IMG-LOGO
Güncel

Muhammed Peygamber (Sav) Destan

Oğuz ÇETİNOĞLU; - 6/15/2016 ocetinoglu1@gmail.com;
IMG

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) için, belki binlerce, on binlerce şiir ve destan yazılmıştır. Bir Müslüman Kırgız Türk'ünün kaleminden çıkan bu eser, yazarının dünyasındaki peygamberimizi; çocukluğunu, gençliğini, savaşlarını ve hepsinden önemlisi, insanlığa verdiği dersleri ve mesajları, destansı bir anlatım ile sunan muhteşem bir eserdir.

Kırgızlar, belki de Türk boyları içinde en geç Müslüman olan boylardandır. Aşağı yukarı yüz elli yıllık Rus esaretinin seksen beş yılı, ateist bir toplum içerisinde geçmiş olmasına rağmen, Kırgızlar, Allah Subhânehu Teâla Hazretlerini ve sevgili peygamberimizi hiç unutmamışlar, her türlü takip ve cezalandırmaya karşı mücadele ederek içlerinde, gönüllerinde, yaşatmayı başarmışlardır. Ömrünün çok büyük bir kısmını yaşadığı Sovyet toplumunun bütün menfî şartlarına rağmen, sönmüş bir volkan gibi içten yanan bu sevgiyi; yazıya, sayfalara ve kitaba dökerek bizlere nefis bir Hz. Muhammed destanı sunan, şairimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Akıcı bir üslûp, kolay anlaşılır bir dille kaleme alınan bu eserin, Türkçemize çevrilmiş olması mutluluk kaynağıdır.

Bu eser, 'Bir millet-pek çok devlet' hâlinde yeryüzüne dağılmış olan Türk dünyasının değişik vatanlarda yaşayan insanları arasında mükemmel bir köprüdür. Bunun gibi köprülere çok ihtiyacımız var. Birbirimizi tanıdıkça seveceğiz. Sevdikçe birlik olacağız, kaynaşacağız ve güçleneceğiz.

Sovyetler Birliği döneminde, Türkiye'de; Sovyetler Birliği yönetiminde bulunan Türklerle yakınlık tesis etmeye çalışmak suçtu. Günümüzde ise, Türk dünyası ile alakadar olmamak, birlik olmak için çalışmamak ahmaklıktır.

Sevgili Peygamberimiz bu birliği temin etmek için en mükemmel, en güçlü unsurdur. Aynı dinin mensuplarını, Allah (cc) inancı, Peygamber (sav) sevgisi kaynaştırır.

Sevgili peygamberimizin gerçekten destana benzeyen hayatını, bir destan ile anlatabilmek, ancak usta bir sanatkârın başarabileceği çok zor bir iştir. Çok yönlü bir sanatkâr olan Egemberdi Ermatov, bu işi başarmıştır.

Bu eseri bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin, İslam'ı ve sevgili peygamberimizi yakından tanımak isteyen herkesin okuması gerekir. İslam dininin ne olduğu veya ne olmadığı hakkında çok çeşitli tartışmaların yaşandığı şu günlerde, gerçek İslam'ı gönüllerinden geldiği gibi anlatanlardan öğrenmek, en güvenilir yoldur.

Kırgızistan Türkçesinden Fatih Serçe'nin Türkiye Türkçesine çevirdiği eser, 13,5 X 21 santim ölçülerinde ve 386 sayfadır. Nisan 2016'da yayınlandı.

 

Bilgeoğuz Yayınları:

Alemdar Mahallesi Molla Fenarî Sokağı Nu: 35/B Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-527 33 65

Belgegeçer: 0.212-527 33 64  e-posta: bilgi@bilgeoguz.com.tr www.bilgeoguz.com.tr

 

EGEMBERDİ ERMATOV:

1951 yılında Kırgızistan'ın Oş bölgesinin Kadamcay ilçesine bağlı Pum köyünde doğdu. 1967 yılında sekiz yıllık yatılı okulu, 1970 yılında Oş'taki Pedagoji okulunu, 1979 yılında ise Moskova'daki Maksim Gorki adlı Edebiyat enstitüsünü bitirdi.

