GÜNÜN SÖZÜ

Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin. - Nicanor Parra

18 Temmuz 2018 03:42 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Röportaj

‘Özel ihtiyaç sâhibi çocukların eğitimi’  Eğitim, Kültür, Sanat Yazarı, İletişim Uzmanı Dr. Göktan Ay ile bu mühim meseleyi konuştuk.
Tarih: 15 Temmuz 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: 'Özel ihtiyaç sâhibi çocuklar' hangi haklara sahipler?

Dr. Ay: Ülkemizde, özel ihtiyaç sâhibi çocuklar, diğer çocuklarla 'eşit haklara sâhiptirler.' Mevzuatda;  her açıdan eğitimi yâni rehabilitasyon (iyileştirme) ve eğitime ilişkin çeşitli hükümler bulunmaktadır.  Beynelmilel ilke olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye ülkelerde olduğu gibi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de açıkça ifâde edilmektedir.   Toplumuzda engelli, özürlü olarak nitelendirilen öğrencilerin; öğrenme, beceri kazanma, yaşama, eğitim haklarının, diğer çocuklar gibi olması gereklidir. Özel eğitim; 'özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda gerçekleştirilen eğitim' olarak târif edilmektedir.

 

 

Devamı »

Emekli Kurmay Albay, Doç. Dr. Hasip Saygılı Dikkatlere Sunuyor: ‘Asker Alma Sistemi, Türkiye’nin Beka Meselesi ile Doğrudan Bağlantılıdır.’
Tarih: 08 Temmuz 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Ekonomik, sosyal ve siyasî nüfuzu yüksek aile çocuklarının da cüzi bir kısmının olsun üniformalı olarak çatışma ve harekât bölgelerinde görev yapması fikrimizce kesin bir ihtiyaçtır. Buna yanaşılmayıp, 'şehadeti kutlu olsun' söylemlerine devam edilmesi bir müddet sonra dinin yurt savunmasında adaletsizliğe gerekçe olarak kullanıldığı algısı yaratabilir. Bunun vebali büyüktür.  Sabah akşam tarihi ile kendimizden geçerek övündüğümüz Osmanlı'nın klasik devirde padişahın, bazen şehzadeler ve daima yüksek nüfuz sahibi aile ileri gelenleriyle sefere çıktığını unutmayalım. Sultan Murad Hüdavendigâr'ın Kosova'da muharebe meydanında şehit düştüğünü (1389),  Gazi Süleyman Han'ın Zigetvar düşerken ecel şerbetini içtiğini (1566) bu çerçevede hatırlamak uyarıcı olmalıdır.

 

 

Devamı »

Prof. Dr. İbrahim Ortaş Yardımcı Doçentlik ve Üniversitelerimizin Problemlerini Anlattı
Tarih: 01 Temmuz 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Dr. İbrahim Ortaş: 1933 Üniversite Reformu ile ülkemizde öğretim üyesi olarak doçent, profesör ve ordinaryüs profesör unvanları oluşturulmuştu. Ancak daha sonra ordinaryüs profesör unvanı kaldırıldı. 1981 yılında, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kanunu ile Amerikan üniversite modelindeki 'Asistan Profesör' unvanına denk gelen Yardımcı Doçentlik kadro unvanı modeli benimsendi. ABD sisteminde Yard. Doç. sürekli bir kadro değil. Belirli süre ile görev alır ve doçentliğe hazırlanma süreci tanınmış araştırmacı konumundadır.

 

 

Devamı »

Felsefe Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Çevre Felsefesi ve Ahlâkı Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir ile Çevre Meselelerini Konuştuk.
Tarih: 24 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Çevre problemleri konuşulurken sıkça kullanılan bir tabir var: 'Sera etkisi'... Asıl konumuza girmeden önce sera etkisi hakkında bilgi lütfeder misiniz?

Prof. Özdemir: Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir. Işığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve ısı artışına yol açar. Atmosfer ile yer arasındaki ısı dengesi, sanayileşmedeki ve fosil yakıtların3 yanmasındaki artıştan kaynaklanan atmosferik karbondioksit artışlarından etkilenir. Bu ise, atmosferdeki ortalama ısıyı yükseltir. Bu gelişmenin, buzulların erimesi ve okyanusun yükselmesi gibi geniş kapsamlı neticeler doğuran iklim değişmelerine yol açmasından korkulmaktadır.

 

 

Devamı »

İstanbul Müftülüğü Baş Vaizi Mustafa Akgül; Zekât İbadetini Anlattı.
Tarih: 17 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Akgül: Fakirin Müslüman olması kâfidir. Yâni abdestinde namazında olması, içki-sigara içmiyor olması şart değildir. Ancak bir Müslüman 'ben zekâtımı, abdestinde namazında olan bir fakire vermek istiyorum' derse onun bu tercihine de saygı göstermek gerekir. Fakat şu unutulmamalıdır: içki, kumar vs. gibi haramlardan doğan borçlar zekât parasıyla ödenemez. Verilen zekâtın içkiye verilme ihtimali başka, içkiden doğan borcun zekâtla ödenmesi başka bir şeydir.

 

 

Devamı »

İstanbul Müftülüğü Baş Vaizi Mustafa Akgül; Zekât İbâdeti’ni Anlattı.
Tarih: 03 Haziran 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Zekâtın ibâdet olduğu bütün Müslümanlar tarafından bilinir. Fakat zekâtın husûsiyetleri hakkında bilgi sâhibi olanlar, ibâdet olduğunu bilenlerden azdır. Sizinle Hocam, bu konuyu konuşmak istiyorum. Umûmî bir değerlendirmenizle başlayabilir miyiz? Mustafa Akgül: Ağacı budamak, eksiltmek değil, onu verimli kılmaktır. Zekât da malı verimli kılar. Ayrıca zekât, verenin öğünmeyeceği, alanın yerinmeyeceği güzel bir alışveriştir. Zekât, fakirle zengin arasındaki uçurumu kaldıran bir ibâdettir.

