IMG-LOGO
Güncel

Bu Bir Kerbelâ Yazısıdır

18 10 2010

Sünnî / Hanefî din teşekküllerinin son yüzyılda 2 temel damarı olmuştur. İlki; Atatürk deccal/süfyan/zındık çizgisi. İkincisi ise Alevîlik dindışılıktır/mülhidlik çizgisi.

Osmanlı'daki ayrıcalıklı sosyo-ekonomik yerini tekrar kazanma eğilimindeki bu dinî yapılanmalar bu iki büyük haksızlık üzre geliştirdiler dinî argümanlarını.

Atatürk'ün İslâm'ı akılcı çizgiye dönüştürme çabaları nakilci din gelenekçilerinin, Alevîliğin Türk akıl ve kalp dururluğunu niteleyen duruşu da Arap şekilciliğinin sürgit taarruzuna uğramıştır. 'Koman, söyletmen' repliği yüzyıllar boyunca en belirleyici slogan olarak kalmıştır.

Kuruluş itibariyle saf ve katışıksız, ilim ve cihad ehli, aklı ve imanı buluşturan, ehl-i beytçi Selçuklu ve Osmanlı siyasası sonraki dönemde Emevî / Abbasî mantığına teslim olmuştur. Ki izmihlâlleri de ondan sonradır.

Hoca Ahmet Yesevî'nin, Hacı Bayram Velî'nin, Hacı Bektaş Velî'nin izi - tozu kaybedilmiş ve radikalizm / entegrizm şeridine geçilmiştir. Allah'ın sorgulama aracı olarak halk ettiği aklı donduran bir anlayış asırlardır din ve tarih öğretimimizin belkemiğini oluşturmuştur.

Fabrikasyon hataları olarak bizler tarihin ve ilâhiyatın panosuna küçük ebatlarda sorular yapıştırmak durumundayız:

1-)  "Alevilerin kanı-malı helâl, katli vaciptir" fetvasını Ebussuud Efendi dinsel talebe göre mi, siyasal talebe göre mi vermiştir?

2-)  Madem Alevîler Rafizî/Zındık olarak kodlandığı için Yavuz İran'a sefer eyledi. Ya Mısır? Memlûklular hem Sünnî, hem Hanefî/Malikî, hem de ilâ-yı kelimetullahçı Türkler değil miydi?

3-)  16 Büyük Türk Devletleri arasında özbeöz Türk Devleti olan Safevî İmparatorluğu niçin yer almaz?

4-)  Osmanlı, Arapça ve Farsça terkipli Osmanlıca konuşurken Safevî ülkesinde halis - muhlis Türkçe konuşulmuyor muydu?

5-)  Osmanlı, diğer din ve milletlere olağanüstü hoşgörü gösterirken Alevîler/Türkmenler niye her dem sürüldü?

5-)  Derviş Paşa'nın 'Bir Dağ Muharebesi'nde kestiği, Kuyucu Murad Paşa'nın çukurlara yığdığı onbinler devletin aslî ve kurucu unsurları Oğuzlardan başkası mıydı?

6-)  Çepni, Bayındır, Beydilli gibi kaç boy ve oymak Alevîliğini yüzyıllarca gizlemek zorunda kalmıştır?

8-)  Hz.Muhammed'i öldürtemeyen Ebu Süfyan'ın torunu Yezid, Hz.Muhammed'in torunu Hz.Hüseyin'i öldürtünce Mekkeliler Bedir'in mi öcünü aldılar?

9-)  Güneydoğu Anadolu'da Kızılbaş olarak sağ - sâlim barınmak mümkün olmadığından Kürtleşen / Şafîleşen obalar, aşiretler günümüzdeki hangi sorunun eski esbâbını selâmlarlar?

10-)  Avdetî Sabataycı kliğin 21 Mart'ta Kutsal Adar Günü olarak kutladıkları 'Mum Söndü' ritüeli Balkanlarda dönme - devşirme şeyhlerin kontrolündeki Bektaşî - Melâmî tekkelerinden Anadolu Alevîliğine nasıl bir iftira olarak kaydı ve buna niçin göz yumuldu?

11-) Arap harsı ve hırsı olan Emevî geleneğinin 1330 yıldır İslâm'a koyduğu ipoteğe evet mi, hayır mı?

12-) Türkiye'de Emevî geleneği nasıl iktidar yapıldı?                                                                                                                    

Bundan sonra sıra Abbasoğulları'na da gelecektir. Fakat zülfikârın iki ağzından biri Emevîyse diğeri Abbasîdir.

Yeniden ve yeni bir Selçuklu rüzgârı beklemekten başka yol gözükmüyor.