İlk şiirleri 1970 yılında yayınlandı. Şairin *Ak Dil, *Şehir ve Dağlı, *Ömür İzleri, *Toynağın Şarkısı, *Desenli Taş adlı şiir kitapları yayınlandı.

Egemberdi Ermatov, dramaturg olarak da tanınır. *Ak Salkın ile Kulmurza, *Toynağın Şarkısı, *Yıkılan Oturur adlı dramları sahnelenmiştir. Ayrıca Nizamî'nin gazellerini Kırgızistan Türkçesine çevirmiştir.

*dramaturg: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre göre; Oyun yazma ve yönetme kurallarını bilen, bir oyun yazılır veya sahnelenirken bu bilgisinden yararlanılan kimse, oyun yazarı, tiyatro yazarı şeklinde açıklanmaktadır.

Dramaturgun görevi, oyunlaştırılmış olsun veya olmasın, eserleri belirli ölçeklerdeki kalıplara sokarak bir tasarım yapmak, ışıktan sese, dekordan herhangi bir tirada kadar oyun içinde bütünlüğü sağlamaktır. Dramaturg, bunları yaparken yaratıcılığını kullanır. Dramaturji; rejiye, ve dramaturgluk da yönetmenliğe benzese de farklı şeylerdir.

 

KUŞBAKIŞI:

Geçmişin ve Geleceğin Hükümdarı Selahaddin Eyyübî:

Selahaddin Eyyubî, 12. yüzyılda Ortadoğu'da Müslümanların birliğini sağlayarak Haçlıların ilerlemesini durduran ve İslam'a yönelik tehdidi savuşturan büyük bir askerî liderdir. Selahaddin Eyyübî, bu başarısından dolayı, bugün de benzer bir tehdit altında olan Arapların gönlünde bir ümit simgesi olarak yaşamaktadır. Dosta düşmana hoşgörülü, cömert, ölçülü yaklaşan biriydi. İnancını savunmak için ne gerekiyorsa yaptı, fakat şiddeti daima en son çâre olarak gördü. Bu özellikleri hem İslam'ın birliğini sağlamasında hem de Hıristiyanların gözünde saygınlık kazanmasında etkili oldu. Haçlılar O'ndan öylesine etkilendiler ki, O'nun gizli bir Hıristiyan olduğuna inanmaya başladılar. John Man bu kitabında, çocukluğundan hayatının son yıllarına kadar Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikâyesini sürükleyici bir üslupla anlatıyor. İktidara nasıl adım adım yürüdüğünü, Türk beylerinin yönetimindeki şehirleri nasıl bir araya getirdiğini, Fâtımî hânedânlına nasıl son verdiğini, Abbasî hâlifesinin desteğini nasıl sağladığını ve sonunda mukaddes şehir Kudüs'ü Haçlılardan nasıl geri aldığını gözler önüne seriyor.

Bugün Ortadoğu'da olup bitenleri daha iyi anlamak için...

Ekin Duru'nun Türkçeye çevirdiği kitap, 13,5 X 21 santim ölçülerinde, 288 sayfadır. Mayıs 2016'da yayınlandı.

Say Yayınları:

Ankara Caddesi Pamir Han Nu: 22/4 - 34110 Fatih-Sirkeci-İstanbul. Telefon: 0.212 - 512 21 58 / 528 17 54,

Belgegeçer: 0.212 - 512 50 80 e-posta: satisdestek@saykitap.com //  www.saykitap.com

 

DERKENAR:

Türkçenin Katilleri

Türk dilini değiştirme ve bozma emri almış olanları galiba özenerek hep dangul dungul, kaba saba, hatta Türkçeyi doğru dürüst konuşamayan kimselerden seçmek de bu hengâmede uygulanan kurnazlıklardır. Bu seçilmişler de pek tabiî olarak, uydurmacayı kendi eşsiz zevklerine göre tertipler ve öyle seslendirirler.