Devamı »

Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İlâhiyatçı Prof. Dr. ABDULHÂKİM YÜCE ile DİNDE İHLAS, SAMİMİYET ve RİYA1 Hakkında Konuştuk.
Tarih: 27 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Dr. Abdulhâkim Yüce: Samimiyet kelimesi, içtenlik, candan davranmak, art niyetsizlik, menfaatsizlik, riyasızlık, açık yüreklilik, senli benli olmak gibi anlamlara gelir. İslam kültüründe konu daha çok ihlâs kavramı ile dile getirilmiştir. Bunun zıddı da 'riyâ'dır.

Bilindiği gibi ihlâs; 'doğru, samîmi, katışıksız, dupduru; riyâdan uzak olma ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, kapalı yaşama veya gönül safveti2, fikir istikameti, Cenab-ı Allah ile münâsebetlerinde dünyevî gayelerden uzak kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunma' şeklinde yorumlanmıştır.

 

 

Devamı »

Asırlık Müzik Çınarımız Bozkurt İlham Gencer ile Hoş Bir Sohbet
Tarih: 13 Mayıs 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Ben, ülkem ve milletim aleyhinde faaliyet gösteren, taşkınlıklar yapan gençlerin teşvik edilmesinden rahatsız olmuştum. Bir de 'kırmızı ceket' ve 'caz sanatkârı' ifadelerini duyunca, çok üzüldüm. Taksimde, açık hava basın toplantısı düzenledim. Orada; 'Hayır! Yok öyle bir şey, caz sanatkârları içinde komünist yoktur, tevkif edilen de yoktur. Bunlar tertiptir, komünistlere arka çıkmaktır...' Dedim. Bunun üzerine solcu gençlerin hücumuna maruz kaldım. Beni tartakladılar. Vatandaşlar araya girmeseydi, beni linç edeceklerdi. Bana isnat edilen suç; 'meslektaşlarım arasında komünist yoktur' demiş olmaktı.

 

 

Devamı »

 Edebiyat Fakültesi Târih Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Ayşe Kandemir’in, Ermeni Meselesi Hakkındaki Dikkat Çekici Yorumları
Tarih: 29 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Ayşe Kandemir: Bendeniz, asıl ilgi alanı Osmanlı sosyal târihi olan bir târih öğrencisiyim. Öncelikle her ne kadar sosyal târih desek de siyâsî ve soysal olayları bütünüyle birbirinden ayıramayacağımızı belirtmeliyim ki biri olmadan diğerinin olamayacağı aşikârdır. Ermeniler çok milletli bir İslam devleti olan Osmanlı'nın hem siyâsî hem de sosyal hayatında var olmuş, hatta yüksek kademelere kadar çıkabilmiş bir millettir. Yüzlerce yıl süren ortak hayatın savaş döneminde sona ermesini, bağımsızlık düşüncesinin yayılması gibi sebeplerle açıklayabiliyoruz. Fakat ardından yaşandığı iddia ettikleri olayları -sözde Ermeni soykırımını- anlamak ve açıklamak ise oldukça güç.

 

 

Devamı »

Müzikbilimci, İletişim uzmanı, MÜZDAK Başkanı Dr. Öğr. Üyesi GÖKTAN AY Beyefendiyle, tertiplemiş olduğu 25. İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ FESTİVALİ hakkında konuştuk.
Tarih: 15 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Bu faaliyetlere başlarken hedefiniz ne idi, ne kadarına ulaştınız?

Dr. Ay: Maksadımız; ülkemiz insanlarının gönlünde yasayan; halk oyunları, halk müziği ve sanat müziği ürünlerini, gelenekselden faydalanılarak yapılan yeni çalışmaları; âşıkları, bestecileri, şarkıları, türküleri, yorumcuları, sanatkârları bir bütün hâlinde ve kaliteli bir şekilde halkımıza en iyi şekilde sunmaktı. Müzik Dernek/Vakıfları'nın, sanatkârların, sanat insanlarının, sponsorların ve bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlerin sâyesinde, başardığımıza inanıyoruz.

 

 

Devamı »

(Ebediyete intikalinin 21. Yıldönümü vesilesiyle) ÜLKÜCÜ HAREKET’in önde gelen isimlerinden OĞUZHAN CENGİZ, Lideri ALPARSLAN TÜRKEŞ’i Anlatıyor.
Tarih: 08 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Cengiz: Talat Aydemir, Faruk Ateşdoğlu, Dündar Seyhan, Orhan Kabibay, Faruk Güventürk gibi isimlerden oluşan çekirdek kadronun, ihtilalden sonra devletin yönetimini, İsmet İnönü'ye teslim edeceğini öğrenir. Bu düşüncenin gerçekleşmesini önlemek maksadıyla kadronun içerisinde yer almaya karar verir ve hatta fiilî liderliği üstlenir. Nitekim İhtilal başarıya ulaştıktan sonra, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın istifa etmesi, Türk milleti tarafından çok sevilen Adnan Menderes'in Cumhurbaşkanlığına getirilmesi gerektiğine dair bildiri kaleme almıştır. Ancak bu bildiri, İhtilal Komitesi'nin başına getirilen Cemal Gürsel tarafından değiştirilmiştir. Daha sonra da, bilindiği üzere Türkeş ve 13 arkadaşı, Komite'den uzaklaştırılmış, ülke İnönü'nün tavsiyeleri doğrultusunda yönetilmiştir, türlü zorlamalarla, İnönü'nün başbakan olması temin edilmiştir.

 

 

Devamı »

Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara Yayılan İslam Nuru Hoca Ahmed Yesevî Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ERDOĞAN ASLIYÜCE ile  Pir-i Türkistan HOCA AHMET YESEVİ Hakkında Konuştuk.
Tarih: 01 Nisan 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Giriş mahiyetinde Hoca Ahmed Yesevi'yi okuyucularımıza tanıtır mısınız? Erdoğan Aslıyüce: Anadolu coğrafyasında olduğu gibi bütün Türk Dünyası'nda da tesirleri yüzyıllardır devam eden ve pek çok bağlıları bulunan Hazreti Türkistan-i Hoca Ahmed Yesevî 12. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen asırlardır Türk Milleti'nin gönlünde taht kurmuş ilk Türk mutasavvıfıdır.

