IMG-LOGO

Yazarımız Oğuz Çetinoğlu’nun 18. Kitabı Büyük TÜRK-İSLÂM Âlimi M Â T Ü R Î D Î

5/29/2019 -
IMG

Milletler, yetiştirdiği büyük insanlarla büyürler. Yetiştirdiği büyük insanların unutulmasına göz yumanlar unutulmayı ve küçülüp yok olmayı peşinen kabullenmiş olurlar.

Mâtürîdî, Türk olduğu için; tıpkı Bâkî, Birûnî, Ebu Müslîm Horasânî, Farâbî, Fuzûlî, Genceli Nizâmî, İbn Sînâ, Mevlânâ,  Selâhaddin Eyyübî, Serahsî, Sühreverdi Zemahşeri gibi, unutturulmaya çalışılan, âbide şahsiyetlerimizden biridir.

Ebû Mansur el Mâtürîdî, Türk diyarı Semerkand'ta, (hesaplamalara göre) 853 yılında doğdu. 944 yılında, aynı şehirde ebedî âleme intikal etti.

Mâtürîdî, kendisi gibi Türk soyunun mümtaz mensubu, Hanefî mezhebinin fıkhî önderi İmam-ı Âzam Ebu Hanife Hazretleri'nin yolunu tâkip ederek 'Hanefi Müslümanların İtikat imamı' unvânına hak kazanmış bir âlimdir.

İslâmî ilimlerin merkezleri olan Meke, Medine, Bağdat, Basra, Şam ve Kûfe şehirlerinden uzakta olduğu için hak ettiği ölçüde tanınamamıştır. Aynı sahâda eserler veren Arap asıllı Hasan el-Eş'arî, ırkî aidiyeti sebebiyle öne yerleştirilmiştir. Yıllar geçtikten sonra her iki imamın eserlerini inceleyenler, Mâtürîdî'nin koyduğu prensiplerin daha derinlikli, akılcı ve İslâm'ın özüne daha yakın olduğunu tespit etmişlerdir. Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerle aklı esas alan Eş'ari'nin öğretileri; tâkipçileri ve öğrencileri tarafından, akıl kavramını ikinci plâna iten bir sisteme dönüştürülmüştür. Bu sebeple, 'nakilci iman', yer yer de 'taklidî iman' kavramı gelişmiştir.  Mâtürîdî'nin öğrencileri ise; Kur'ân'daki 'Aklınızı kullanın', 'siz hiç akletmez misiniz'  şeklindeki hükümlerle yola devam etmişler, 'aklî iman' kavramını güçlendirmişlerdir.

Türk asıllı İslâm âlimi Mâtürîdî'nin vazettiği akılcı sistem Mâtürîdîlik, insanlığa huzur veremeyen günümüz dünya düzeni yerine, yeni bir medeniyet anlayışı inşa edeceklere, sağlam temeller ve güçlü malzemeler sunuyor. Beklenen ve özlenen medeniyet; Mâtürîdî'nin akıl, din, bilgi, hürriyet ve saadetle alâkalı olanlar başta olmak üzere bütün düşünceleri temel kabul edilerek inşa edilebilir.

İslâm âlemindeki huzursuzluğun, görünen en önemli sebeplerinin giderilmesi için Mâtürîdî, asırlar öncesinde çözümler üretmiştir. Oğuz Çetinoğlu'nun hazırladığı 13,5 X 21 santim ölçülerinde 368 sayfalık Mâtürîdî isimli eserinde bu çözümler, kolay anlaşılabilir bir dille hatırlatılmaktadır. Kitap; Deizme yönelen gençlerimize, Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran Hıristiyan batı destekli beynelmilel teröre ve anarşiye bulaşan militanlara doğruyu, iyiyi ve güzeli gösteren rehber özelliğine sâhiptir.

Eser, aynı zamanda bir düşünce târihi, mezhepler târihi ve hatta dinler târihidir. İslâm akaidinin sâdece Mâtürîdî kolu değil, O'nunla irtibatlı olduğu nispette diğer akide mezheplerini ve özelliklerini de ilmî olmakla birlikte rahat okunur bir üslûpla anlatıyor. Eserin bir başka özelliği de; onlarca kitabın binlerce sayfasında yer alan bilgilerin, efrâdını câmi, ağyarını mâni tarzda özeti olmasıdır. Matürîdî'yi ve O'nun önce İslâm âlemini sonra da bütün insanlığı huzura ve saadete ulaştıracak sistemini yeniden gün ışığına çıkarıyor.

Bu çok mühim kitabı herkese ve hararetle tavsiye ediyoruz.

Kocaeli Aydınlar Ocağı