Bizim dilcilerimiz dil mûsikîsi nasıl bir şeydir? Hatta, neden dilde ses güzelliği, kelime zenginliğinden çok daha kıymetlidir? Bilmezler. Âlem, dilini güzel konuşanlara asalet unvanı verir, bizimkiler Nâzım Hikmet'in dilinden konuşarak: 'Düşmanıyım asaletin kelimelerde bile...' mısraına uyarlar.

Bir memlekette Fuad Köprülü gibi, dünyaca tanınmış ve inanılmış bir Türk Dili ve Edebiyatı âlimi varken; Yahya Kemal gibi, son asır Türkçesini en yüksek seviyesine ulaştırmış bir büyük şâir yaşarken; hattâ Hüseyin Câhit gibi, dil'le oynamak olmayacağını cesaretle söylemiş bir fikir adamı hayattayken; yahut, Fâruk Nâfiz ve Orhan Seyfî gibi Millî Edebiyat Cereyânı şâirleri, Türkçenin yıkılışına, yalçın kayalar gibi karşı durmuşken; nihayet merhum Reşit Rahmeti Arat gibi linguistique kanunlarını bütün incelikleriyle bilen salâhiyetli bir dilci, Üniversitemizde hoca iken biz tutar da Türkçenin kaderini ne idiğü belirsiz insanların eline bırakmakta ısrâr edersek, netice elbette böyle olur.

Mademki el ve al eklerini Fransızcadan aldık; mâdem ki tay ve gay eklerini, dünyanın en iptidai dillerinden biri olan Moğolca'dan apardık; dilimize Arapçadan gelip yerlermiş, hayli de güzelleşmiş şu 'î' eki de kalıversin, ne çıkar?

Ama işte bu olmaz. Çünkü "î" eki günahkârdır. Bu hınzır ek, dilimize Arapçadan gelmiştir. Yani bize İslâm'ın, bize Kur'an'ın geldiği dilden... Bugünkü Türkçeye her dilden kelime ve ek girmesine izin vardır; yalnız, Moskova'nın Hz. Muhammed'i 'çapulcu' ilân edip, O'nu övüyor diye bizim millî eserimiz Dede Korkut Kitabı'nı da yasak kitap listesine koyarak gömme törenleriyle gömdüğü günden beri Arapça bizim de baş düşmanımızdır.

Hâlbuki: 'İlâhî', 'askerî', 'maddî', 'manevi', 'rûhî', Mevlevî', 'Kanûnî' ve benzeri, nice kelime, halkımızın hayâtında, târihinde yer etmiş sözlerdendir. Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye, kızıl dünyanın pençesine düşmediği müddetçe bu sözler, bu dilde ve bu vatanda yaşayacaktır. Çünkü bunlar, nerden gelirse gelsin, Türk zevkiyle birleşmiş, Türk'ün ve Türk târihinin malı olmuştur. 'Bunlar, bize dünyanın en zevkli insanları olan atalarımızın bıraktığı adlar, sözler ve miraslardır.' Derseniz, size derler ki: Canım şu kötü Osmanlı tarihinden mi? Hani başka milletlerin vatanlarını almış; İstanbul'u asıl sâhiplerinin elinden fethetmiş kimselerden mi? Geçin efendim, dindarlık, fatihlik, vatan ve millet devri geçti, şimdi toprak, emek, ırgat ve halklar devridir.

Nihat Sami Banarlı: Türkçenin Sırları. Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1998, s: 265, 267.

 

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye Ekonomisi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Dr. Özgün Burak Kaymakçı; Bilim Felsefesi, İktisat Felsefesi, İktisâdî Düşünce Târihi ve İktisat Metodolojisi gibi mevzular üzerinde de çalışmaktadır.