 

 

Devamı »

Din Sosyolojisi Ana İlim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun İle TÜRKLER VE İSLÂMİYET hakkında konuştuk.
Tarih: 28 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleriyle sosyal hayatlarındaki kazanımları ve kayıpları neler olmuştur?

Prof. Dr. Ali Coşkun: Türkler İslamiyet'i kabul etmekle şehirli ve ticari bir din olan İslamiyet'in bu özelliklerine ayak uydurmuşlar göçebe ve tarım toplumu özelliklerini hızla değiştirmişlerdir. Gerçekten de İslamiyet'in ritüelleri yerleşik bir hayatı belli bir ölçüde gerekli kılmış ve Türkler hızla yerleşik hayata adapte olmak durumunda kalışlardır. Ayrıca yayılmacı ve sürekli batıya göç politikası takip eden Türklere İslamiyet bu süreci hızlandırma fırsatı vermiştir. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi de cihanşümul bir din olan İslam'la birlikte Osmanlı gibi bir devlet ve medeniyetin vücuda gelmesine yol açmıştır. Gerek inançları gerekse örf ve âdetleri İslam'la büyük ölçüde örtüşen Türkler sosyal hayatlarında önemli bir kayıpla karşılaşmamışlar hatta çok sayıda iyi hasleti daha da geliştirme imkânı bulmuşlardır.

 

 

Devamı »

Müzikbilimci, İletişim Dr., Yrd. Doç. Dr. GÖKTAN AY Beyefendi ile  Müzik Eğitimi Hakkında Konuştuk
Tarih: 21 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Konservatuar mezunlarının müzik öğretmeni olmasını doğru buluyor musunuz?

Göktan Ay: Kafaların karışık olduğunu, Müzik Eğitimi Bölümleri'nde okuyan gençlerin, konservatuarlılar tarafından önlerinin kesildiğini düşündüklerini biliyorum. Tıpkı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) MİAM'da yüksek lisans ve doktora yapanların Konservatuarlıların önünü kestiğini düşünmesi gibi...

 

 

Devamı »

Kabulünün 97. yıldönümü vesilesiyle İsa Kocakaplan ile İstiklal Marşı Hakkında Konuştuk.
Tarih: 18 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Milletimizin tarih boyunca pek çok marşları olmuştur. Ancak bunların hiçbirisini, bugün İstiklâl Marşı'nın yerine getirdiği işlevle mukayese edemeyiz. Onlar, kahramanlık türküleri, mehter marşları şeklinde milletin vicdanında yer almışlardır. Modern devletlerin ortaya çıkışı ile devletlerarası ilişkilerde tören marşları diyebileceğimiz birtakım millî marşlara ihtiyaç duyulmuştu. Bizim millî marşımızın ortaya çıkışında, Fransız millî marşı Marseillaise (Marseyyez)'in bir ölçüde etkisi olmuştur. 1792'de yazılan, 1795 ve 1879'da Fransız millî marşı olarak kabul edilen Marseyyez, 1920'li yıllarda Türk İstiklâl Marşı'nın yazılmasında örneklik yapacaktır.

 

 

Devamı »

Op. Dr. Ahmet Nâbi Kızmaz, Kadınların Korkulu Rüyası Guatr Hastalığını ve Tedâvi Yöntemlerini Anlatıyor:
Tarih: 11 Mart 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Op. Dr. Ahmet Nâbi Kızmaz: Guatr, vücudun orkestra şefi gibi çalışan tiroit bezinin iltihap ve kanserler dışında 30 gramın üzerinde büyümesidir. Tiroit bezi, boynun ön yüzünde göğüs kafesi çentiği ile halkımızın 'âdemelması' diye adlandırdığı boyun çıkıntısı arasına oturan 20-25 gram ağırlığında küçük bir salgı bezidir.

 

 

Devamı »

Özcan Pehlivanoğlu’nun Eflatun Haber’de Açıklamaları Yayınlandı!
Tarih: 09 Mart 2018 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Röportaj
Paylaş

Seçimler Mart 2019'da yerel, Kasım 2019'da da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler olarak, yasal takvimde önümüzde duruyor. Ancak biz İyi Parti olarak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin erkene alınacağını, bu seçimlerin 2018 yılı içinde yapılacağını inanıyoruz. Bu tarih 15 Temmuz'da olabilir, kasım ayı da olabilir. Çünkü Ak Parti ve MHP tarafından kurulan ittifak, seçimi kazanmaya uygun şartları kendileri için gördükleri anda erken seçime gidecekler. YSK'nın seçimle ilgili olarak bütün hazırlıkları tamam.60 günlük bir süre seçimin şartlarının yerine gelmesi için yeterli. Onun için Hükümet her ne kadar erken seçim yoktur dese de, her an için seçime girebilecekmiş gibi hazırlıklarını yapıyor.

 

 

Devamı »

Müzikbilimci, İletişim Dr., Yrd. Doç. Dr. GÖKTAN AY Beyefendi ile Yardımcı Doçent Doktorlarla Alakalı Düzenlemeyi Konuştuk.
Tarih: 25 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Yrd. Doç. Dr. Göktan Ay: Son yıllarda, üniversitelerde; konservatuarlar, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)'ler, müzik eğitimi bölümleri -problemleri çözülmeden- çoğalıyor... Şimdi de, Millî Eğitim Bakanlığı) MEB; öğretmenlerinin gelişmesi için, yüksek lisans ve doktora / sanatta yeterlik  (sy) yapmalarını engelliyor. Neden? Yetişmiş, kaliteli öğretim üyesi / öğretmen olmadan, sanatta / kültürde ilerleme nasıl sağlanacak? Sürekli programlarla, müzik ders saatleri ile oynanırsa, öğrenciler nasıl gelişecek? "Uçak Mühendisliği, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği v.b." ile "sanat kurumlarını" aynı şartlarda zorlayarak, ne kazanılacak? Yanlışları sadece biz mi görüyoruz?

