IMG-LOGO
Güncel

Sosyal devlet; " ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenler. Özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlar. Çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir. Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Anayasa'nın Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgarî yaşam düzeyi sağlanması, böylece, sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli ortamın yaratılması gerekir." demektir.

Gördüğünüz gibi "Sosyal Devlet" böyle tarif ediliyor! Bu sosyal devlet tarifinin AKP 'nin anladığı ve uyguladığı sosyal devlet anlayışı ile uzaktan yakından ilgisi yok. Davutoğlu, evlenene çeyiz, doğurana altın ve izin artışı gibi bir şeyler açıkladı. Bunlar sosyal devlet anlayışının bir tezahürü değil maalesef geleneğimizde olan ulufenin popüler dağıtım şeklidir.

Yukarıda uzun uzadıya tarifini verdiğimiz "Sosyal Devlet" anlayışının, hiç bir uygulamasının insanımıza nerede ise yansımadığını görüyoruz.

Toplum katmanları arasında huzurlu bir ilişki kalmamıştır. Zengin daha zengin olmuş fakirde daha fakirleşmiştir. Fakirleşen halka, fasülye, nohut, bulgur ve kömür dağıtmak, doğurduğu zaman çocuk sayısına göre çeyrek altından tam altına kadar ödüllendirmek, okula giden çocuklarına eğitim yardımı altında sadaka gibi para vermek, çeyiz parası yardımı yapmak "Sosyal Devlet" anlayışının bir gereği olarak kabul edilemez...

Ülkede  Cumhuriyet tarihi boyunca ve de özellikle son 12 yıl içinde; ne çalışanlar korunmuş, ne işsizliği giderici tedbirler alınmış, ne de arttığı söylenilen milli gelir adaletli dağıtılmıştır. Milyonlarca hanenin devletin ve belediyelerin yardımı ile açlığını gidermesi Türkiye'nin "Sosyal Devlet" anlayışı ile yönetildiğini göstermemektedir.

Güçsüzü yargı önünde koruyamayan, emeklisini ezen, yaptığı yardımlar karşılığında siyasal destek bekleyen ve yardım yaparken de halkın onurunu hiçe sayan bir anlayış, "Sosyal Devlet" olarak kabul görebilirmi?

Ancak bu sosyal devlet ilkesi, ülkemizde, Osmanlı'dan bu yana hep yazılı metinler üzerinde kalmış ve hayata geçirilmemiş yâda geçirilememiştir.

Akp'nin, uyguladığı politikalarla fakirleştirdiği halka, zaten halka ait olanı bir maharetmiş gibi kendine menfaat sağlamak için dağıtması, bir sosyal devlet anlayışı değildir.

Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç böyle bir şey yani devletten ve devleti kontrol eden siyasi iktidarlardan, bu kadar maddi destek görmemiş olan halk; bunu bir "Sosyal Devlet" anlayışının gereği zannetmektedir. Yani öyle veya böyle, halka bu yardımlarla bu güne kadar en çok dokunan parti, Akp olmuştur ve olmayada devam etmektedir. Halk; yardım veya başka bir ad altında kendisine maddi yardımlarla dokunulmasından pek memnundur. Bunu gören Akp, özellikle seçim öncesi dönemlerde, aslında her biri bir ulufe olan sosyal yardımları profesyonel bir şekilde halka sunmaktadır. Sahadaki Akp propagandistleride bunu halka karşı çok güzel kullanmaktadır.

Yapılacak iş, "Sosyal Devlet" anlayışının ne olduğunu halka anlatmaktır. Bu zordur ama yapılması gereken ve doğru olan budur. Ya da kısa vadede halka popülist yaklaşarak Akp'nin verdiğinden daha fazla vereceğinizi anlatmak ve de vermektir. Malum "iki anahtar" diyerek halka, ev ve araba vaat edenlerin peşinde bu halk, başka bir şey düşünmeden koşmuştur. Ama ben gerçek manada "Sosyal Devlet" arayışındayım. Siz de öyle olun derim!