IMG-LOGO
Tarih

Türkosfer / Türkofon Milletler Topluluğu –XIX

18 12 2015

İrili ufaklı diğer Türk topluluklarının tanıtımı alfabetik sıralama ile devam ediyor..

 

107 - Küçük Topluluklar (Devamen Üçüncü Kısım) :

 • MUNCAKLAR - Moğolistan'da yaşayan Kazak asıllı Türkler. Sayıları 15 bin kadar.
 • NANAYLAR - Amur ile Mançurya arasında yaşayan bir Tunguz kabilesidir. Sayıları 20 bine yakın olup Şamanisttirler.
 • NEFER - Hamse Türklerinden olup İran'ın Fars Eyaleti'nde yaşarlar. Sayıları 20 bin civarındadır.
 • NEGİDAL - Amur Nehri boyunca yaşayan birkaç yüz kişilik Tunguz topluluğudur.
 • NENETLER - Samoyetlerin Ortodoks boylarındandır. Rusya'nın Nenets Özerk Vilayeti ile Yamalo - Nenets Özerk Vilayeti'nde yaşarlar. Sayıları 45 - 50 bin civarındadır.
 • NGANASANLAR - Samoyet Halkından bir koldur, Tunguzcanın bir diyalektini konuşurlar. Taymir ve Krasnoyarsk'ta yaşarlar, sayıları bin kadardır.
 • NİVİKLER / GİLYAKLAR - Rusya'nın Kabarovsk Bölgesinde ve Sakhalin Adasında yaşayan Tunguz kökenli Türkler. Sayıları 5 bin kadardır ve Şamanisttirler.
 • NOGAYBEKLER - Başkurtların Hıristiyan olan kesiminin adıdır, 20 bin civarında olarak Rusya'nın Çelyabin Eyaletinde yaşarlar.
 • NOGAYLAR - Bir zamanlar Hanlık sahibi olan Nogaylar şimdilerde Dağistan'ın Kuma ile Terek / Çerek ırmakları arasındaki çöllük alanda yarı göçebe yaşantıyı sürdürüyorlar. Sayıları 75 bin civarında.
 • OROÇLAR - Amur ve Kop Nehirleri civarında yaşarlar. Sayıları bin kadardır.
 • OROKLAR / OROKENLER - İç Moğolistan'da yaşarlar. Şamanizm mensubu olup sayıları 10 bin civarındadır.
 • ÖNGÜTLER - Moğolistan'ın güneyinde Gobi Çölü çevresinde yaşayan bir halk olup sayıları 100 bin kadardır. Kendilerini Şato Türklerinin devamı sayarlar, Hıristiyanlıkta Nasturîliği benimsemişlerdir.
 • PATRİYOTLAR - Girit ve Makedonya'da (Nasliç, Grabene) Rumca konuşan ve Müslüman olarak bir kısmı Mübadele'de Türkiye göçen kimseler. Vatandaş ya da Vatansever anlamındaki Patriyotların Salur (Oğuzlar) Boyundan olduğu kabul edilir.
 • POMAKLAR - Kumanların Balkanlardaki bakiyesi; konuştukları dil nedeniyle Yunanlılar da, Bulgarlar da köken olarak sahiplenme edasındadır. Türkiye dışında Bulgaristan'da 70 bin, Yunanistan'da 50 bin, Makedonya'da 40 bin, Arnavutluk'ta 35 bin ve Kosova'da 10 bin kadar Pomak yaşamaktadır.
 • RODOS TÜRKLERİ - Kanunî devrinde aldığımız Rodos Adası'nda kalan Türkler. Adanın 130 binlik nüfusu içerisinde 3-4 binlik bir azınlık nüfusu teşkil etmekteler. Yakın zamanda Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu yapıldı. Ve artık Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğimiz var.
 • ROMANYOTLAR - Diğer adıyla Rum Musevîleri ve isimleri tâ Roma'dan kalma. Asırlarca yaşadıkları Balkanlardan II. Dünya Savaşı'yla tıpkı Karaylar gibi sürüldüler. İsrail'de 50 bine yakın, ABD'de 7-8 bin ve Yunanistan'da da halen 5-6 bin kadar Romanyot vardır.
 • RUMEYLER - Urumların din haricinde dil olarak yabancılaşanları. Yunanca konuşuyorlar ve Yunanistan'la Güney Kıbrıs'a öğrenci gönderiyorlar. Sayıları 40 - 50 bin civarında. Urumlar gibi ağırlıklı olarak Ukrayna'da yaşıyorlar.