 

 

Devamı »

Hiç kimsenin ayak izini takip etmeyen Prof. Dr. NİYAZİ KAHVECİ’den Sıra Dışı İfadeler:
Tarih: 18 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof. Dr. Niyazi Kahveci: Çağımızda insanları mümin ve kâfir diye ayırmak çağ dışılıktır. Günümüzde dine, mezhebe, etnisiteye dayalı yargılamalar ve değerlendirmeler yapmak da çağdışı kalındığının göstergesidir. Dinler, temelinde, etnisiteye olmasa da, kendi dinine dayalı mümin ve kâfir ayrımı üzerine kuruludurlar. Bunlar da artık çağdışıdır. Hem bu çağ dışılığı sürdüreceksiniz, bunun muhafazakârlığını yapacaksınız hem de çağdaş olduğunuzu iddia edeceksiniz. Hem de insanlık bize neden değer vermiyor diye şikâyet edeceksiniz. Bu durum, sosyal şizofrenik bir hastalıktır. İki arada bir derede kalmışların problemidir.

 

 

Devamı »

S i g a r a: C e b i n i z d e k i K a t i l i n i z
Tarih: 12 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Sizi bu düşünceye sevk eden olay veya delil var mı?

Prof. Kural: Var. Dünyaca tanınmış film oyuncusu Sylvester Stallone, rol aldığı filmlerde bu tür sahnelere yer vermesi karşılığında 500.000 dolar ücret aldığına dair 28 Nisan 1983 târihli çift imzalı resmî belge elimde. Türkiye'deki oyuncular için de aynı metodun uygulandığına dâir derin şüphelerim var. Kanun yasağını delmek için yapılan bu anlaşmaların ortaya çıkarılması elbette imkânsızlık ölçüsünde zordur. Fakat bir insanın, mensubu bulunduğu toplumun zararına olacak, kanunen de yasaklanmış ve 'suç' olarak vasıflandırılmış hareketleri, ısrar ve inatla tekrarlamasının başkaca bir açıklamasını yapmak da mümkün değildir.

 

 

Devamı »

Şâir ve Yazar M. Halistin Kukul ile Kültür ve Dil Üzerine Sohbet - 3
Tarih: 07 Şubat 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Birkaç defa yazdım, 'Türkçe, yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dildir' kaidesi en başta gelir. Bunu uygulayamadıktan sonra, kalanı boş lâftan ibarettir. Trabzon, Trakya yazıp, nasıl

Tırabzon, Tırakya okuyacağız? Fransız yazıp niçin Fıransız okuyacağız? Gaye mi, gaaye mi yoksa gâye mi yazacağız? Gazi mi, gaazi mi yoksa gâzi mi doğrudur, bize bunu kim söyleyecek? Bu ne demektir? Bu, Türkçe, henüz 'imlâ mes'elesini' hâlledememiş demektir.

 

 

Devamı »

Şâir ve Yazar M. Halistin Kukul ile Türk Dili Üzerine SOhbet - 2
Tarih: 28 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Devrik cümle hakkında neler söylemek istersiniz?

M. Halistin Kukul: Benim tahsil saham F(ı)ransız Dili ve Edebiyatı'dır. Otuz senelik meslekî hayatımın yirmi beş yılını üniversitede F(ı)ransızca dilbilgisi/g(ı)rameri okutarak geçirdim. Türk dili üzerindeki merakım ve çalışmalarım talebelik yıllarıma dayanır. Herkes, kaideli/kurallı cümle kurmayı arzular. Devrik cümleyle yazanlar, kendi üslûbunu ona göre tanzim etmişler ve okuyucuları da kendilerine göredir.

 

 

Devamı »

Şair ve Yazar M. Halistin Kukul ile Kültür ve Dil Üzerine Sohbet – 1
Tarih: 21 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Türk milletçiliğinin; ırka, coğrafyaya, dil ve din temeline değil, kültür temeline oturtulduğu biliniyor. Ancak kültür kavramının tarifinde farklı görüşler var. Siz, efrâdını câmi, ağyârını mâni bir tarif yapar mısınız?

M. Halistin Kukul: Rahmetli Bahtiyar Vahapzâde de, 'milletçilik' derdi. O'nun, 'Milletçi olmadan, müstagil ve azad olabilmek mümkün değildir. Bunu heç yadınızdan çıkarmayın' sözü, sâdece sosyolojik bir kabûl değil, bir ömrü komünist idârenin zulmü altında geçiren mücâdeleci bir yapının tecrübesinin netîcesidir.

 

 

Devamı »

Edebiyat Araştırmacısı Yazar İSA KOCAKAPLAN İle MEHMET ÂKİF ERSOY’un Ebedî Âleme İntikalinin 81. Yıldönümü Vesilesiyle İSTİKLAL MARŞI Hakkında Konuştuk.
Tarih: 14 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Varlık-yokluk kavgası içine girmiş, mahrumiyetlerin pençesinde kıvranan bir millet, bütün dünyanın tahminlerini tersine çeviriyor; küllerinden yeniden doğan bir kaknus (phoiniks) gibi, kendini yok etmek isteyenlerin karşısına yiğitçe dikiliyordu.

İstiklâl Marşı, bu yiğitçe doğruluşun ve 'Ben bu topraklar üzerinde kıyamete kadar yaşayacağım.' diyen milletin destanıdır.

 

 

Devamı »

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ Başkanı Dr. IŞIK ÖZKEFELİ Hanımefendi ile şehir hastanelerinden sağlığa, gençlik meselelerinden kültüre… Türkiye’nin meselelerini konuştuk.
Tarih: 07 Ocak 2018 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Dr. Özkefeli: Sağlık hizmetlerinin dünya standartlarına göre yerini belirleyebilmemiz için önce sağlık kavramını bilmemiz gerekiyor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tarifine göre sağlık; 'kişinin sadece bedenen değil, ruhen ve sosyal açıdan iyilikte olma hali'dir. Ülkemizde sağlık hizmetleri, 'tedavi edici hizmetler' olarak anlaşılmaktadır. Oysa sağlık koruyucu sağlık hizmetleri ile başlar. Yâni hastalık olmadan halk sağlığı hizmetleri temel öncelik olmalıdır. Bunun maliyeti daha düşüktür. Sağlıkta dönüşüm ve Aile Hekimliği ile birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden, tedavi edici sağlık hizmetlerine dönüştürülmüştür.

