve tam adı: ‘Kitab-ı Dedem Kurkut Âlâ Lisan-ı Tâife-i Oğuzan’ olan Dede Korkut
Kitabı, onlarca kişi tarafından hazırlanan şekli ile ve onlarca yayınevi
tarafından defalarca basılmış, çok okunan bir kitaptır. Yakın zamanlara kadar
kitapta 12 hikâye vardı. Bulunan 13. hikâye, eserin yeni baskılarında yer
almaktadır.

Destansı üslupla sunulan hikâyelerde
Bayındır Han soyundan geldiklerine inanılanTürklerin hâkim olduğu
Mâverâü’n-Nehr ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Oğuzların hayatı
anlatılır.  Her hikâye, başlı başına bir
bütün oluşturursa da ekseriyetle aynı kişinin hayatına ait hikâyelerdir. Hikâyelerde
Türk milletinin asâleti, kahramanlığı, büyüklere saygısı, küçüklere sevgisi,
düzgün âile hayatını, kadınlara verilen değeri, vatanseverliği anlatılır. Bâzı
hikâyelerde kahramanlar olağanüstü güce sâhiptir. Meselâ Kanturalı ve Selcen
Hâtun ikilisi, birlikte savaştıkları 600 kişiden oluşan düşman ordusunu,
cesâretleri ve zekâlarıyla bozguna uğratır.  

Türk edebiyatı tarihinin en büyük âlimi
Prof. Fuat Köprülü’nün, derslerinde söylediği bir söz vardır: ‘Bütün Türk edebiyatını terâzinin bir gözüne,
Dede Korkut kitabını öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar
.’
Dede Korkut Kitabı’nın değerini ifâde etmek için bundan daha güzel bir söz
bulmak mümkün değildir. Gerçekten Dede Korkut Kitabı Türk edebiyatının en büyük
âbidelerinin, Türk dilinin en güzel eserlerinin başında gelir. Türk’ün
asâletine sahip ve atalarına lâyık olmak isteyen gençlerin okuması gereken bir
eserdir.

Prof.
Dr. Muharrem Ergin’in yayına
hazırladığı eserin 55. baskısı 13,5 X 19,5 santim ölçülerinde 238 sayfa hacimle,
Ekim 2020’de yayımlandı.

BOĞAZİÇİ YAYINLARI:

Alemdar Mahallesi Çatalçeşme Sokağı Nu: 44 Kat: 3
Cağaloğlu, İstanbul Telefon: 0.212-520 70 76 Belgegeçer: 0.212-526 09 77  e-posta:
bogazici@bogaziciyayinlari.com //   www.bogaziciyayinlari.com.tr 

 

AĞAÇ VE AHLÂK                                                                                                                                     
Memleket
Yazıları 8

Refik Hâlid Karay (1888-1965), Türkçeyi en mükemmel kullanan
yazarlarımızdan biridir. 1938-1965 yılları arasında muhtelif gazete ve
dergilerde yayınlanan makaleleri, Tuncay
Birkan
tarafından derlenerek Gökhan
Akçura
’nın ön sözü ile 13,5 X 19,5 santim ölçülerinde, 216 sayfalık kitap
hâlinde okuyucuya sunulmuştur.

Refik Hâlid Karay, her kalem
erbabının kolay kolay kafa yoramayacağı konularda bitmeyen bir iştahla, kılı
kırk yaran bir merakla kalem oynatan yazarlarımızdandır. 150’liklerden biri
olarak sürgüne gönderilmiş, dönüşünden sonra siyasetle ilgilenmemiş, kültür,
tabiat, dil, görgü, çiçekler, günlük yaşayış, mevsimler, hayvanlar hakkında
sıkmayan, kafa yormayan, zevkle okunan yazılar yazmıştır.  

Kitaba adını veren ‘Ağaç ve Ahlâk’ başlıklı yazı:

