Dün Bugün Yarın (4)

32

Osmanlı Tarihini(n) ilk kuruluş. devreler(i), yükselmenin belli mesnetlerine istinat eder (dayanır): Kuvvetli askerî teşkilât, fetih gayesi, nefse itimat, Türk milletinin fıtrî (yaratılışından gelen) cengâverlik duygularını istikametlendirme, idarede gerçek adalet, tesanüt (dayanışma) ruhu, millî birlik, manevî yeterlik, ferdî feragat duygusu, Hanedana karşı duyulan hayranlık, Padişahların sınır boylarında değerli devlet adamlarının idaresinde yetiştirilme ananeleri, Bizans sarayının tahriplerinin ve kötü âdetlerinin henüz Osmanlı sarayında menfi meyvelerini vermemesi, rüşvet ve irtikâbın (yiyiciliğin) dal budak salmaması ve bilhassa din’in siyasete âlet olmaması, Medrese’nin sukut etmemesi (seviyesinin düşmemesi) ve bilâkis (aksine) değerli din adamlarının hak ve adaleti temin eden (sağlayan) muhterem birer unsur hâlinde devlet varlığına tesir etmeleri, askerlik sahasındaki ileriliği; iktisadî, sınaî ve ticarî mevzulardaki kifayet ve tekâmülün (gelişmenin) tamamlaması, fethedilen yerlerde hak, adalet, vicdan hürriyetini ihlâl etmiyen (ona zarar vermeyen)…idarelerin kuruluşu.

İmparatorluğumuzun iki asır içinde dünyanın en büyük devleti hâline gelmesinin belli başlı mesnetleri (dayanakları) bunlardı.

Asıl dava, bu mesnetlerin nasıl çürümüş olmalarıdır. (Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Cilt:1, Sayı:3, Mayıs-1957, s.VII)

X

Tarihimizin şeref ve şan (kazandıran) hâdiselerinin gerçek sebeplerine lütfen dikkatle eğiliniz: Göreceksiniz ki, bütün maddî kudretlerin üstünde bir manevî kuvvet, ruh ve iman birliği, diğerbîn (başkaları için) feragat, adam sendeciliği reddeden memleket şuuru ve nefsi; mukaddes mefhumlar uğruna fedayı saadet sayan iman salâbeti (sağlamlığı), muhteşem hâdiselere (olaylara) istikamet vermiştir. İşte biz, asırlardır O’nu kaybettik. Millî Mücadelemizi niçin unutuyoruz? Ordumuz, silâhımız, hazırlığımız, paramız, nemiz vardı? Bu olmayanlar yanında olanın ne olduğunu hâlâ anlayamamışızdır! Açık konuşalım: İstiklâl mücadelemizin MİSAK-I MİLLÎSİ bir (hudutlar tespiti) idi. Türk milletinin daha şâmil ve bugünkü sert realiteleri kucaklayarak millî misaka ihtiyacı vardır. Maddî manevî bir inşa için millî kudreti evvelâ keşfedecek, sonra tanzim edecek, zaman ve mekân plânında programlayacak ve nihayet ahlâk, kültür, iman potasında terkip edecek (eritecek) millî misâk…(a.g.e., s.V)

X

Türkiye’nin tarih ve coğrafya düşmanları, meşru haklarımıza el uzatamamak imkânsızlığını, sadece savaş gücümüzden ve mensubu olduğumuz kolektif emniyet cihazının korkusundan değil; manevî hazırlığımızdan, eriştiğimiz medeniyet seviyesinden, kafa ve kültür aydınlığımızdan ürkerek duymalıdırlar. Topraklarımızın, sularımızın ve havalarımızın bütün bakir kıymetlerini çağın teknik vasıtaları içinde işlemek, refah seviyesini bu imkânla bezemiş olmak, cehaleti yenmek, mamur (ve bayındır) bir vatanın hür vatandaşları olmak!

Ve, evet hepsinden mühim olarak da, istikbalin (geleceğin) artık iktisadî (ekonomik) şartlara bağlandığı hakikatini anlayarak, bu mübarek toprakların bekçisi değil, gerçek sahibi hâline gelmek! İşte yeni millî misak’ın umde (ilke ve prensipleri)…(Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Cilt:1, Sayı:4, Haziran-1957, s.II)

X

Türkler, Moskoflar, Ortodoks Kilisesi, Beynelmilel Siyonizm arasındaki mücadelenin çok zaman toplu tüfekli savaşla alâkası yoktur:

Onlar, Türklüğü yiyip bitirmek için daha başka metotlar da kullanırlar..Koskoca Osmanlı İmparatorluğunun mücerret (soyut) harp sahası mağlubiyetleri sonunda çöktüğünü iddia edenlere tarih sadece acır ve güler. (Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Cilt:1, Sayı:4, Haziran – 1957, s.II)

Tarih bilmemek ayıp değildir. Fakat bilmediği tarih üzerinde konuşmak hem ayıp, hem günahtır. (Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Cilt:1, Sayı:3, Mayıs-1957, s.V)

 

Önceki İçerikOrta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile Uygurları, Kırgızları ve Diğer Türk Topluluklarını Konuştuk.
Sonraki İçerikAltın Şehir / Üsküdar Kitabı
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.