 

 

Devamı »

FERRUH DEMİRMEN Açıklamaya devam ediyor:
Tarih: 24 Aralık 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

"Ermeni soykırımı" ile ilgili herhangi bir yargı kararı yok. Evet, kesinlikle yok. Hatta geriye gidersek,1919-1921 Malta Yargılaması'nda Osmanlı hükümeti ileri gelenleri aleyhine bir suç delili bulunamadı. Ermenistan soykırım iddiasını bu güne dek niçin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na taşımamışdır, Ermeni tarafı bu konudan hiç söz etmez. Zira davayı kaybedeceklerini, en başında davanın reddedileceğini bilirler. Hırvatistan 1999 yılında Sırbistan aleyhine böyle bir dava açmıştı. Mahkeme kararı Ermeni tarafı için bir "soğuk duş" sayılır.

 

 

Devamı »

FERRUH DEMİRMEN, Asılsız Ermeni İddialarına Cevap Verdi:
Tarih: 17 Aralık 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Demirmen: 1985 yılında ABD'de 69 tarihçi ve araştırmacı - ki aralarında dünyaca ünlü tarihçi Bernard Lewis vardı - Ermeni soykırımı iddialarını reddetdiklerine dair ortak bir karar aldılar. Kararı, ABD Temsilciler Meclisi üyelerine hitap eden ve New York Times ve Washington Post gazetelerinde yayınlanan bir bildiride beyan ettiler. Bu kişiler Türk, Osmanlı ve Orta Doğu tarihi konusunda uzman olan akademisyenler idi. Daha sonra bu akademisyenlerin birçoğu soykırım taraftarlarınca taciz edildiler, korkutuldular. 2001 yılında 124 Türk akademisyen 1985 bildirisini destekleyen bir tebliğ yayınladı.

 

 

Devamı »

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Başkanı Sayın Nezih Saruhanoğlu ile Röportaj
Tarih: 10 Aralık 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Mekân işi nasıl halettiniz, çalışmalarınıza nasıl başladınız, nasıl geliştirdiniz?

Saruhanoğlu: 1955 yılında Caddebostan muhtarı rahmetli Ramiz Uçaran'ın muhtarlık binasının bir kısmını kulübümüze tahsis etmesiyle kulübümüz Caddebostan'da çalışmaya başladı. Kaptan Cousteau, Dalgıç Dumas ve Alman denizci Hans'tan etkilenen İdris Başaraner ve arkadaşları, oksijen ve basınçlı gaz regülatörlerini inceleyerek Orhan Arca'nın yardımlarıyla kendi regülatörlerini imal etmiştir. Denizcilik Bankası'nın hurdaya çıkmış yangın söndürme tüpleri kullanılarak ilk dalış denemeleri böylelikle başarıyla gerçekleşmiştir.

 

 

Devamı »

Operatör Doktor AHMET YÜCETÜRK anlatıyor.
Tarih: 03 Aralık 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Op. Dr. Ahmet Yücetürk: Bulgarların ve Türklerin yaşadığı karışık bölgelerde sıradan vatandaşlar olarak birbirine karşı anlayışlı ve toleranslı olduklarına şâhit olmuşumdur. Ancak idareciler ve onların kışkırttığı aşırı milliyetçi Bulgarlar; Türkleri küçümser, hor görürler. Zaman zaman idareciler (Komünist Partisi yöneticileri) uysal Bulgarları dahi inandırıp, kışkırtarak Türklerin üzerine ve camilere saldırılması, mezar taşlarının kırılması gibi hâdiselere sebep olmuşlardır. Bu mezalimler dayak atmaya kadar varmıştır. Özellikle 1984-1985 isim değiştirme kampanyasında gâvurun eziyeti tahammül edilemeyecek kadar ilerledi. Evlerde bile Türkçe konuşmak yasak edildi. Türkiye Cumhuriyeti radyo yayınlarını elektronik parazit sistemleri ile önlediler.

Devamı »

Bulgar Zulmü Nedir Bilir misiniz?  Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç Eden  Op. Dr. AHMET YÜCETÜRK Anlatıyor.
Tarih: 26 Kasım 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Ben Bulgaristan'da öğrenim gördüm ve anladım ki, çok şeylerin ve kavramların ilmî ve tarihi görünüşleri çok değiştirilmiş, yamultulmuş biçimde öğretilirdi. Atlara gem ve gözlerine kapaklar takıldığı gibi, beyinler de Bulgaristan Komünist Partisi (BKP)'nin direktifleri ve şövenizmi ile yıkanır, yine yıkanıp yeniden durulanırdı.

 

 

Devamı »

Kıbrıs Gazisi, Emekli Yarbay ve Yazar ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN İsimli Son Kitabı Vesilesiyle Genel Olarak ‘Vatan Kavramı’ Hakkında Konuştuk.
Tarih: 12 Kasım 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Türkler tarih boyunca dünya coğrafyasının muhtelif yerlerini 'Vatan' hâline getirdiler. Bazı bölgeleri, orada temsilciler bırakarak terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu sebeple 'Vatan' kavramı çeşitlenip zenginleşti. 'Ata Vatan' diyebileceğimiz Altay ve Ötüken dolayları var. Anadolu ve Trakya, 'Ana Vatan'ımız, Kıbrıs 'Yavru Vatan'. Kırım, Doğu Türkistan ve Kerkük-Musul ise 'Garip Vatan'Garip Vatan' sıcak gündemimizde. 'Garip Vatan' ile alakalı olarak '81 Düzce, 82 Kerkük, 83 Musul' söylemini nasıl buldunuz?

