GÜNÜN SÖZÜ

"bu dünyadan göçerek türk milletine veda edeceklerinin çocuklarına kendinden sonra yaşayacaklara, son sözü bu olmalıdır: "benim türk milletine, türk cemiyetine, türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemişti, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. Bu sözler bir ferdin değil, bir türk milleti duygusunun ifadesidir. " bunu, her türk bir parola gibi kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her türk ferdinin son nefesi, türk milleti'nin nefesinin sönmeyeceğini onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksek türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.//Celal Bayar

20 Kasım 2018 01:58 Hepsini Gör

YAZARLAR

M. Şefik Postalcıoğlu Dosyası

Anasayfa » Aydın Gözüyle » Güncel » Cevat NAS » İslama Göre Milliyetçilik

İslama Göre Milliyetçilik
Tarih: 24 Eylül 2016 Yazar: Cevat NAS-Eğitimci Kategori: Güncel

İslama Göre Milliyetçilik

Allah isteseydi, bu dünyada tek bir millet / ümmet yapardı . Fakat dünyaya ve canlılara , insanlara bahşettiği şeylerde insanları imtihan etmek için onları ümmetlere , milletlere ayırdı . Öyle ise iyiliklerde yarışın . Hepinizin dönüşü Allah'adır . O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. (Macide 48. ayet); "Ve lev şâallâhu le cealehum ummeten vâhıdeten..  Eğer Allah dileseydi , onları mutlaka tek bir ümmet/millet kılardı . " (Şura,8)

Kitabımız Kur'andaki bu ayetlerde de görüldüğü gibi Allah insanları çeşitli kavimler / milletler halinde yaratmış , her birine ayrı dil , kültür ve özellikler vermiştir . İnsanların bu şekilde farklı milletler ve özellikleri halinde yaratılmış olması Hucurat suresi 13. Rum suresi 22. ve Maide suresi 48. ayette de belirtildiği gibi hayırlı işlerde, medeniyetin oluşmasında , bilimde, teknikte ve İslam dinine hizmette yarışmak ve imtihan olmak içindir. İşte milliyetçilik duygu ve düşüncesi bu yarışta önde olmak ve millet olma düşüncesinden doğmuştur.                                                                                                  
*
Gerek kitabımız Kur'an-ı Kerimde , gerekse hadislerde yaradanımız tarafından milletlere verilen özelliklere sahip çıkılması üzerinde önemle durulmuştur . Peygamber Efendimiz ""Bir millete benzemeye çalışan kimse, o milletten sayılır ." (Ebu Dâvud, Libas; 4) * Rad suresi 11. ayette ise :"..Bir kavm , özlerindeki (özlerini , güzel hal ve ahlâk ) ını değiştirip bozuncaya kadar Allah şüphesiz ki onun (halini) değişdirip bozmaz .." (Rad suresi 11.) buyrulmuştur .                                                                                                                                                                                               *

Bir diğer ayette ise: "... Bir topluluk, kendilerinde bulunan (güzel ahlâk)ı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti/güzel bir durumu değiştirmez . Allah, şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir." Enfal 8/ 53. * Âyet-i kerîmede görüldüğü gibi, toplumsal değişmenin ve çöküşün sebebi, fertlerin kendi iradeleriyle inanç, ahlâk ve yaşayışlarını bozmuş olmalarıdır. Bu düşünce milli şairimiz M.Akif'in mısralarında şöyle anlatılır : "Bilmez misin ki kat'î bir düsturdur bu Hak'ça / Bir kavmi bozmaz Allah, onlar bozulmadıkça" (M. Âkif). *

Tüm anlatılan ayet ve hadislere göre İslam , milliyetçiliği reddetmez. Gerçek odur ki Türkiye'nin yüzde çoğunluğu Türklerdir. Almanya da yaşayan genel topluluk Almanlardır . Arabistanda Araplar yaşar . Çalışmak ve geçimle ilgili başka ülkelerde yaşayanlar istisnalardır . O halde Allah insanları Kavim /Milletler olarak ayırmıştır ,birbirleri ile anlaşıp kaynaşsınlar,görüşsünler diye . Bu duruma göre  millet gerçeği var ise , Milliyetçilikte vardır. Herkes önce kendi ailesinin milliyetçisidir,sonrada kendi milletinin milliyetçisidir . Kişi akşama kadar çalışır kendi evine ekmek götürür, bu bir milliyetçiliktir . Bazı çevrelerin milliyetçiliği reddetmesi İslama göre ters bir durumdur . Hiçbir millet diğerinden üstün değildir , üstünlük  ''Takvadadır.'' 
*Bu meyanda Türkler Müslüman olalıdan beri İslamın hizmetkarı olmuşlar , bu uğurda sık sık şehit ve gazi olmuşlardır . Türkler bu hususta diğer milletler nezdinde en ön sıradadırlar . Zaten Türklerin İslam'dan önceki yaşam tarzlarıda bazı töresel davranışlar hariç , İslamla örtüşmektedir .Türklerin topluca veya grup grup Müslüman olmaları da önemli bir kıstastır. Malazgirt  Savaşı kahramanı  Alparslan'ın  ''Biz Türkler temiz  Müslümanlarız ''  derken  o günkü  milletlerin  yaşantı  biçimi  içerisinde  Türk'ün  kültür  özelliklerinden bir tanesini  dile  getirmiş ,milletler  arasında  farklılıklar  olacağına  ışık tutmuştur.   Peygamber efendimiz ve ashabına Türklerden asla bir zarar gelmemiştir . Hatta Abbasi Halifeleri , halifenin ve devletin korunması için güvenilir olduklarından, Türklerden Horasan erleri diye bir ordu birliği dahi kurmuşlardır . Milliyetçilikte başka milletleri hakir görmek , onlara üstünlük taslamak ,onlara zulmetmek İslama göre yoktur.                                 
*Türk Milliyetçiliği fikir hareketi tamamen İslam normlarına göre şekillendirilmiştir . Bu fikrin temel felsefesi  İslam  ahlak ve fazileti , Türk olmanın şuurudur . Bu  fikir  sistemi , Türk İslam Ülküsü olarak da isimlendirilmektedir . Türk İslam Ülküsü'nün temel felsefesine göre , üstün olmak Allah'ın yap dediklerini yapmak,yapma dediklerini yapmamakla ilgilidir . Bunun adı da Takvadır. Üstünlük, yani  TAKVA; tamamen  Allah'ın  emirlerine    uymakla  mümkün  olur .

 

24 Eylül 2016

Bütün Şiirleri

Bütün Yazıları

Sitede yer alan her türlü yazı, şiir, karikatür vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

Akça Koca Kültür Platformu