En Güzel Örnek Hz. Muhammed (S.A.S.)

57

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), yüksek ahlâkı, örnek yaşayışı, tüm yaratılmışlara olan şefkat ve merhameti, engin insan sevgisi, hoşgörüsü, doğruluğu kısacası üstün özellik ve faziletleri ile insanlık için baştan sona bir rahmet kaynağıdır.

Kur’an-ı Kerim’de; “Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın”(Duhâ, 93/5) buyrularak, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Yüce Rabbimizin hususî iltifatlarına mazhar olacağı bildirilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’e sunulan nice özel lütuf ve ihsanların başında ise; O’nun “mükemmel bir ahlâk” sahibi olması ve “en güzel örnek” olarak takdim edilmiş olmasıdır.

Yüce Rabbimiz tarafından terbiye edilip yetiştirilen Efendimiz (s.a.s.), “Muhakkak ki sen yüce bir ahlâk üzeresin”(Kalem, 68/4) buyrularak övülmüştür. Bir insanda bulunabilecek bütün iyilikler, bütün güzel huy ve davranışlar, yani tüm ahlâkî güzellikler O’nun zatında toplanmıştır. Bütün peygamberlerin ahlâkî özelliklerine sahip olan Peygamberimiz (s.a.s.) her bakımdan bütün yaratılmışların en üstünü ve en faziletlisidir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ahlâkının mükemmelliğini en azılı düşmanları bile kabul etmekteydi. Küçük yaşlarından itibaren halk arasında her yönüyle doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınmış, bu yüzden henüz peygamberlik vazifesi verilmeden önce bile herkes O’na “Muhammedü’l Emin” diye hitap etmiştir. Getirdiği dine inanmayanlar asılsız iftira ve saçma sözlerle davasını gölgelemeye çalıştılar, O’nunla alay ettiler, ancak Hz. Peygamber (s.a.s.)’in yüksek ahlâkına en ufak bir kusur bulamadılar. Nitekim Mekke’nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan henüz Müslüman olmadan önce ticaret amacı ile gittiği Şam’da Bizans İmparatoru Heraklius’un Peygamberimiz (s.a.s.) hakkında sorduğu sorulara cevap verirken Efendimiz (s.a.s.)’in dürüst ve güvenilir olduğunu ve hayatında hiç yalan söylemediğini itiraf etmiştir. (Buharî, Bedü’l-Vahiy, 1)Batılı bir düşünür de bu gerçeği şu sözlerle ifade ediyor: “Hz. Muhammed’in çağdaşları onda hiçbir ahlâkî kusur göremediler.” (M. Watt, Hz. Muhammed)

Hz. Peygamber(s.a.s.), üstün ahlâkı ile insanlar için tek örnek ve tek rehberdir. Zaten O, “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim”(Muvatta, Hüsnü’l-Huluk 8) buyurarak, en önemli özelliğinin güzel ahlâk olduğunu ifade buyurmuştur.Hz. Aişe validemizin ifadesiyle, “Ahlâkı Kur’an’dan ibaret”(Müslim, Müsafirûn, 129)olan Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Cenab-ı Hak tarafından insanlığa“en güzel örnek” olarak sunulmuştur. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”(Ahzâb, 33/21)

Yüce Mevlâmızın medhettiği Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in bütün üstün özelliklerini layıkıyla anlatmaya hiçbir beşerin gücü yetmez. Fakat kısaca söylemek gerekirse O, adil bir devlet başkanı, dirayetli bir ordu komutanı, iyi bir aile reisi, şefkatli bir baba ve dede, müşfik bir eş, dürüst bir tacir olarak beşerî ilişkilerde ve sosyal hayatta olduğu kadar Yüce Allah’a kullukta da insanlığa“en güzel örnek” olmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hayatını kendilerine örnek alan Allah Resûlü (s.a.s.)’in ashabı, O’nun her sözünü, her hareketini titizlikle takip ederek hayatlarına yön vermişlerdir. Böylece rahmet ve şefkat Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yol göstericiliğinde insanlık gerçek değerine kavuşmuş, O’nun ahlâkî güzelliklerinin yansıması dalga dalga yeryüzüne yayılmıştır. Dünyada her türlü zulüm ve haksızlığın, vahşetin, cehaletin, ahlâksızlığın egemen olduğu bir dönemde, O’nun rehberlik ve önderliğinde sevgi, saygı, hoşgörü, birlik-beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu huzurlu bir toplum oluşmuştur.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’i her yönüyle kendine örnek ve rehber edinen, O’na tabi olan kimseler, ahlâken yükselir ve kamil bir mü’min olurlar. Çünkü bütün iyilik ve faziletlerin kaynağı Hz. Peygamber (s.a.s.)’dir. Maddî-manevî yükselmenin, dünya ve ahiret mutluluğunun yolu bir şahid, müjdeci, uyarıcı, aydınlatıcı bir kandil olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’i tanıyıp, O’nun aydınlattığı yolda yürümek, ahlâkıyla ahlâklanıp sünnetine sarılmakla mümkündür. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de; “De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…”(Âl-i İmrân, 3/31) buyrularak Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın ancak Hz. Peygamber (s.a.s.)’i örnek alıp, O’na tabi olmakla mümkün olacağı bildirilmiştir.

O halde; mü’minler olarak, Yüce Allah tarafından üsve-i hasene (en güzel örnek) olarak takdim edilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in üstün ahlâkıyla hayatımızı güzelleştirmek, O’nu en derin hürmet ve şükran duygularıyla sevmek ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’i her yönüyle örnek alarak O’nun sünnetine sarılmalıyız.