 

 

Devamı »

Özcan Pehlivanoğlu Veysi Dündar’a İYİ PARTİ’Yİ anlattı
Tarih: 11 Kasım 2017 Yazar: Özcan PEHLİVANOĞLU-Hukukçu Kategori: Röportaj
Paylaş

ÖP- Türkiye üretmiyor... Üretmeyen bir ülke bu uygulanan politikalarla nereye kadar gidebilir? Biz Osmanlı'nın savaşlar sonucu yıkıldığını zannediyoruz. Oysa Osmanlı, ekonomisi çöktüğü ve ekonomik değerleri kapitülasyonlar eli ile yabancılara geçtiği için yıkıldı gitti... Borç batağındaki bir Türkiye, acil tedbirler alınmazsa çok kötü bir tablo ile karşı karşıya kalabilir. AKP döneminde günü kurtarma ve göz boyama politikaları ile idare edildi. Bugün geldiğimiz nokta aşırı borçluluk, üretimsizlik, işsizlik ve daha da fakirleşmiş bir halk... Bu döngüyü kırmalıyız... Üretim artmalı, işsizlik azalmalı ve halkın gelir seviyesi ile alım gücü yükseltilmelidir.

 

 

Devamı »

Kıbrıs Gazisi, Emekli Yarbay ve Yazar  ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN İsimli Son Kitabı Vesilesiyle Vatan ve Ordu Kavramları Hakkında Konuştuk. (İKİNCİ BÖLÜM)
Tarih: 05 Kasım 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Ben siyasetçi değilim, konuya siyaseten değil ama vatanına sevdalı bir Muharip Gazi, gündemi yakından takip eden bir yazar olarak baktığımda; milletimize has o özel yapısında gedikler açıldığı, giderek kutuplaşan bir yapıya dönüştüğümüz, inançlar üzerinden birlik ve beraberliğimizin aşındırılmaya çalışıldığını göz ardı etmememiz gerekir.

 

 

 

Devamı »

Kıbrıs Gazisi, Emekli Yarbay ve Yazar ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN İsimli Son Kitabı Hakkında Konuştuk. (BİRİNCİ BÖLÜM)
Tarih: 29 Ekim 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

'İki binli yılların' başlamasıyla birlikte, ülkemiz üzerindeki emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen emperyalizmin acımasız yüzü bu defa bir toz bulutu gibi üzerimize çökmüştür. Bu süreç ne yazık ki, bizi biz yapan 'vatan, millet, devlet, bayrak' kavramları üzerinde onların maksatlarına uygun birtakım aşınmalar yaratmış, yaratmaya devam etmektedir.

 

Devamı »

Edebiyat Araştırmacısı İSA KOCAKAPLAN ile Vefatının 93. Yıldönümünde Sosyolog, Mütefekkir ve İdeolog ZİYA GÖKALP Hakkında Konuştuk.
Tarih: 22 Ekim 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Babası ve dedesinin Diyarbakır'da yaşıyor olmaları sebebiyle Ziya Gökalp'in Kürt kökenli olduğu iddiaları var...

Kocakaplan: Bilinen ilk dedesi Hacı Ali Ağa, 18. Yüzyılın ortalarında Diyarbakır'a yerleşmiştir. Gökalp'ın babası Diyarbakır'da evrak müdürlüğü ve nüfus nâzırlığı yapmış olan Tevfik Efendi'dir. Annesi ise Pirinçcizâdelerden Zeliha Hanım'dır. Gökalp'ın anne ve baba tarafından ailesi, çevresinde iyi tanınmış, bilgili kimselerdir. Bu aileler Türk'tür.

 

Devamı »

Muhterem Yetkililer! Bu Feryada, Bu Çığlığa Kulak Veriniz! ve Gerekenleri Yapınız! Dr. Yunus Zeyrek ile Ahıska ve Ahskalı Türkler Hakkında Konuştuk.
Tarih: 08 Ekim 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Dr. Zeyrek: Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde, Ahıska Türklerinin Kabulü ve İskânına Dair Kanun çıkarıldı. Bir grup insan getirilerek Iğdır'a yerleştirildi. Fakat kendilerine ekip biçilecek bir toprak parçası verilmedi. Üstelik bu bir avuç topluluk oradaki bazı unsurlar tarafından taciz ve yıldırma hareketine maruz kaldılar. Sahipsizdiler. Onların çoğu bugün Iğdır'dan ayrılmış, batı illerine gitmiştir. Netice itibariyle bu iş tekemmül ettirilemedi ve nihaî bir sonuca ulaştırılmadı.

 

Devamı »

Orta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile  Uygurları, Kırgızları ve Diğer Türk Topluluklarını Konuştuk.
Tarih: 01 Ekim 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Asya topraklarında, çok sayıda devlet kurarak uzun süre siyasî yapı içerisinde yaşayan Türk topluluğu, Uygurlar olsa gerek...

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: Göktürklerden sonra Orta Asya'da tarih sahnesine Uygur Devleti çıktı. Aslında Uygurlar, Töles boylarının arasında hatta daha öncesinde Kao-ch'e boylarının arasında bir kabile olarak görünmektedirler. 603 yılını takiben Göktürklere karşı isyan eden Töles boylarının arasında adlarından ilk kez bahsedilir. 627-646 yılları arasında bağımsızlığını koruyan Sir Tarduş siyasî birliğinin içinde yer aldılar. Sonra 648'de Çin'e bağlandılar. 682'de İkinci Göktürk Devleti kurulunca Dokuz Oğuzlarla birlikte bu devlete itaat etmek mecburiyetinde kaldılar.

 

Devamı »

Barok Müzik ve Klavsen Sanatkârı, Prof. Dr. LEYLA PINAR TANSEVER Hanımefendi ile Ülkemizde ‘Üvey Evlat’ Muamelesi gören Müzikle Alakalı Meselelerimizi Konuştuk.
Tarih: 24 Eylül 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Aileler çocuklarına kaç yaşında iken müzik dersi aldırmaya başlamalı ve seçimi nasıl yapmalı?

Prof. Tansever: Eğitimden ziyade müzikle ilişki kurmalarını sağlamakla, müziği sevdirmekle işe başlanmalıdır. Bir yaşında hatta daha erken yaşlarda desibeli1 yüksek olmayan yumuşak tondaki sesler, mesela ninniler ve çocuk şarkıları dinletilmelidir. Çok da uzun süreli ve sık sık değil. Arada bir müzik dinletmek faydalı olur. Çocuk böylece müziğe alıştırılır. 3-4 yaşından sonra şarkılar, türküler dinletilebilir.