Orman yangınları bu yaz mevsiminde de her
seneki gibi tahribatını yaptı. Yine acıdık, fakat yine de bir şey yapamadık.
Bir taraftan yangınları önleyemiyoruz; öte taraftan ağaç muhabbetini telkin
edemiyoruz. Eskiden mevcut olanlar tükeniyor, yenileri yetiştirilemiyor.
Mirasyediye benziyoruz, eldekini harcıyor, harcadığımızın yerini kendi
kazancımızdan doldurmuyoruz. Orman muhabbetinin son mertebesine Oslo’da tekrar
şâhit olduk: Bizim gelişimizden az evvel, şehir halkı bir tören yapmış; çok
yaşlı bir ağaç varmış; nihâyet yaşatamamışlar, tabiî ömrünü ikmal etmiş. Halk
buna üzülmüş, vaka mâhiyeti vermiş. Toplanmışlar, ağacı merâsimle yakmışlar,
yanarken nutuklar söylemişler, kasideler ve duâlar okumuşlar. Halbuki Norveç’de
ağaçtan çok bir şey yoktur, ulu ormanlar diyârıdır orası. ‘Bir tânesi değil, bin tânesi kurusa ne çıkar?’ dememişler,
demiyorlar. Çocuk, ağaca sevgi ve saygı terbiyesiyle yetişiyor.

Zaten böyle olmazsa, çocuğa ailesi ve okulu
tarafından bu terbiye aşılanmazsa, kanunların mükâfatı da, mücâzatı da, ne
dereceye kadar verimli olur? Ağaca aşırı muhabbet beslenen diyarlarda ahlâk
güzelliği de gelişiyor, şâhidiyiz.

 

İNKILÂP KİTABEVİ:

Çobançeşme Mahallesi,
Sanayi Caddesi, Altay Sokağı Nu: 8 Yenibosna 34196 İstanbul.

Telefon: 0.212-496 11 11
Belgegeçer: 0.212-496 11 12 
www.inkilap.com   e-posta: posta@inkilap.com  

 

SHERLOK
TÜRKİYE’DE

İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle
(1859-1930) Edinburg Üniversitesi’nde tıp tahsili yaparken kısa hikâyeler
yazmaya başladı. Cherlock Holmes, O’nun kaleme aldığı 50 kısa hikâye ile 4 adet
romanın kahramanı olan dedektiftir. Yazarın ayrıca ‘Korku Vâdisi’ ‘Baskervillerin
Köpeği
’ ve ‘Dörtlerin Yemini
isimli romanları vardır. Şöhretini, Cherlock Holmes ile sağladı. Bu seri, hemen
hemen dünyanın bütün dillerine çevrildi ve onlarca-yüzlerce defa basıldı. 

Sir Arthur Conan Doyle tarafından yazılan
hikâye ve romanların kahramanı olan Holmes, zekâsıyla aydınlattığı polisiye
vakaları kadar dış görünüşü ve kendine has tavır ve hareketleriyle de benzersiz
bir karakter… Bu karakter, polisiye yazarı pek çok kişiye ilham kaynağı
olmuştur. Kendi dönemi için bohem olarak nitelenebilecek bir insan olan
Sherlock, garip zevkleri ve merakları ile her dâim ilgi çekici bir tiptir.
Peyâmi Safâ da Cherlock Holmes’ten ilham olarak Cingöz Recâî tipini yaratmış ve
okuyucusu tarafından çok sevilmiştir.

Cherlock H0lmes’in bu cihanşümul şöhretinden
faydalanmak isteyen; Behçet Çelik, Şebnem İşigüzel, Hakan Bıçakçı, Gaye
Boralıoğlu, Bahri Vardarlılar, Pelin Buzluk, İbrâhim Yıldırım, Mevsim Yenice,
Ömür İlmim Demir ve Seçkin Erdi’nin kalem ürünleriyle ve Seval Şâhin’in
derlemesiyle oluşan kitap, 13,5 X 9,5 santim ölçülerinde ve 230 sayfadır.

EVEREST YAYINLARI:

Ticarethane
Sokokağı Nu: 53 Cağaloğlu 34410 İstanbul. Telefon: 0.212-513 34 20                                                         
Belgegeçer: 0.212-512 33 76 
www.everestyayinlari.com  e-posta: info@everestyayinlari.com   

 

 

 

KISA
KISA… KISA KISA…

1-ATİLLA’NIN
KAMÇISI:
Hasan
Erdem / Ötüken Neşriyat.

 2-ON
SÖZCÜKTE ÇİN:
Yu Hua – Bahar Kılıç / Jaguar Kitap.

 3-KÜÇÜK
PAŞA:
Ebubekir Hâzım Tepeyran / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

4-HESABIM VAR: Onur Ünlü / Alfa
Yayınları.

 5-HAYALET
ADASI:
Camille Lackberg – Güneş Becerik Demirel / Doğan Kitap.

Önceki İçerikSana Kalan
Sonraki İçerikKesin İnançlılar & Fanatizmin Doğası – 2
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.