Dr. Kaymakçı, takdim yazısı Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar tarafından kaleme alınan 13,2 X 21 santim ölçülerinde 207 sayfalık kitabında; Osmanlı'nın klasik döneminden Cumhuriyetin planlı dönemine uzanan uzun zaman dilimindeki ekonomi politik anlayışını ve tatbikatını inceliyor.

İlk eseri yine Ötüken Neşriyat tarafından, 'Bilim Felsefesi Işığında İktisat Metodolojisi' adıyla okuyucuya sunulan Özgün Burak Kaymakçı parlak bir iktisatçıdır. Onun bu özelliği; 'Önsöz', 'İlksöz' ve 'Giriş' başlıklı bölümlerden anlaşılıyor. Eserinin ikinci bölümünde 'Mutlakıyetten Meşrutiyet'e: Bir'likten Çok'luğa', 'Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e: Çok'luktan Yok'luğa' ve 'Cumhuriyet'ten Ulus-Devlete: Yok'luktan  'Pâyidar'lığa' başlıkları altında, dikkate değer tahliller yapıyor.

Sonuç bölümünde ise net hükmünü, iktisat ilmini, târih ilminin ışığında analiz ettikten sonra birkaç cümle ile özetliyor:

'Modern devletin yükselişi ve kuvvet merkezinin Akdeniz'den Atlantik'e geçiş süreci klasik yapıların karşı konulamaz bir şekilde dönüşümlerini doğurdu. Bu süreç içinde üç kıtanın ve iki medeniyetin keşişim noktasında olan Osmanlı Cihan Devleti de yeni yükselen eğilimlerin kaçınılmaz sonuçları çerçevesinde bir uyumlanma çabasına girişti. Bu çabaya rağmen devlet arzu edilen noktalara umut edilen hızla taşınamadı. Bu Akdeniz devletinin yüklendiği Türk-İslam-Bizans-İran mirasının kendi bünyesinden doğmamış olan bir düşünce ve üretim tarzına problemsiz olarak uyumlanabilmesi de zaten beklenemezdi. Asırları aşarak gelen bu büyük tarihî yapıya bir dıştan gelen unsur olarak dâhil edilen 'Batı' hem beşerî hem de ticarî ilişkilere önemli bir 'girdi' oluşturdu. Bu 'girdi'nin tabiî neticesi olarak ortaya çıkan 'çıktı'nın Osmanlı toplumunu alışageldiği sosyal birlik içinde tutmayacağı açıktı.'

Söylenecek ciltler dolusu sözü olduğu intibaını uyandıran Dr. Özgün Burak Kaymakçı, eserine takdim yazısı yazan Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar gibi sıra dışı bir iktisatçı olarak, sonraki eserlerinde zihin kamaştırarak ufkumuzu aydınlatacak.

Ötüken Neşriyat:

İstiklal Caddesi Ankara Han Nu: 65/3 Beyoğlu 34433 İstanbul.  Telefon: 0.212-251 03 50

Belgegeçer: 0.212-251 00 12 www.otuken.com.tr e-posta: otuken@otuken.com.tr

Kan Dalgası (Bir Sevda Üç Suikast):

Ziya Şâkir (1883-1959) bir dönem yazdığı târihî romanları, günlük bölümler hâlinde gazetelerde yayınlanan yazarlarımızın ön tanınmışlarından biridir.  Daha sonra bu romanlar, dönemin en meşhur (belki de tek) grafikeri İhap Hulûsi'nin hazırladığı kapak resimleriyle kitapçı vitrinlerini süslerdi.

Akıl Fikir Yayınları, tanınmış romancının 1930-1931yıllarında Son Posta Gazetesi'nde yayınlanan 'Kan Dalgası' isimli eserini, bâzı kelimelerin karşılıklarını günümüz Türkçesi ile parantez içerisinde vererek yayınladı. 12 X 19,5 santim ölçülerinde 304 sayfalık roman olarak 2011 yılında okuyucuya sunuldu.