 

Devamı »

Orta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile
Tarih: 17 Eylül 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Asya topraklarında, çok sayıda devlet kurarak uzun süre siyasî yapı içerisinde yaşayan Türk topluluğu, Uygurlar olsa gerek...

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: Göktürklerden sonra Orta Asya'da tarih sahnesine Uygur Devleti çıktı. Aslında Uygurlar, Töles boylarının arasında hatta daha öncesinde Kao-ch'e boylarının arasında bir kabile olarak görünmektedirler. 603 yılını takiben Göktürklere karşı isyan eden Töles boylarının arasında adlarından ilk kez bahsedilir. 627-646 yılları arasında bağımsızlığını koruyan Sir Tarduş siyasî birliğinin içinde yer aldılar. Sonra 648'de Çin'e bağlandılar. 682'de İkinci Göktürk Devleti kurulunca Dokuz Oğuzlarla birlikte bu devlete itaat etmek mecburiyetinde kaldılar.

 

Devamı »

Alâadddin Korkmaz ZİYA GÖKALP’in Din Anlayışını Anlatıyor.
Tarih: 10 Eylül 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Yazdığı bazı şiirler sebebiyle dalkavukluk yapmakla da suçlanmıştı.

Korkmaz: Gökalp'in, Enver, Talât ve Mustafa Kemal Paşa'lar için yazmış olduğu manzumelerden hareket ederek, O'nun siyasi otoriteye dalkavukluk ettiğini söylemek mümkün değildir. Bu manzumelerdeki duyguların samimi olduğu ve bir mânâda onları teşvik etmek, sa'ylerini23 paylaşmak maksadını taşıdığı açıktır. Çünkü dalkavukluk, temelinde menfaat hesapları bulunan bir davranış tarzından kaynaklanır. Gökalp'in bu tarz hesaplar yapacak bir şahsiyeti bulunmadığı, siyasî bir ikbâl24 peşinde de koşmadığı çok açık olarak bilinmektedir.

 

Devamı »

ZİYA GÖKALP: ‘Aksiyonu, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Üzerindeki Tesirleri’  isimli kitabın yazarı ALÂADDDİN KORKMAZ ile Ziya GÖKALP Hakkında Konuştuk.
Tarih: 03 Eylül 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

'Batı tipi milliyetçilik' diye bir terim uyduranlar, bunun 'Doğu tipi' olanını da tarif ve tadat etmek durumundadırlar. Bu gibi soruları ciddiye alıp cevaplandırmak gerçekten az-çok düşünebilen insanlar için bir Çin işkencesi gibidir. Şöyle özetleyelim: Millet ve Milliyetçilik fikrinin Fransız İhtilali'nin sonucunda ortaya çıktığı doğrudur. (Aslında, sadece Göktürk Kitabeleri'nin 'milliyetçilik' açısından tahliline biraz kafa yorulduğunda, bizim milliyetçiliğimizin

Tarihî kaynaklarını da daha derinlerde keşfetmek mümkündür.) Bu fikrin dalga dalga yayıldığı (çünkü yeryüzü de küresel bir toplumdur ve ülkeler arasında devrevî benzeşmeler tarihin bütün devirlerinde görülür.), bizim imparatorluğumuzu da etkilediği; imparatorluk unsurları içinde bulunan kavimlerden, milletlerden, en son 'Türk' olanının bu etkiden nasiplendiği de bilinen çok basit bir gerçektir.

 

Devamı »

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığında Müftü ve Müfettiş Olarak Çalıştıktan Sonra Emekli Olan Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile Röportajın Üçüncü ve Son Bölümünde; KIZILBAŞLAR, BEKTÂŞÎLER VE ÂŞIK VEYSEL Hakkında Konuştuk.
Tarih: 27 Ağustos 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: Alevîlikle bir arada anılan  'Kızılbaş' kavramı nereden geliyor?

Dr. Abdülkadir Sezgin: Kızılbaş kelimesinin, Hz. Ali'nin savaşırken başına kırmızı bir şey sararak çıktığı, o sebeple de 'şu kızılbaş yine çıktı' gibi algılamalardan bahsedenler vardır. Bu doğru değildir. Arapça'da 'Kızılbaş' anlamında bir tek kelime bile yoktur.

Kızılbaş kelimesi Türkçedir. Kaynağının da 'Akbaş, karabaş, bozbaş, kızılbaş..' gibi başa giyilen başlıklarla ortaya çıkmış deyimler; kelimelerdir.

 

Devamı »

Sosyolog Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile ALEVİLİK Konulu Röportajın İkinci Bölümünde CEMEVLERİ’ni, Dergâh ve Zaviyeleri Konuştuk.
Tarih: 20 Ağustos 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

'Cemevi' etrafında şekillenen problemlerin neler olduğunu anlamak için öncelikli olarak incelenip, bakılacak alanın 'Alevîlik' olarak ifade edilen meselenin tarih, kültür, tasavvuf ve sosyoloji boyutunun incelenmesi, araştırılıp değerlendirilmesi gerekecektir. Çünkü 'Cemevi' kendi başına, salt olarak doğmuş bir kurum, bir mekân veya kendi başına bir 'problem' değildir.

 

Devamı »

Ülkemizde ‘PROBLEM’ Hâline Getirilmeye Çalışılan ‘ALEVÎLİK’ Mevzuunu Yrd. Doç. Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile Konuştuk.
Tarih: 13 Ağustos 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Alevî kelimesi, İslam dünyasının tamamında ortak kültürel bir deyimdir. Anlamı da 'Evlad-ı Ali' demektir. İran'dan Ortadoğu ve Asya kıtasındaki bütün Müslüman ülkelerde 'Alevî' kelimesi 'Evlad-ı Ali' anlamındadır. 'Ben Alevîyim' diyene; Kimin soyundansın veya Hasan soyundan mı, Hüseyin'den mi geliyorsunuz? Sorusunu sorarlar.

