IMG-LOGO
Güncel

İslama Göre Milliyetçilik

Cevat NAS; - 9/24/2016 ;
IMG

Allah isteseydi, bu dünyada tek bir millet / ümmet yapardı . Fakat dünyaya ve canlılara , insanlara bahşettiği şeylerde insanları imtihan etmek için onları ümmetlere , milletlere ayırdı . Öyle ise iyiliklerde yarışın . Hepinizin dönüşü Allah'adır . O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. (Macide 48. ayet); "Ve lev şâallâhu le cealehum ummeten vâhıdeten..  Eğer Allah dileseydi , onları mutlaka tek bir ümmet/millet kılardı . " (Şura,8)

Kitabımız Kur'andaki bu ayetlerde de görüldüğü gibi Allah insanları çeşitli kavimler / milletler halinde yaratmış , her birine ayrı dil , kültür ve özellikler vermiştir . İnsanların bu şekilde farklı milletler ve özellikleri halinde yaratılmış olması Hucurat suresi 13. Rum suresi 22. ve Maide suresi 48. ayette de belirtildiği gibi hayırlı işlerde, medeniyetin oluşmasında , bilimde, teknikte ve İslam dinine hizmette yarışmak ve imtihan olmak içindir. İşte milliyetçilik duygu ve düşüncesi bu yarışta önde olmak ve millet olma düşüncesinden doğmuştur.                                                                                                  
*
Gerek kitabımız Kur'an-ı Kerimde , gerekse hadislerde yaradanımız tarafından milletlere verilen özelliklere sahip çıkılması üzerinde önemle durulmuştur . Peygamber Efendimiz ""Bir millete benzemeye çalışan kimse, o milletten sayılır ." (Ebu Dâvud, Libas; 4) * Rad suresi 11. ayette ise :"..Bir kavm , özlerindeki (özlerini , güzel hal ve ahlâk ) ını değiştirip bozuncaya kadar Allah şüphesiz ki onun (halini) değişdirip bozmaz .." (Rad suresi 11.) buyrulmuştur .                                                                                                                                                                                               *

Bir diğer ayette ise: "... Bir topluluk, kendilerinde bulunan (güzel ahlâk)ı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti/güzel bir durumu değiştirmez . Allah, şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir." Enfal 8/ 53. * Âyet-i kerîmede görüldüğü gibi, toplumsal değişmenin ve çöküşün sebebi, fertlerin kendi iradeleriyle inanç, ahlâk ve yaşayışlarını bozmuş olmalarıdır. Bu düşünce milli şairimiz M.Akif'in mısralarında şöyle anlatılır : "Bilmez misin ki kat'î bir düsturdur bu Hak'ça / Bir kavmi bozmaz Allah, onlar bozulmadıkça" (M. Âkif). *

Tüm anlatılan ayet ve hadislere göre İslam , milliyetçiliği reddetmez. Gerçek odur ki Türkiye'nin yüzde çoğunluğu Türklerdir. Almanya da yaşayan genel topluluk Almanlardır . Arabistanda Araplar yaşar . Çalışmak ve geçimle ilgili başka ülkelerde yaşayanlar istisnalardır . O halde Allah insanları Kavim /Milletler olarak ayırmıştır ,birbirleri ile anlaşıp kaynaşsınlar,görüşsünler diye . Bu duruma göre  millet gerçeği var ise , Milliyetçilikte vardır. Herkes önce kendi ailesinin milliyetçisidir,sonrada kendi milletinin milliyetçisidir . Kişi akşama kadar çalışır kendi evine ekmek götürür, bu bir milliyetçiliktir . Bazı çevrelerin milliyetçiliği reddetmesi İslama göre ters bir durumdur . Hiçbir millet diğerinden üstün değildir , üstünlük  ''Takvadadır.'' 
*Bu meyanda Türkler Müslüman olalıdan beri İslamın hizmetkarı olmuşlar , bu uğurda sık sık şehit ve gazi olmuşlardır . Türkler bu hususta diğer milletler nezdinde en ön sıradadırlar . Zaten Türklerin İslam'dan önceki yaşam tarzlarıda bazı töresel davranışlar hariç , İslamla örtüşmektedir .Türklerin topluca veya grup grup Müslüman olmaları da önemli bir kıstastır. Malazgirt  Savaşı kahramanı  Alparslan'ın  ''Biz Türkler temiz  Müslümanlarız ''  derken  o günkü  milletlerin  yaşantı  biçimi  içerisinde  Türk'ün  kültür  özelliklerinden bir tanesini  dile  getirmiş ,milletler  arasında  farklılıklar  olacağına  ışık tutmuştur.   Peygamber efendimiz ve ashabına Türklerden asla bir zarar gelmemiştir . Hatta Abbasi Halifeleri , halifenin ve devletin korunması için güvenilir olduklarından, Türklerden Horasan erleri diye bir ordu birliği dahi kurmuşlardır . Milliyetçilikte başka milletleri hakir görmek , onlara üstünlük taslamak ,onlara zulmetmek İslama göre yoktur.                                 
*Türk Milliyetçiliği fikir hareketi tamamen İslam normlarına göre şekillendirilmiştir . Bu fikrin temel felsefesi  İslam  ahlak ve fazileti , Türk olmanın şuurudur . Bu  fikir  sistemi , Türk İslam Ülküsü olarak da isimlendirilmektedir . Türk İslam Ülküsü'nün temel felsefesine göre , üstün olmak Allah'ın yap dediklerini yapmak,yapma dediklerini yapmamakla ilgilidir . Bunun adı da Takvadır. Üstünlük, yani  TAKVA; tamamen  Allah'ın  emirlerine    uymakla  mümkün  olur .