Bilindiği gibi târihî romanlar; biraz renklendirilerek, heyecan dozu yükseltilerek, yaşanmış olayları işler. Okuyucu, bu romanlar sâyesinde Türk târihi hakkında bilgi edinme fırsatı bulur. Çünkü tarihî bilgilerin özüne dokunulmamıştır.

Ziya Şâkir'in bahsi geçen romanı; okuyucuyu cezbeden 'güzel kadın' hikâyesiyle başlıyor.  Ermeni Komitacıların saraya gönderdikleri Sabin (Hayal) isimli genç Ermeni kızının Sultan İkinci Abdülhâmid üzerindeki etkisini anlatıyor.

Romanların akıcı üslûbu ile yazılı sayfaları yutarcasına okuyup hızla çevirenler; Ecnebi devletlerin, Kafkas Ermenilerine maddî-mânevî destek sağlayarak, 'millet-i sâdıka-sâdık millet' olarak anılan Osmanlı Ermenilerini gerçekleşemeyecek bir hayal uğruna nasıl perişan ettiklerini öğreniyor. Elbette kitapta başka bilgiler de var: 'Kızıl Sultan' iftiralarıyla itibarsızlaştırılmaya çalışılan Sultan Abdülhâmid Han, hiçbir idam fermanını imzalamamış, bir tek kişinin kanını akıtmamış, canını almamıştır. Çirkin iftiraların sebebi; bir Yahudi devleti kurmak için çabalayan Yahudi ırkçısı Theodor Herzl (1860-1904) tarafından yapılan teklifin reddedilmesidir. Bilindiği gibi Siyonist lider Herzl, Osmanlı Devleti'nin bütün iç ve dış borçlarının ödenmesini sağlayacak kadar para vererek, günümüzde 'Filistin' olarak bilinen toprakları satın almak istemişti. Osmanlı Devleti, dirayetli Sultanını kaybettikten sonra Museviler, bölgedeki Araplardan arsa satın alarak İsrail Devleti'ni kurdular. Sonraki yıllarda da Filistinlileri öldürerek, sağ kalanları göç etmeye zorlayarak kuruluştaki sınırlarını 10 kat genişlettiler.

Romanda ayrıca, 30 Eylül 1895 günü Ermenilerin Bâb-ı Âli baskını teşebbüsü,  Osmanlı Bankası ve Tekel İdaresi baskını, 21 Temmuz 1905 tarihinde Ermenilerin başarısızlığıyla neticelenen Yıldız Suikastı ve Sultan'ın yakalanan terörist Ermeni suikastçılarını affedip, maaşa bağlayarak Avrupa'da Osmanlı Devleti hesabına casusluk yapmakla vazifelendirilmesi... Ve daha fazlası, usta romancı Ziya Şâkir'in kaleminden anlatılıyor.

Bu târihî hâdiseleri kuru anlatımlı târih kitaplarından okuyamayanlar, Ziya Şâkir'in romanından rahatlıkla öğrenebiliyorlar. Aradan 100 yıl geçtikten sonra Türkiye'nin başı üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırılmaya çalışılan Ermeni Meselesinin de iç yüzünü böylece anlayabiliyorlar.

Akıl Fikir Yayınları

Alemdar Mahallesi, Alayköşkü Caddesi, Küçük Sokak Nu: 6/3 Cağaloğlu, Fatih, İstanbul

Telefon: 0.212-514 77 77 e-posta: bilgi@akilfikiryayinlari.com www.akilfikiryayinlari.com

 

Kısa Kısa... Kısa Kısa...

1-ÇİN: Yüksel Görmez / Alfa Yayınları

2-SUFİ PSİKOLOJİSİ: Kemal Sayar / Kapı Yayınları

3-HAYATIMDAN PORTRELER: Sadettin Ökten / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.

4-EMEVİLER DÖNEMİNDE İSLAM DÜNYASINDA YAHUDİLER: Nuh Arslantaş / İz Yayıncılık

5- ÜSTATLAR KONUŞUYOR: Konferanslar. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.