Göz göre Yunanistan, öz be öz Türk kökenli bir topluluğu asimile ediyor. Hem de soyadları; Kör, Kürkçü, Bay, Tatar, Şamlı, Üsküdar, Bahçeliev, Karaköz, Bıçakçı, Sağıroğlu, Ölmezova oldukları halde.

 • SAGAYLAR - Kırgız soyundan olup Minusinsk Eyaletinin güneybatısında yaşarlar. Sayıları 30 bin kadardır.
 • SALARLAR - Moğolistan'da ve Çin'de (Suço) yaşayan ve Salur olarak da bilinen boy. Sayıları 100 binin üzerindedir..
 • SAMİ-TATER - İskandinav yarımadasında yaşayan eski Türkler; Samiler Samoyetlerden, Taterler ise Tatarlardan geliyor. Başta Norveç ve İsveç olmak üzere Finlandiya ve Rusya'da (Karelya) 50 binden fazla nüfusa sahipler.
 • SAMOYETLER - Samîler olarak da bilinirler ve Nuhoğlu Sam'dan (Sam bin Nuh) isimlenirler. Kuzey ve Güney Samoyetler olarak ikiye ayrılırlar. Enet, Nenet, Nganasan ve Yuratlar Kuzey kolunu; Selkup, Kamasin ve Matorlar da Güney kolunu oluştururlar.
 • SARİKOLİLER - Doğu Türkistan'ın Taş-Kurgan bölgesinde yaşayan az nüfuslu topluluk. Tacik asıllı sayılmalarına rağmen Sarı-kol'dan gelmeler.
 • SELKUPLAR - Kuzey Sibirya'da yaşayan Samoyet / Ostyak topluluklarındandır. Taz ve Turukhan Nehri civarında 5 bin Selkup yaşar.
 • SOYOTLAR / SORYATLAR - Tuvalıların bir kolu olup Buryat Cumhuriyeti'nde yaşarlar. Sayıları 4 bin civarındadır ve Çin tarafından tanınan resmî 56 etnisiteden biridirler.
 • ŞİBELER - Tunguzların bir koludur ve Doğu Türkistan'ın (Şin-can) kuzeybatısında yaşarlar. Sayıları 200 bin kadardır.
 • ŞİRTENLER - Moğolca konuşan Türkler. Sayıları 5 bin kadar.
 • ŞORLAR - 20 bin civarında Şor; Ak, Kara, Kızıl ve Sarı adlarıyla Rusya'da yaşamaktadır. Şamanistken Hıristiyanlaştırılmışlardır. Ağırlıklı olarak Kemerova'da yaşarlar.
 • TABASARANLAR - Dağistan'da Tabasaran ve Derbent bölgelerinde yaşayan Türkler. Sayıları 90 binin üzerinde.
 • TARANÇILAR - Doğu Türkistan'ın Kazak Bölgesinde yaşarlar. Karlukların devamıdırlar ve isimleri gibi çiftçidirler.
 • TARTUŞLAR - Kirey Kazaklarının devamı olarak Moğolistan'da yaşarlar. Sayıları 10 bin kadar olup Müslümandırlar.
 • TATLAR - Hem Müslümanlığa, hem Hıristiyanlığa hem de Musevîliğe giren bir topluluk ancak Türk soyundandır. Bir kısmı Ermenice ve bir kısmı Farsça konuşsa da Musevîliği kabul eden Dağlı Tatlar Türkçe konuşurlar. 10 bin kadarı Azerbaycan'da, bunun 2 katı kadarı Dağistan'da yaşar.