 

Devamı »

Göktürkler Döneminin Dünyaca Tanınmış Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile Bilge Tonyukuk Kazıları’nı Konuştuk.
Tarih: 06 Ağustos 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Prof.Taşağıl: TİKA tarafından 'Türk Anıtları Projesi' kapsamında 2 yıldır Moğolistan'da devam eden Tonyukuk kazılarında Göktürk Veziri Bilge Tonyukuk'a ait, Türk târihine ışık tutan eserler  gün yüzüne çıkartıldı. Tonyukuk Anıt alanı derinlemesine incelendi. Moğolistan'ın başşehri Ulanbatur'un 60 kilometre doğusundaki Bayn Çokto bölgesinde bulunan Tonyukuk Anıtı ve bu anıtın rüzgâr sebebiyle devrilmesi, toprak altında kalan parçaları Türk târihi için adeta mihenk taşı gibidir.

 

Devamı »

‘Ahlakın Kaynağı Dindir!’
Tarih: 30 Temmuz 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Doç. Dr. Ayşa Sıdıka Oktay: Ahlâk-ı Alâî'nin en zengin yönünü edebî içeriği ve şiirler meydana getirmektedir. Üç dilde şiir yazmakla meşhur olan Kınalızâde, şâirliğini burada da devreye sokmuş ve yer görüşlerini şiir diliyle anlatmayı tercih etmiştir. Ahlâk-ı Nâsırî'de 17, Ahlâk-ı Celâlî'de 72 şiir yer alırken Kınalızâde'nin Ahlâk-ı Alâî'sinde bunlarla kıyaslanamayacak kadar çok sayıda şiir vardır. O; Ahlâk-ı Alâî'nin beyt, rubai, rubaiyye, mesnevi, mısra, manzum şiir, kıta, arabiye adıyla neredeyse her sayfasında ve her konu ile alakalı bir veya birkaç şiire yer vermiştir. Kitabın tamamında yaklaşık 528 manzum kısım sayabildim. Bu manzumelerden bir kısmını Tûsî ve Devvânî'den nakletmiştir. Fakat yine de bu sayı gerçekten çok büyük bir rakamdır ve Ahlâk-ı Alâî, benzerlerinden sadece bu edebî zenginliği ile bile ayrılabilir.

 

Devamı »

Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay ile Osmanlı Ahlakının Mimarı Kınalızâde Ali Efendi’nin Eserlerini Konuştuk
Tarih: 23 Temmuz 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Eserini hangi yıllarda ve nerede yazıyor?

Doç. Oktay: Kınalızâde'nin Ahlâk-ı Alâî'yi yazmayı daha önceden planladığı fakat müderris olduğu dönemde eğitim öğretim faaliyetleriyle meşgul olduğu için buna fırsat bulamadığı sadece birtakım ön hazırlıklar yaptığı anlaşılmaktadır. Nihayet aradığı fırsat müderrislikten Şam Kadılığına tayin edildiği zaman karşısına çıkmıştır.

 

 

Devamı »

Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi, ‘Ahlâk-ı Alâî’ İsimli Eserin Yazarı KINALIZÂDE ALİ EFENDİ’yi Anlatmaya Devam Ediyor.
Tarih: 16 Temmuz 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Oğuz Çetinoğlu: 'Ahlâk' hakkında eser veren Kınalızâde Ali Efendi'nin ahlâkî yapısını incelediğimizde neler görürüz?

Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay: Ahlâk-ı Alâî gibi bir ahlâk kitabının yazan ve insanlara tavsiyelerde bulunan bir kişi olarak Kınalızâde birtakım kusurlarının varlığını, günahlar içinde boğulduğunu, içinin dışına uymayıp eksiklerle dolu olduğunu ifade etmekte, yasakladığı işlerin çoğunun kendisinde bulunduğunu dolayısıyla tavsiyelerinde asla ehil olmadığını itiraf etmektedir. Bu sebeple yazdıklar başkalarıyla beraber kendisine de fayda sağlama itidale döndürmesini ve günahlardan kurtarmasını ummaktadır. Kaynaklarda ise O'nun iyi bir ahlâka sahip olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla kendisinin ahlâkî durumu hakkındaki bu açıklamalarını bir tevazu ifadesi olarak almalıyız.

 

 

Devamı »

Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay Hanımefendi İle Osmanlı Ahlâkını İnşa Eden Âlim Kınalızâde Ali Efendi ve Eseri ‘Ahlâk-ı Alâî’ Hakkında Konuştuk
Tarih: 12 Temmuz 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Kınalızâde'nin asıl adını, oğlu Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretüş-şuarâ' sında Kınalızâde adıyla meşhur Ali Çelebi İbn Emrullah olarak vermiştir. Fakat muhtelif kaynaklarda değişik isimlerle anılmaktadır. Bâzen Ali Çelebi İbn Emrullah İbn Abdulkâdir Hamîdî olarak baba ve dedesinin ismiyle beraber anılır. Bâzen de Kınalızâde Alâed-dîn Ali Çelebi adıyla geçer. Buna göre kaynaklardaki tam ismi Alâ'ad-dîn Alî b. Emrullah'tır. Genellikle Kınalızâde Ali Çelebi, Kınalızâde Ali Efendi veya sâdece Kınalızâde olarak tanınmıştır.

 

 

Devamı »

İngilizler Kıbrıs’ı Elimizden Nasıl Aldı? Târihçi Prof. Dr. Cevdet Küçük anlatıyor.
Tarih: 02 Temmuz 2017 Yazar: Oğuz ÇETİNOĞLU-Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Kategori: Röportaj
Paylaş

Çetinoğlu: Batılı devletlerin desteği söz konusu mu?

Prof. Küçük: Batılı devletlerin 'himaye' politikaları bu dönemde yeni bir boyut kazandı. Özellikle İngiltere'yle imzalanan ve diğer devletlere de teşmil edilen 1838 Ticâret Antlaşması'nın yabancı uyruklulara tanıdığı geniş imtiyazlar dolayısıyla, Osmanlı tebaası pek çok gayrimüslim tabiiyet değiştirmeğe zorlandı. Böylece nüfuz alanlarını genişleten batılı güçler, sessizce ve sulh yoluyla Osmanlı ülkesini âdeta ele geçirmeğe başladılar.

 

Devamı »

İlk Önceki 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Son 

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu