IMG-LOGO
Güncel

Türk Tarihinde Ağustos Ayı (Dördüncü Bölüm: 26 – 31 Ağustos)

Oğuz ÇETİNOĞLU; - 9/5/2013 ocetinoglu1@gmail.com;
IMG

 

26 Ağustos 1071: Selçuklu Sultanı  Alp Arslan, Malazgirt Savaşı'nı kazandı.

26 Ağustos 1192: Anadolu Selçuklu Sultanlarından İzzeddin İkinci Kılıç Arslan Aksaray'da vefat etti. Doğumu: 1115.

26 Ağustos 1896: İstanbul'da yaşayan Ermeniler,  karışıklık çıkardılar. Amaçları Osmanlı Devleti'nin zor durumundan yararlanıp, bağımsızlıklarını elde etmek idi. İsyanlar, devletin yıkılmasına kadar Rusların ve İngilizlerle Fransızların desteğinde devam etti.

26 Ağustos 1920: Edirne ve Kırklareli Yunanlılar tarafından işgal edildi.

26 Ağustos 1921: Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra kesin sonuç almak üzere, Türk ordusu, Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı başlattı.

26 - 30 AĞUSTOS : MALÛL GAZİLER HAFTASI

26 AĞUSTOS - 2 EYLÜL : ZAFER HAFTASI

27 Ağustos 1538: Osmanlı Donanması Hindistan'a ulaştı. Uzak Doğu'ya ulaşmak isteyen Portekizliler, Hindistan'daki Müslüman Gucarat Devleti'ne saldırınca, Sultan, Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Osmanlı Donanması Gucarat'a varınca yardım isteyen sultan ölmüş, yerine oğlu geçmişti. Yeni sultan Portekizlilerle anlaşınca Osmanlı donanması geri döndü.
27 Ağustos 1596:  Sultan Üçüncü Mehmed Han  döneminde Osmanlı Ordusu, Slankemen'e  ulaştı. Sultan Üçüncü Mehmed Han, Kanuni Sultan Süleyman Han'dan  sonra, ordu ile savaşa giden ilk pâdişah olmuştu.
27 Ağustos 1661:  Sultan  Dördüncü  Mehmed Han döneminde  Varad Kalesi  fethedildi.

27 Ağustos 1896: Taşnaksutyun, Hınçak, Şant  ve Kurban isimli  Ermeni  terör komiteleri, Türkiye'de ilk banka bombalama eylemini gerçekleştirdi.

27 Ağustos 1960: Türkoloji uzmanı Prof. Dr. Mecdut Mansuroğlu İstanbul'da, 50 yaşında vefat etti.  Doğumu: İzmir, 4 Eylül 1910.

27 Ağustos 1979: Frankfurt'ta bulunan THY büroları Ermeni teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucunda tamamen yok oldu. Yoldan geçen bir yaya yaralanırken olayın sorumluluğunu ASALA üstlendi.

27 Ağustos 1982: Ottowa Askerî Ataşemiz  Albay Atilâ Altıkat, JCAG isimli Ermeni terör örgütü elemanları tarafından şehit edildi.  Araç sabahın yoğun trafiğinde, ışıklarda durduğunda gerçekleştirildi.

27 Ağustos 1993: İstanbul'da kısa adı Avrasya-Bir Vakfı olan  Avrupa-Asya Türk Kültür, İktisat ve Sosyal Araştırmalar Vakfı kuruldu.

28 Ağustos 1499: Osmanlı ordusu İnebahtı'yı  teslim aldı.

28 Ağustos 1516: Yavuz Sultan Selim Han, komutasındaki Osmanlı ordusu Halep'e girdi.

28 Ağustos 1532:  Kanuni Sultan Süleyman Han'ın  Almanya seferi olarak bilinen Beşinci Sefer-i Hümâyûn sırasında,  Güns Kalesi  fethedildi.
28 Ağustos 1595:  Sultan Üçüncü  Mehmed Han döneminde Bükreş düşmandan geri alındı.
28 Ağustos 1672: Kamaniçe Kalesi fethedildi.

28 Ağustos 1682: Türk seyyahı Evliya Çelebi İstanbul'da 71 yaşında vefat etti. Doğumu: İstanbul, 1611.

28 Ağustos 1828: Eski bir Türk yurdu olan Ahıska, Rusların eline geçti.

28 Ağustos 1957:  Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,  Türkiye'de yabancı üniversite kurulması hakkındaki Robert Kolej  Yönetim Kurulu Başkanı'nın talebini kabul etti. Bakanlar Kurulu'nun kararı, 19 Aralık 1957 târihinde  izin belgesi hâline dönüştürüldü. Boğaziçi Üniversitesi, bu belgeye istinâden kuruldu.

28 Ağustos 1994: İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Millî Takımı 28 yıl sonra dünya birincisi oldu.

28 Ağustos 2011: Azınlık Vakıflarının 1936 yılından sonra edindikleri ve 1974 yılından sonra Hazine'ye devredilen gayrimenkullerinin eski sâhiplerine iadesi için Kanun Hükmünde kararnâme çıkartıldı. İade edilecek gayrimenkuller arasında paha biçilemez değerde olanlar da bulunuyor.

29 Ağustos 1521:  Kanunî Sultan Süleyman Han, Belgrad'ı  teslim aldı. Belgrad'ın  ilk kuşatması, Sultan İkinci Murad Han zamanında, 1441 yılında oldu. Salgın hastalık sebebiyle sonuç alınamadı. İkinci kuşatma Fatih Sultan Mehmed Han tarafından gerçekleştirildi. 22 Temmuz 1459'da kaleye girildi ise de takviye olarak gelen 150.000 kişilik haçlı ordusu karşısında ezilmemek için Osmanlı Ordusu geri çekildi.

29 Ağustos 1526: Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Mohaç Zaferi kazanıldı.

29 Ağustos 1537: Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Osmanlı Ordusu  Korfu Adası'na çıkarma yaptı. Korfu, Yunanistan'da İon Adalarını oluşturan yedi adadan biridir. Yüzölçümü 593 Km2'dir. 1401 yılında Venediklilerin eline geçti.

29 Ağustos 1605: Osmanlı Ordusu, Estergon Kalesi'ni kuşattı ve Ciğerdelen Kalesi'ni fethetti. Estergon Kalesi'nin  fethi,  3 Ekim 1605 tarihinde tamamlandı. 

30 Ağustos 1578: Kafkas fâtihi Özdemiroğlu Osman Paşa, Gürcistan'ın taht şehri Tiflis'i fethetti. Tiflis ilk defa Osmanlıların oluyordu. Şehirdeki en büyük  Ortodoks Kilisesi, fetih hakkı olarak câmi hâline getirildi. Câmide kılınan Cuma namazında, Edirne'deki Selimiye Câmii'nin hatibi Vâlihâ Efendi, Sultan İkinci Murad Han adına hutbe okudu.

30 Ağustos 1595: Avusturya Prensi Mensfeld komutasındaki Alman, Macar, Leh, Çek ve İtalyanlardan oluşan 80.000 kişilik ordu tarafından 2 Ağustos 1595 tarihinde kuşatılan Estergon Kalesi düştü, düşman eline geçti.

30 Ağustos 1922: Dumlupınar'da 26 Ağustos 1922'de başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı, diğer adı ile Sakarya Meydan Savaşı'nda, Mustafa Kemal Paşaya  bağlı Türk ordusu General Trikopis'in emrindeki Yunan kuvvetlerini yenerek büyük bir zafer kazandı. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu belirledi.

30 Ağustos 1991: Azerbaycan Cumhuriyeti Âli Sovyeti (Büyük Millet Meclisi), Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık beyannâmesini yayınladı.

31 Ağustos 1724:  Osmanlı Ordusu, Hemedan'ı fethetti.

31 Ağustos 1911: Türk Yurdu Cemiyeti kuruldu. Türkçülük düşüncesinin gelişmesini ve yeni nesillere benimsetilmesini amaçlıyordu. Derneğin Kurucuları arasında Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzâde Ali Turan, Yusuf Akçora ve âkil Muhtar Özden gibi Türkçülük akımının önde gelen isimleri vardı. Cemiyetin adı Mart 1912'de  Türk Ocağı olarak değiştirildi.

31 Ağustos 1913: Merkezi Gümülcine olmak üzere  Garbî Trakya Hükûmet-i Muvakkatiyesi ilân edildi. Batı Trakya Geçici Hükûmeti'nin başkanı Peştreli Tevfik bey idi.  Hükûmet, 29 Eylül 1913 târihinde imzalanan İstanbul Muâhedesi ile Batı Trakya'nın Yunanistan'a bırakılması üzerine feshedildi. Böylece Türklerin kurduğu ilk cumhuriyet yönetiminin ömrü 57 gün devam edebildi.